Algemene voorwaarden van Swasti Yoga

Algemene voorwaarden Swasti Yoga
Opgesteld op 10 augustus 2022

Artikel 1 – Begrippen

1.1 Deelnemer
Degene die een door Swasti Yoga georganiseerde yogales, workshop, opleiding of retreat volgt c.q. wenst te volgen.

1.2 Losse les
Een eenmalige door een student te betalen en te volgen les bij Swasti Yoga, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.3 Lidmaatschap
Een door Swasti Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Swasti Yoga.

1.4 Privésessie
Een door Swasti Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student c.q. deelnemer te betalen c.q. betaalde privé yogales, massage of therapiesessie.

1.5 Strippenkaart
Een tegoed aan lessen bij Swasti Yoga.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, privésessies, strippenkaarten, workshops, opleidingen en retreats bij Swasti Yoga. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

2.2 Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Swasti Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Swasti Yoga worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 Persoonlijk karakter
De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen. De diverse lidmaatschappen staan vermeld op de website en op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2 Betaling
De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Swasti Yoga gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.3 Wijziging lesrooster & Prijzen
Swasti Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio. Ook behoudt Swasti Yoga het recht om de indeling van het lesrooster en de van de les locatie te wijzigen.

3.4 Restitutie
Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

3.5 Afmelding en inhalen les
Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich telefonisch heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Swasti Yoga.

3.6 Opzegging
Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Swasti Yoga te worden doorgegeven.

3.6 Feestdagen & vakantie
Op feestdagen is Swasti Yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd.

3.7 Vakantie deelnemer
Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Swasti Yoga voor bepaalde tijd worden opgeschort.

3.8 Vervallen les
Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Swasti Yoga.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Algemene aansprakelijkheid
Swasti Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures. Voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Swasti Yoga nimmer aansprakelijk.

4.2 Letsel
Swasti Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, opleiding of retreat bij, of verzorgd door, Swasti Yoga, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Swasti Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, retreat of opleiding.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

4.3 Aansprakelijkheid deelnemer
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Swasti Yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

5.1 Verzamelen persoonsgegevens
Swasti Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Swasti Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).

5.2 Gebruik gegevens
Swasti Yoga gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Swasti Yoga en eventuele wijzigingen, in bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Swasti Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Swasti Yoga gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Toepasselijk recht
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillenbeslechting
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Swasti Yoga. Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding of retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Swasti Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Den Haag. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.