abril 12 - 18 2021
Esta semana
Lunes, abril 12
12:15 p. m.
Muni
Vinyasa Flow
5:15 p. m.
Vraja
Power Vinyasa
6:15 p. m.
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 p. m.
Radhika
Yoga Nidra: Guided Meditation
7:15 p. m.
Radhika
Dinner (7:15pm)
Martes, abril 13
7:00 a. m.
Vraja
Hatha Yoga
12:15 p. m.
Radhika
Vinyasa Flow
5:15 p. m.
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 p. m.
Gita
Active Deep Stretch
7:15 p. m.
Muni
Dinner (7:15pm)
Miércoles, abril 14
7:00 a. m.
Vraja
Energising Vinyasa Flow
12:15 p. m.
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 p. m.
Vraja
Ashtanga Vinyasa
6:15 p. m.
Vraja
Power Vinyasa
7:15 p. m.
Vraja
Dinner (7:15pm)
Jueves, abril 15
7:00 a. m.
Ananda
Vinyasa Flow
12:15 p. m.
Radhika
Hatha Yoga
5:30 p. m.
Vraja
Vinyasa Flow
6:30 p. m.
Gita
Hatha Yoga
Viernes, abril 16
12:15 p. m.
Radhika
Power Vinyasa
Sábado, abril 17
11:00 a. m.
Vraja
Power Vinyasa
Domingo, abril 18
11:00 a. m.
Radhika
Vinyasa Flow
abril 12 - 18 2021
Esta semana