Algemene voorwaarden van Vitality World

Begripsbepaling
Vitality World, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur, aan de Spoorlaan 19, te Etten-Leur, hierna te noemen: Vitality World.
Algemene Voorwaarden: deze door Vitality World gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Vitality World zijn hier te downloaden. Persoon die deelneemt aan een door Vitality World verzorgde les, cursus of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer”
Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Vitality World als opdrachtnemer optreedt.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Vitality World uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
1.4.Vitality World kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Vitality World zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 2 De Overeenkomst
2.1. Deelname aan één van de lessen of inschrijven voor één van de lessen, gegeven of verzorgd door Vitality World, betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Leskaarten en opzeggen
3.1. Een leskaart, strippenkaart of abonnement van Vitality World is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Vitality World verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van Vitality World www.vitalityworld.nl Dit rooster kan door Vitality World desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Vitality World zich het recht voor om te lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.
3.4. De vakantieweken, feestdagen en sluitingen zijn te vinden op de website van Vitality World www.vitalityworld.nl. In de vakantieweken wordt er een aangepast lesrooster gehanteerd
3.5. Leskaarten en strippenkaarten van Vitality World hebben een geldigheidsduur.
De maand abonnementen zijn van tijdelijke aard (1 maand) strippen kaarten eveneens (6 maanden).
De maandelijkse overeenkomst van Deelnemer met Vitality World loopt niet automatisch af.
Vitality World hanteert een schriftelijke opzegtermijn van één hele kalendermaand.
Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd.
Een jaarabonnement heeft de geldigheid van 1 jaar en stopt automatisch.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1. Een abonnement, Workshop, Training, of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via IDEAL (online) of automatische incasso.
Indien de Deelnemer via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten via IDEAL voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Deelnemer tot nadere opzegging aan Vitality World toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2.Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de Deelnemer niet meer online reserveren. De Deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3. Bij niet tijdige betaling binnen de in 4.1. gestelde betalingstermijn is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
4.4. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
4.5. Bij de bepaling van de prijzen van de abonnementen en strippenkaarten is rekening gehouden met de uitval van de lessen tijdens de vakanties en feestdagen.
4.6. Vitality World behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen . Voor reeds aangegane contracten is Vitality World gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.
4.7. Vitality World behoudt zich het recht om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.
Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen
5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals aangegeven op de website www.vitalityworld.nl worden geen lessen gegeven.
5.2. Vitality World behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
5.3. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail worden doorgegeven. Bij annulering van de lessen, gedurende een periode, langer dan 1 week, zal de geldigheidsduur van de leskaart verlengd worden met het aantal weken dat er geen les kon worden gegeven.
5.4 Annuleren door Deelnemer dient 3 uur van te voren te gebeuren. Als een les later wordt geannuleerd wordt de les als genoten genoteerd.
5.5 Bij annuleren door Deelnemer door overmacht of ziekte kan de les opgeschort worden mits vooraf overleg is gepleegd met Vitality World.
Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van Vitality World uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. In geval van overmacht heeft Vitality World het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Vitality World.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Deelnemer volgt de lessen en workshops van Vitality World op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van de lessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.2. Vitality World behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen of workshops zonder opgaaf van redenen.
7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient deelnemer de docent vóór aanvang van de les of workshop te informeren.
7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Vitality World uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Vitality World.
7.5. In geval Vitality World jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
7.6 Vitality World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
7.7. Vitality World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.8. Vitality World verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
7.9. Deelnemer vrijwaart Vitality World voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Vitality World, door Vitality World ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
Artikel 8 Privacyverklaring
8.1. Enkel en alleen ten behoeve van het uitvoeren van haar verplichtingen, verzamelt Vitality World persoonsgegevens van Deelnemer. Onder persoonsgegevens vallen de persoonlijke gegevens zoals door Deelnemer ingevuld op het inschrijfformulier, het aantal en de data van de gevolgde lessen, eventuele gezondheidsklachten die Deelnemer mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan Vitality World en het bankrekeningnummer waarmee Deelnemer financiële verplichtingen voldoet.
8.2. Naast het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van communicatie tussen Vitality World en Deelnemer, vraagt Vitality World expliciete toestemming van Deelnemer (d.m.v. aanvinken op het inschrijfformulier) voor: het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven (maximaal 12 per jaar), en gebruik van het reserveringssysteem.
8.3. Deelnemer kan middels een reply op de e-mail nieuwsbrief zichzelf afmelden voor deze service. Middels een verzoek via rita@vitalityworld.nl kan Deelnemer zich laten uitschrijven voor gebruik van het reserveringssysteem. Indien Deelnemer zich niet expliciet uitschrijft voor de diensten genoemd in artikel 8.2. kan Vitality World via de genoemde diensten blijven communiceren met Deelnemer.
8.4. Voor reservering van lessen maakt Vitality World gebruik van derden. Deelnemer geeft toestemming aan Vitality World om het email-adres van Deelnemer door te sturen naar derden t.b.v. gebruik van het reserveringssysteem. Vitality World kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onzorgvuldig gebruik door derden van persoonsgegevens van Deelnemer.
8.5. Vitality World hanteert geheimhouding van aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door Deelnemer, m.u.v. gebruik zoals omschreven in artikel 8.4.
8.6. Vitality World gaat zorgvuldig om met de opslag van persoonsgegevens van Deelnemer, voor zover dit van Vitality World verwacht mag worden.
8.7. Indien, ondanks standaard veiligheidsmaatregelen, een data lek ontstaat, zal Vitality World dit zowel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bij Deelnemer.
8.8. Na beëindiging van de overeenkomst kan Deelnemer Vitality World verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Vitality World geeft hier gehoor aan, mits wettelijke bepalingen Vitality World verplichten tot het bewaren van persoonsgegevens voor een minimale duur.
8.9. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens door Vitality World kan Deelnemer desgewenst kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.10. In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Vitality World worden verwerkt, voor welke doeleinden Vitality World dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

9. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.1. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop of Training of, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Vitality World zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Etten-Leur. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Breda.