august 15 - 21 2022
Denne uken
Mandag, august 15
12:15 p.m.
Muni
Vinyasa Flow
5:15 p.m.
Vraja
Power Vinyasa
6:15 p.m.
Gita
Vinyasa Flow
7:15 p.m.
Gita
Dinner (7:15pm)
Tirsdag, august 16
7:00 a.m.
Tulavati
Hatha Yoga
12:15 p.m.
Jack
Vinyasa Flow
5:15 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:15 p.m.
Muni
Active Deep Stretch
7:15 p.m.
Muni
Dinner (7:15pm)
Onsdag, august 17
12:15 p.m.
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:15 p.m.
Muni
Power Vinyasa
7:15 p.m.
Muni
Dinner (7:15pm)
Torsdag, august 18
7:00 a.m.
Vraja
Vinyasa Flow
12:15 p.m.
Rasesvari
Gentle Vinyasa Flow
5:30 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:30 p.m.
Muni
Hatha Yoga
Fredag, august 19
12:15 p.m.
Nellie
Vinyasa Flow
Lørdag, august 20
11:00 a.m.
Vraja
Power Vinyasa
Kansellert
Søndag, august 21
11:00 a.m.
Tulavati
Gentle Vinyasa Flow
august 15 - 21 2022
Denne uken