Algemene voorwaarden / Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING


Yoga Studio Toermalijn respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen


Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Yoga Studio Toermalijn, gevestigd te industrieweg 7C, 5731HP Mierlo, Kvk-nummer: 17248392.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens


1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Yoga Studio Toermalijn. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam

Geslacht

Adresgegevens

e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

bankrekeningnummer(s)

Geboortedatum/leeftijd

Geboorteplaats


Artikel 3 - Doel van de verwerking


We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Onze ledenadministratie


Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@studio-toermalijn.nl.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen


In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@studio-toermalijn.nl.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.


Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van uw Lidmaatschap.


Artikel 9 - Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: aukje van Gijsel, info@studio-toermalijn.nl, +31623500022.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 29 mei 2018 tot nader order.


ALGEMENE VOORWAARDEN

**Je eerste maand (of deel van de maand) lesgeld of eerste leskaart betaal je zelf via Ideal, je activeert zo je abonnement of kaart in MOMO YOGA en je kunt het inschrijfformulier invullen.

**Het lesgeld wordt daarna vooruit betaald middels automatisch incasso op de eerste werkdag van de maand.

**Een leskaart schaf je zelf een nieuwe aan als je oude vol is of verlopen via Momoyoga en betaal je gemakkelijk met Ideal.

** De overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd. Beëindigen van deze overeenkomst kan met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, mits de opzegging via de mail wordt gedaan voor de eerste van de maand met duidelijke vermelding van je naam.

**Mocht je onverhoopt een les missen, dan is het mogelijk deze in te halen tijdens een ander lesuur. Dit kun je zelf inplannen via je account in Momo yoga. Je mag zo vaak van les wisselen als je wilt, mits het rooster dit toestaat. Alle lessen (abonnement) dienen voor 31 December opgemaakt te zijn er kunnen geen punten meegenomen worden naar het volgende jaar. (voor een leskaart geldt dit niet)

**Er wordt geen lesgeld terugbetaald.

** Wordt je na opzegging binnen 3 maanden weer lid dan betaal je eenmalig entreegeld van 35€.

**De studio is gesloten tijdens de carnavals vakantie, zomer vakantie 4 weken. Tijdens de kerst week is er een aangepast rooster. Dit is meegenomen in je lesgeld, tijdens deze vakantie sluitingen betaal je je lesgeld dus door.

**Studio Toermalijn is niet aansprakelijk in geval van; verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.

** Studio Toermalijn is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en daaruit voortvloeiende kosten ontstaan in of door de Yoga lessen.