Algemene voorwaarden van Taste of Yoga

Sluiten
1. Het afnemen van een abonnement, strippenkaart of losse les bij Taste of Yoga, betekent akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle lessen van Taste of Yoga.
1.1. Taste of Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gebracht.

2. Aansprakelijkheid, ziekte en zwangerschap
2.1 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die door Taste of Yoga worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Bij twijfel aan de gezondheid wordt deelnemer geadviseerd zijn/haar huisarts of specialist te raadplegen.
2.2 Indien deelnemer onder medische behandeling is, chronische klachten heeft of een operatie heeft ondergaan, neemt hij eerst contact op met de behandelaar over het volgen van lessen bij Taste of Yoga.
2.3 Deelnemer is verplicht de docent voor de les te informeren indien hij/zij klachten, blessures of een ziekte heeft. Tevens moet deelnemer melden of er sprake is van zwangerschap.
2.4 Taste of Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (materieel en/of immaterieel) als gevolg van enig ongeval of letsel van deelnemer.
2.5 Taste of Yoga is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
2.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk wordt toegebracht aan eigendommen van Taste of Yoga, dienen te worden vergoed.
2.7 Deelnemer vrijwaart Taste of Yoga voor aanspraken van derden. Deelnemer zal door Taste of Yoga ingeschakelde derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

3. Persoonsgegevens
3.1 Taste of Yoga behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Taste of Yoga verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Taste of Yoga kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

4. Lessen, workshops, abonnementsvormen en betalingen
4.1 Deelnemers van Taste of Yoga kunnen lessen volgen op basis van een losse les, abonnementen, of een 10 strippenkaart.
4.2 Een leskaart/abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.3 Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd en betaald.
4.4 Annuleren van een les kan tot 8 uur voor aanvang van de les. Dit kan via het online boekingssysteem van Taste of Yoga.
4.5 Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, vervalt het recht op restitutie/inhalen van de les.
4.6 Een 10 strippenkaart is 5 maanden geldig vanaf het moment van betaling.
4.7 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
4.8 Er geldt geen opzegtermijn voor abonnementen. Abonnementen lopen automatisch af aan het einde van de looptijd.
4.9 Taste of Yoga verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen.
4.10 Bij zwangerschap of ziekte van deelnemer kan, in overleg vooraf, een abonnement of Strippenkaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
4.11 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Taste of Yoga gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Taste of Yoga alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4.12 De prijzen zijn inclusief BTW.
4.13 Taste of Yoga behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, na aangaan van de overeenkomst, aan deelnemer door te berekenen.
4.14 Het lesrooster en online boekingssysteem staat op de website www.taste-of-yoga.com. Dit rooster kan door Taste of Yoga desgewenst worden gewijzigd; ook behoudt Taste of Yoga zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.

5. Locatie
5.1 De locatie voor buitenyoga, bedrijfsyoga en workshops wordt in overleg met de afnemer bepaald.
5.2 Indien de lessen plaatsvinden buiten Rotterdam, is de kilometervergoeding € 0,19 per kilometer.

6. Feestdagen en vakantie
6.1 Taste of Yoga is op nationale feestdagen gesloten.
6.2 Taste of Yoga behoudt het recht om 1 keer per jaar 3 weken aaneengesloten op vakantie te gaan.

Huisregels Taste of Yoga

• Deelnemer dient zich te houden aan onderstaande huisregels van Taste of Yoga
• Wij adviseren om twee uur voor de les geen zware maaltijd te nuttigen en geen
water/drankjes tijdens de yoga te nuttigen.
• Deelnemers worden verzocht om voor, tijdens en na de yoga niet te praten in de
yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
• Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen, waarin je gemakkelijk in kunt bewegen.
• Plaats een handdoek op de yogamat.
• Draag geen schoenen in de yogastudio.
• Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt op prijs gesteld. In verband met mogelijke
allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen zware parfum te dragen, en
geen spray-deodorant in de yogastudio te gebruiken.
• Taste of Yoga biedt yogamatten aan voor het gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient
na gebruik, door de deelnemer schoon gemaakt te worden met de daarvoor aanwezige
schoonmaakspray.
• De (lichamelijke) integriteit van deelnemers en medewerkers van Taste of Yoga dient altijd
gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Taste of
Yoga niet getolereerd.
• Deelnemers worden verzocht uiterlijk 5 minuten voor aanvang binnen te zijn, i.v.m. de
stilte in de zaal. 5 minuten voor aanvang is de buitendeur dan ook gesloten.