Algemene voorwaarden van unPlukked Yoga/ Praktijk Mevedic

Bij inschrijving van Momoyoga gaat u direct akkoord met de algemene voorwaarden hieronder en privacy verklaring die te vinden is op: https://mevedic.nl/privacy-statement

Huishoudelijk Reglement
-- Mobiel bellen in de studio is niet toegestaan met uitzondering van noodsituaties.
-- Trainingen kunnen worden gereserveerd via ons reserveringssysteem Momoyoga.
-- Bij verhindering dient u zich af te melden via ons reserveringssysteem, dit kan tot 4 uur voor aanvang van de lessen. Bij geen of te late annulering wordt de deelname geregistreerd en kan de les dus ook niet meer ingehaald worden.
-- Niet gebruikte credits worden niet meegenomen naar de volgende maand.

Algemene Voorwaarden

Abonnementen:
-- Abonnementen en strippenkaarten voor een enkele persoon vanaf 15 jaar.
-- Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders te ondertekenen.
-- Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
-- Duur van het abonnement
Het contract kan worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient als volgt te geschieden:
- per aangetekend schrijven of e-mail
- door het persoonlijk overhandigen van een schrijven ter opzegging.
-- Tussentijdse beëindiging van een contract voor bepaalde tijd door een lid is niet mogelijk behoudens in geval van aantoonbare overmacht (ter beoordeling van de directie van Praktijk Mevedic) en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
-- Praktijk Mevedic is gedurende 6 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.

Abonnementsgeld:
-- Elk lid betaalt abonnementsgeld. Deze zijn gebaseerd op maandbedragen. Praktijk Mevedic kan jaarlijks per januari de abonnementsgelden indexeren. Elke aanpassing dient minimaal 1 kalendermaand vooraf te worden aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden:
-- Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden volgens contract middels maandelijkse automatische incasso.
-- Bij niet-tijdige betaling is het lid direct in verzuim, en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.
-- In geval van stornering van de automatische incasso, ontvangt het lid een factuur van de openstaande post, welke dient te zijn voldaan binnen 7 dagen. In geval van niet-tijdige betaling van deze factuur ontvangt het Lid een tweede herinnering van de openstaande post + €15,- administratiekosten.
-- In het geval van niet-tijdige betaling heeft Praktijk Mevedic het recht om een lid de toegang tot de studio te ontzeggen, totdat de volledige betalingsverplichting is voldaan.
-- Indien Praktijk Mevedic een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

Tussentijdse veranderingen van het abonnement:
-- Een lid heeft de mogelijkheid het abonnement te bevriezen indien gedurende een periode langer dan een maand geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen Praktijk Mevedic als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte die aantoonbaar is middels een schriftelijke verklaring van de huisarts en/of specialist.
-- Een lid heeft de mogelijkheid het abonnement te bevriezen indien gedurende een periode langer dan twee maanden geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen Praktijk Mevedic als gevolg van een aantoonbare stage of vakantie.
-- Tijdens de periode van bevriezing vindt er geen abonnementsbetaling plaats. Bij heractivering van het abonnement, wordt de contractperiode verlengd met dezelfde periode als de bevriezing en wordt de betalingsverplichting weer geactiveerd. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden.

Tussentijdse beëindiging van het contract/lidmaatschap
-- Gedurende een bedenktijd van twee weken na inschrijving bij Momoyoga, heeft het lid de mogelijkheid om het abonnement kosteloos te herroepen. Deze herroeping dient schriftelijk te geschieden.
-- Het lid krijgt een ander woonadres welke meer dan 30 kilometer van “Praktijk Mevedic” is gelegen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met bewijs van inschrijving waarbij de opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
-- Het lid heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om van enig faciliteit binnen Praktijk Mevedic gebruik te kunnen maken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met doktersverklaring waarbij de opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
-- Praktijk Mevedic kan een lidmaatschap onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien:
- ernstige en/of herhaaldelijke schending van de Algemene Voorwaarden en/of reglementen;
- een lid zich misdraagt jegens andere Leden, medewerkers van Praktijk Mevedic, bijvoorbeeld -- door het vertonen van incorrect, ruw of agressief gedrag;
- een lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de Praktijk Mevedic, medewerkers of andere Leden;
-- In geval van een opzegging door Praktijk Mevedic volgt geen restitutie van betaalde abonnementsgelden.
-- Bij overlijden van het lid, wordt het contract ontbonden en het eventuele restant aan abonnementsgeld gerestitueerd.

Gedrag van leden:
-- Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Praktijk Mevedic biedt.
-- Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van Praktijk Mevedic, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.
-- Het is niet toegestaan dat leden gebruik maken van de faciliteiten van Praktijk Mevedic indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen.
-- Overtreding van de regels zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het abonnement.

Openingstijden:
-- Praktijk Mevedic behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen op bedrijfseconomische gronden.
-- Praktijk Mevedic is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, carnavals zondag, maandag en dinsdag, 1e paasdag, 2de paasdag, Koninginnedag, 1e pinksterdag, 2de pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kermis Mill, 1e kerstdag, 2de kerstdag en oudejaarsdag vanaf 12.30 uur.
-- Praktijk Mevedic behoudt zich het recht voor de openingstijden tijdelijk aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of om andere moverende redenen.
-- Praktijk Mevedic is gedurende 6 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.

Aansprakelijkheid
-- Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Praktijk Mevedic.
-- Praktijk Mevedic en haar medewerkers zijn behoudens in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder in ieder geval begrepen: vermogensschade, letselschade of overlijden van een lid, ontstaan tijdens het verblijf in de studio, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
-- In het geval een rechter mocht oordelen dat deze aansprakelijkheid wel bestaat dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan verzekeringspenningen dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan Praktijk Mevedic wordt uitgekeerd.
-- Leden wordt aangeraden vooraf een medische keuring te laten doen.
-- Zwangere vrouwen en zij die lijden aan hart- en vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten gebruik mag worden gemaakt.
-- Ieder lid vrijwaart Praktijk Mevedic voor iedere aansprakelijkheid jegens derden, waaronder begrepen andere Leden, voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in Praktijk Mevedic ten gevolge van handelen of nalaten van het lid.

Overige zaken:
-- De leden geven Praktijk Mevedic toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
-- Praktijk Mevedic is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en/of overige reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
-- Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij de Praktijk Mevedic.
Privacy beleid ‘Praktijk Mevedic’.

Praktijk Mevedic hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Mevedic houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als Praktijk Mevedic zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Door middel van je inschrijving of aanmelding ga je akkoord met mijn privacyverklaring. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Praktijk Mevedic
Wilhelminastraat 19
5451 AR
Mill
marieke@mevedic.nl
0615056761
Contactpersoon: Marieke van de Vorle
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Praktijk Mevedic verwerkt je persoonsgegevens wanneer je yogalessen, workshop en/of training volgt, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten. Je persoonsgegevens worden door Praktijk Mevedic verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van automatische incasso, overeenkomsten en contracten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Informatieverstrekking via de mail, sms of via whats’app
– Om een sluitende financiële administratie te kunnen voeren gebruiken we je betaalgegevens zoals ingegeven bij onze betaalprovider Mollie payments en incassobatchmaker Sepatool.nl
– Voor onze dienstverleningen gebruiken wij uw reserveringsgegevens in Momoyoga.
– Het incasseren en factureren
– Voor de belastingdienst
– Voor onze boekhouding
– Passende begeleiding bieden bij bijv. problemen in de gezondheid of m.b.t. allergieën e.d.
– Het versturen van informatieve e-mails vanuit of via Momoyoga
Medewerkers:
Je persoonsgegevens worden door Praktijk Mevedic verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten/ zzp overeenkomsten
– Salariëring
– Voor onze boekhouding en verzekeringen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voor- en achternaam
– Bankgegevens
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– E-mail adres
– Geslacht
– Gegevens voor welke lessen je staat ingeschreven en ingeschreven hebt gestaan
– Gegevens over gezondheid
– Telefoonnummer
– Gegevens die u ons via e-mail of contactformulieren toestuurt
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:
– Momoyoga: verzorgt het registreren van jouw yogales en abonnement/dienst.
– Mollie payments: verzorgt betaling in de online winkel van Praktijk Mevedic.
– Paypal: verzorgt betaling in de online winkel van Praktijk Mevedic.
– Sepatool.nl: verzorgt het omzetten van een excel bestand (csv file) naar een sepa XML voor de incasso batches
– Mailchimp: verzorgt de commerciële nieuwsbrieven.
– Mijndomein: verzorgt de hosting van onze website en de gegevens die daarmee worden verwerkt.
– Lunovy: verzorgt de boekhouding.
Wij als Praktijk Mevedic geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Praktijk Mevedic bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij zijn wettelijk verplicht na het stopzetten van een samenwerking, uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Na deze 7 jaar verklaren wij dat wij alle persoonsgegevens definitief zullen vernietigen.

Inzage in persoonsgegevens
Slechts actieve docenten van Praktijk Mevedic zijn bevoegd tot inzage van uw gegevens in Momoyoga.

Het maken & plaatsen van foto’s
Het kan voorkomen dat er foto’s worden gemaakt – tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yogareis, etc – . Wanneer men niet op de foto wil komen of er niet achter staat dat deze foto online zal komen, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd. Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook, Instagram, Youtube (filmpjes), promotie materiaal/ drukwerk en op de website mevedic.nl. Via inschrijving bij Momoyoga ga je automatisch akkoord voor het maken & plaatsen van foto’s.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Ons privacy beleid wordt zichtbaar gemaakt op de website en hier wordt bij contracten en machtigingen altijd naar verwezen.
– Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Wij hebben persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en installeren.
– Wij hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
– Wij vragen altijd toestemming aan ouders/verzorgers van kinderen en medewerkers voor bijv. het maken en plaatsen van foto’s
– Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we hier schriftelijk toestemming voor hebben.
– Wij bewaren persoonsgegevens op papier achter slot en grendel, waar alleen de medewerkers bij kunnen die hiervoor bevoegd zijn.
– Wij hebben een contract gesloten met derden over uitwisseling van gegevens, alleen zij kunnen persoonsgegevens van ons krijgen.
– Wij als yogastudio verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
– Wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
– Voor de financiële administratie zullen wij de persoonsgegevens 7 jaar moeten blijven bewaren na stopzetten contract. Alle overige gegevens die we niet meer nodig hebben, worden definitief vernietigd.
– Onze zzp’ers weten bij wie ze terecht kunnen bij een datalek.
– In een aantal gevallen zijn wij verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het zo zijn dat we betrokkenen moeten informeren over de datalek en datalekken worden altijd vastgelegd.
– Zzp’ers zijn op de hoogte van ons privacy beleid en zij handelen hiernaar.
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!