april 12 - 18 2021
Denna vecka
Måndag, april 12
12:15 em
Muni
Vinyasa Flow
5:15 em
Vraja
Power Vinyasa
6:15 em
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 em
Radhika
Yoga Nidra: Guided Meditation
7:15 em
Radhika
Dinner (7:15pm)
Tisdag, april 13
7:00 fm
Vraja
Hatha Yoga
12:15 em
Radhika
Vinyasa Flow
5:15 em
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 em
Gita
Active Deep Stretch
7:15 em
Muni
Dinner (7:15pm)
Onsdag, april 14
7:00 fm
Vraja
Energising Vinyasa Flow
12:15 em
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 em
Vraja
Ashtanga Vinyasa
6:15 em
Vraja
Power Vinyasa
7:15 em
Vraja
Dinner (7:15pm)
Torsdag, april 15
7:00 fm
Ananda
Vinyasa Flow
12:15 em
Radhika
Hatha Yoga
5:30 em
Vraja
Vinyasa Flow
6:30 em
Gita
Hatha Yoga
Fredag, april 16
12:15 em
Radhika
Power Vinyasa
Lördag, april 17
11:00 fm
Vraja
Power Vinyasa
Söndag, april 18
11:00 fm
Radhika
Vinyasa Flow
april 12 - 18 2021
Denna vecka