Algemene voorwaarden van Voel je fit Westland

Algemene voorwaarden Voel je fit Westland
.
1. Begrippen
1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Voel je fit Westland gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Voel je fit Westland zijn hier te downloaden.
1.3 Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij Voel je fit Westland georganiseerde workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Voel je fit Westland is gevestigd te Monster aan Claes de Wijckerlaan 10 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK 69585954
1.5 Vijf/Tien en twintig rittenkaarten: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door Voel je fit Westland uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Voel je fit Westland.
1.7 Losse Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Voel je fit Westland, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
1.8 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
1.9 Retraite: een door Voel je fit Westland georganiseerde Retraite.
1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Voel je fit Westland. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
1.11 Website: de website van Voel je fit Westland: www.Voel je fit Westland.nl
1.12 Workshop: een bij Voel je fit Westland te geven of gegeven workshop.
1.13 Training: een bij Voel je fit Westland te geven of gegeven training.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen, Retraites en overige bezoeken al dan niet via partners van Voel je fit Westland aan of bij Voel je fit Westland. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Voel je fit Westland kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Voel je fit Westland zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Abonnementen, Rittenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een rittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. De kaarten zijn persoonsgebonden.

3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Voel je fit Westland het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
3.3 Voel je fit Westland geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student.

De kaarten zijn persoons gebonden.

MAANDABONNEMENT. Dit lidmaatschap geeft recht op een gelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend.
Er is ook een maandabonnement 4 lessen per maand.

De opzegtermijn is minimaal één maand van te voren. Dat betekent dat het lidmaatschap eindigd na opzegging van minimaal een maand voor de eerste komende vervaldag. Is de vervaldag bv 15 juni dan moet de opzegging dus voor 15 mei ontvangen zijn. Dit kan op twee manieren: 1) per email naar Info@voeljefitwestland.nl of bij ons aan de balie waarbij je een opzeg formulier invult. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

JAARABONNEMENT
Dit lidmaatschap geeft recht op een gelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 1 jaar.

MAANDABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND
Dit lidmaatschap geeft recht op een gelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.
vijf-, TIEN-, of twintig RITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen de geldigheid gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.
LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Voel je fit Westland, anders dan op basis van een abonnement.
3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij de receptie van Voel je fit Westland. Nadat de medewerker van Voel je fit Westland de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Tienrittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de Student (via de Website) een Lidmaatschap (maandabonnement onbeperkt) afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten op de Website via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Voel je fit Westland toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt IN DE EERSTE HELFT tUSSEN DE 10 EN 15E OF 2E HELFT VAN DE MAAND TUSSEN DE 20 EN 25E dag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Voel je fit Westland. Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Voel je fit Westland, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 Voel je fit Westland biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. Voel je fit Westland zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, VIJF Tien OF TWINTIG rittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
• Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 0.30 uur voor aanvang online worden gereserveerd.
• Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke 'no show' wordt bij een rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 3 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Voel je fit Westland, vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Bij annulering van de les vindt restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement
7.1 De Student kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Voel je fit Westland en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@voeljefitwestland.nl.
7.3 Indien een Student, na beëindiging van een Abonnement, binnen 4 maanden opnieuw een Abonnement wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.

8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Voel je fit Westland het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Voel je fit Westland. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.
8.3 Voor sommige Workshop, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering
9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Voel je fit Westland en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
9.2 Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
9.3 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering
10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@voeljefitwestland.nl.
10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.6 Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

12. Huisregels
12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Voel je fit Westland volgen:
• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Voel je fit Westland er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Voel je fit Westland
• Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
• Voel je fit Westland stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio's.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Voel je fit Westland niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
12.2 Voel je fit Westland behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Voel je fit Westland te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Voel je fit Westland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het een bezoek aan Voel je fit Westland, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door, Voel je fit Westland.
13.2 Voel je fit Westland werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan Voel je fit Westland, deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door Voel je fit Westland, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Voel je fit Westland adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
13.3 Een bezoek aan Voel je fit Westland, onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment. Lees hierover meer op onze Veel gestelde vragen pagina.

14. Persoonsgegevens
14.1 Voel je fit Westland verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Voel je fit Westland gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
14.2 Voel je fit Westland gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Voel je fit Westland en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@voeljefitwestland.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Voel je fit Westland gebruik kan worden gemaakt.
14.3 Voel je fit Westland geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

14.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Voel je fit Westland worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
15.Toepasselijk recht en geschillen beslechting
15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Voel je fit Westland zullen in eerste instantie worden beslecht door de geschillencommissie.