Algemene voorwaarden van studioSANkalpa

Algemene Voorwaarden studioSANkalpa 2022                                                                                                                                            
Artikel 1. Betrokken partijen
1.1: WEERinREGIE  is in onderstaande tekst verder omschreven als opdrachtnemer en biedt coachtrajecten en yoga. Tevens verzorgt zij workshops en trainingen voor bedrijven.

1.2: Yogalessen worden aangeboden vanuit de naam studioSANkalpa, welke gekoppeld is aan de registratie van WEERinREGIE bij de Kamer van Koophandel. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over WEERinREGIE, kan men dit ook vervangen voor studioSANkalpa. In beide gevallen is de rechtspersoon hetzelfde.

1.3: Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor coaching/workshops en/of yogalessen en overige activiteiten voortvloeiende uit naam van opdrachtnemer.

1.4: WEERinREGIE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67964524.

Artikel 2. Privacy
2.1: Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft opdrachtnemer een privacy reglement. Dit reglement is terug te vinden op de website www.weerinregie.nl

2.2: Gegevens die worden vastgelegd t.b.v. de yogalessen en deelname, worden vastgelegd via het programma Momoyoga, dat gebruikt wordt voor betaling van lesgeld en reserveren van lessen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1: De overeenkomst komt tot stand op moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en voldoet aan de daarbij opgestelde voorwaarden.

3.2: Ten aanzien van yogalessen worden rittenkaarten aangeboden met een beperkte geldigheid. Deze gaat in en men gaat akkoord met de algemene voorwaarden op het moment dat de betaling van de leskaart is voldaan. Prijzen worden in alle gevallen vooraf gecommuniceerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de kaart. Dit geschiedt niet automatisch.

Artikel 4. Tarieven en duur overeenkomst/traject
4.1: Tarieven voor de rittenkaarten t.b.v. yoga worden vooraf gecommuniceerd. Dit is een vermelding inclusief BTW (21%). Geldigheid van de kaart wordt vooraf gecommuniceerd. Na verlopen van de geldigheidstermijn is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de leskaart.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
5.1: Betaling is enkel mogelijk per bank of pin overschrijving.

5.2: Annulering van aanwezigheid bij een fysieke yogales dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt zal er geen restitutie plaatsvinden in de vorm van een extra te volgen les.

Artikel 6. Klachten
6.1: Voor het informeren omtrent de klachtenprocedure wordt elke opdrachtgever bij aanvang van een traject op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden.

6.2: Indien opdrachtgever ontevreden is over de diensten dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij opdrachtnemer. Op basis van de ervaring kan opdrachtnemer de klacht tevens gebruiken voor verbetering van de diensten. We houden de relatie graag in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening.

Artikel 7. Aansprakelijkheid t.a.v. gezondheid
7.1: Yoga: Ondanks de officieel erkende opleidingen die opdrachtnemer gevolgd heeft, kan zij niet voorkomen dat er onbedoeld blessures ontstaan tijdens een yogales. Opdrachtgever aanvaardt dit risico op blessure(s) door deelname aan de les(sen). Om het risico hierop zo veel mogelijk te verkleinen zijn een aantal voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

* Meld een reeds bestaande blessure voorafgaand aan de les.
* Overleg deelname aan de yogales met behandelend arts en/of fysiotherapeut.
* Luister goed naar de instructies en alternatieve houdingen die geboden worden n.a.v. jouw bewegingsbeperking a.g.v. de blessure.
* Luister naar je lichaam en ga in geen enkel geval over je grenzen. Stretch voelen is prima, pijn is een teken dat je te ver gaat. Voer in geen enkel geval oefeningen uit die pijn doen.

7.2: Verzekering: Ten aanzien van de activiteiten die voortvloeien vanuit coachtrajecten en yoga is WEERinREGIE verzekerd bij ZEKUR verzekeringen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijke schade voortvloeiende uit yogalessen is gekoppeld aan een verzekerd bedrag met een maximum van 2.500.000 euro.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1: Indien opdrachtgever besluit te stoppen met het volgen van yogales, zal eventueel tegoed van de leskaart niet gerestitueerd worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.