oktober 11 - 17 2021
Denna vecka
Måndag, oktober 11
12:15 em
Muni
Vinyasa Flow
5:15 em
Vraja
Power Vinyasa
6:15 em
Radhika
Vinyasa Flow
7:15 em
Radhika
Dinner (7:15pm)
Tisdag, oktober 12
7:00 fm
Radhika
Hatha Yoga
12:15 em
Ananda
Vinyasa Flow
5:15 em
Muni
Ashtanga Vinyasa
Väntelista
6:15 em
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 em
Muni
Active Deep Stretch
Väntelista
7:15 em
Muni
Dinner (7:15pm)
Väntelista
Onsdag, oktober 13
7:00 fm
Ananda
Energising Vinyasa Flow
12:15 em
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 em
Muni
Ashtanga Vinyasa
Väntelista
6:15 em
Muni
Power Vinyasa
Väntelista
6:15 em
Vraja
Active Deep Stretch
7:15 em
Muni
Dinner (7:15pm)
Torsdag, oktober 14
7:00 fm
Ananda
Vinyasa Flow
12:15 em
Gaura
Hatha Yoga
5:30 em
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:30 em
Muni
Hatha Yoga
Fredag, oktober 15
12:15 em
Nellie
Vinyasa Flow
Lördag, oktober 16
11:00 fm
Vraja
Power Vinyasa
Söndag, oktober 17
11:00 fm
Tulavati
Gentle Vinyasa Flow
oktober 11 - 17 2021
Denna vecka