Algemene voorwaarden van Wanderworld

Algemene Voorwaarden Wanderworld (yoga)

1. Begrippen

1.1 Wanderworld
Wanderworld is gevestigd aan Snikkevaardersgang 7a, 9711 RW te Groningen en is geregistreerd onder kvk-nummer 64480259.

1.2 Algemene Voorwaarden
De door Wanderworld gehanteerde Algemene Voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Wanderworld, www.wanderworld.nl. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te downloaden op de website.

1.3 Aanvullende voorwaarden
De Aanvullende voorwaarden die van toepassing op door Wanderworld georganiseerde retraites, workshops en reizen.

1.4 Abonnement
Een door Wanderworld uit te geven/uitgegeven, en door een deelnemer te betalen/betaald abonnement voor het volgen van yogalessen bij Wanderworld.

1.5 Maandabonnement 1 x per week
Een maandabonnement voor 1 les per week, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

1.6 Maandabonnement 2 x per week
Een maandabonnement voor 2 lessen per week, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

1.7 Maandabonnement onbeperkt
Een maandabonnement voor een onbeperkt aantal lessen per week, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

1.8 Jaarabonnement
Een maandabonnement voor een onbeperkt aantal lessen per week, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

1.9 Strippenkaart
Een les of leskaart voor één of een beperkt aantal lessen voor een betreffende periode,

1.10 10-lessenkaart
Een 10-lessenkaart, Te gebruiken in een periode van 16 weken.

1.11 Losse les
Een eenmalige door een deelnemer te betalen en volgen les bij Wanderworld, anders dan op basis van een abonnement.

1.12 Privé- of duoles
Een privé- of duoles bij Wanderworld, waarvoor de deelnemer vooraf een afspraak moet maken,

1.13 Losse online les
Een losse groepsles, die online bij Wanderworld gevolgd wordt.

1.14 Retraite
Een door Wanderworld georganiseerd yoga retraite.

1.15 Retraitedeelnemer
Persoon die een door Wanderworld georganiseerde yoga retraite volgt of wenst te volgen.

1.16 Reizen
Een door Wanderworld georganiseerde (yoga)reis.

1.17 Deelnemer
Persoon die aan een door Wanderworld georganiseerde (yoga)reis deelneemt of wenst deel te nemen.

1.18 Deelnemer
Persoon die (privé- of duo) yogales(sen) volgt of wenst te volgen.

1.19 Website
De website van Wanderworld: www.wanderworld.nl

1.20 Workshop
Een door Wanderworld te geven of gegeven yogaworkshop

2. Toepasselijkheid
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachten, abonnementen, 10-lessenkaarten, privé- en duolessen, workshops, retraites en reizen van Wanderworld.

2.2
Door inschrijving voor en/of deelname aan een yogales, workshop, retraite of (yoga)reis verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.3
Wanderworld kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is de geldende versie. Deze is beschikbaar en in te zien op de website: www.wanderworld.nl

3. Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel over gezondheid adviseert Wanderworld een huisarts of specialist te raadplegen. Wanderworld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel. Ook is Wanderworld niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan je eigendommen. Schade die al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht is aan eigendommen van Wanderworld, dient te worden vergoed.

4. Abonnement en strippenkaart
Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een:
• Abonnement (1 x per week, 2 x per week of onbeperkt)
• Strippenkaart (10-lessenkaart, eenmalige introductieles, losse (online) les of privé- of duoles.

4.1 Abonnement
Een abonnement komt tot stand bij het online afsluiten van een abonnement of aanschaf van een strippenkaart Een deelnemer kan alleen gebruik maken van een abonnement bij betaling via automatische incasso. Wanderworld biedt de volgende lidmaatschappen/kaarten waaruit de deelnemer kan kiezen:

Maandabonnement 1 x per week
Geeft recht op één yogales per week, gedurende de looptijd van het abonnement. De looptijd van een maandabonnement is minimaal drie achtereenvolgende maanden. Na de eerste drie maanden wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd. De ingangsdatum van maandabonnement 1 x per week is vanaf het moment van afsluiten. Start je op 25 maart, dan loopt het abonnement tot en met 25 april, met een minimale looptijd van drie maanden. Na drie maanden is Maandabonnement 1 x per week eenvoudig stop te zetten, met één maand notice, via een e-mail naar paula@wanderworld.nl. Dus wil je per 25 november stoppen, zeg je abonnement dan voor 25 oktober op. Betaling via automatische incasso.

Maandabonnement 2 x per week
Geeft recht op twee yogalessen per week, gedurende de looptijd van het abonnement. De looptijd van een maandabonnement is minimaal drie achtereenvolgende maanden. Na de eerste drie maanden wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd. De ingangsdatum van maandabonnement 2 x per week is vanaf het moment van afsluiten. Start je op 25 maart, dan loopt het abonnement tot en met 25 april, met een minimale looptijd van drie maanden. Na drie maanden is Maandabonnement 2 x per week eenvoudig stop te zetten, met één maand notice, via een e-mail naar paula@wanderworld.nl. Dus wil je per 25 november stoppen, zeg je abonnement dan voor 25 oktober op. Betaling via automatische incasso.

Maandabonnement onbeperkt
Geeft recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen per week, gedurende de looptijd van het abonnement. De looptijd van een maandabonnement is minimaal drie achtereenvolgende maanden. Na de eerste drie maanden wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd. De ingangsdatum van maandabonnement onbeperkt is vanaf het moment van afsluiten. Start je op 25 maart, dan loopt het abonnement tot en met 25 april, met een minimale looptijd van drie maanden. Na drie maanden is Maandabonnement onbeperkt eenvoudig stop te zetten, met één maand notice, via een e-mail naar paula@wanderworld.nl. Dus wil je per 25 november stoppen, zeg je abonnement dan voor 25 oktober op. Betaling via automatische incasso.

Jaarabonnement
Geeft recht op een jaar yogalessen één per week, gedurende de looptijd van het abonnement. De looptijd van een jaarabonnement is twaalf maanden. Na één jaar wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd. De ingangsdatum van jaarabonnement is vanaf het moment van afsluiten. Start je op 25 maart, dan loopt het abonnement tot en met 25 maar het daaropvolgende jaar. Na één jaar is het abonnement eenvoudig stop te zetten, met één maand notice, via een e-mail naar paula@wanderworld.nl. Dus wil je per 25 november stoppen, zeg je abonnement dan voor 25 oktober op. Betaling via automatische incasso.

4.2 Strippenkaart
10-lessenkaart
Deze kaart geeft recht op tien lessen. De lessen dienen binnen zestien weken gebruikt te worden. Betaling via IDeal.

Losse les
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen les. Betaling via IDeal.

Privé- of duoles
Een privé- of duoles is een één-op-één (of twee-op-één) les van 60 of 90 minuten. Informeer naar de mogelijkheden. Betaling via IDeal.

Losse les online
Dit is een eenmalige door een deelnemer te betalen online les. Betaling via IDeal.

Introductieles
Dit is een éénmalige door deelnemer te boeken en betalen kennismakingsles voor nieuwe deelnemers. Betaling via IDeal.

Een Wanderworld yoga-abonnement of leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer je geen gebruik maakt van je recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

5. Betaling en opzeggen
De ingangsdatum voor een abonnement is vanaf het moment van afsluiten. Deelnemer kan het abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar paula@wanderworld.nl. Opzeggen kan op ieder moment, met één maand notice. Is je abonnement ingegaan op 25 mei, meld je dan af uiterlijk voor de 25e van de maand waarin je het abonnement wilt stopzetten. Meld je je af op 24 september, dan stopt je abonnement per 25 oktober. Meld je je af op 28 september, dan loopt je abonnement af op 25 november.

6. Yogamatten en materialen
Wanderworld stelt tijdens de lessen yogamatten, yogablokken, dekens, bolsters, riemen, zitkussens en ander materiaal gratis ter beschikking. Het gebruik van eigen materialen is uiteraard toegestaan.

7. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
Op bepaalde (feest)dagen/in bepaalde vakanties kan Wanderworld gesloten zijn. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via Momoyoga, per e-mail, in de studio of tijdens de les. Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden, ziekte of overmacht, wordt dit ook zo snel mogelijk via Momoyoga, e-mail, in de studio of tijdens de les gecommuniceerd. Waar mogelijk wordt met een vervangend docent gewerkt.

8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
Wanderworld behoudt zich het recht voor om haar prijzen, het lesrooster, de lestijden, het programma en/of een locatie te wijzigen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, in de studio of tijdens de les. Ook houdt Wanderworld zich het recht voor niet tijdig geannuleerde lessen (uiterlijk 8 uur voor aanvang) in rekening te brengen aan de deelnemer. Wanneer er sprake is van overmacht wordt dit per e-mail doorgegeven via paula@wanderworld.nl.

9. AVG/Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wanderworld maakt gebruik van een inschrijfformulier via Momoyoga. De inschrijving wordt bevestigd na de betaling van het lesgeld. De deelnemer gaat hierdoor akkoord met de Algemene Voorwaarden. De volledige Privacyverklaring en disclaimer zijn te vinden op de website: www.wanderworld.nl.

10. Zwangerschap of ziekte
Bij ziekte kan in overleg met Wanderworld het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Indien deelnemer wegens zwangerschap wenst te stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Een abonnement kan twee keer per jaar kosteloos ‘on hold’ gezet worden wegens ziekte. Dit is voor een maximale periode van twee weken per keer. Zet je je abonnement meer dan twee keer per jaar ‘on hold’, dan wordt er per keer €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Zijn er zeer speciale omstandigheden, dan is het goed om de mogelijkheden te bespreken.

11. Privacy
Wanderworld respecteert de privacy van deelnemers. Gegevens worden uitsluitend verzameld voor administratieve doeleinden voor de yogalessen die noodzakelijk zijn voor de boeking. Deze informatie deelt Wanderworld niet met derden. De volledige Privacyverklaring en disclaimer is te vinden op de website: www.wanderworld.nl.


Aanvullende Algemene Voorwaarden Wanderworld (workshops & retraites)
Deze aanvullende voorwaarden gelden voor workshops en retraites van Wanderworld en zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Wanderworld (yoga). Door deelname verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Wanderworld (yoga) en de Aanvullende Algemene Voorwaarden Wanderworld (workshops en retraites).

1. Boeken en annuleren
Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop of retraite nadat deze zich vooraf bij Wanderworld heeft ingeschreven. Inschrijving kan via Momoyoga of het boeken van de desbetreffende activiteit in de webshop op wanderworld.nl (wanderworld.nl/shop/). Voor deelname aan een workshop of retraite moet voorafgaand worden betaald. Deelname is gegarandeerd wanneer Wanderworld het inschrijfgeld heeft ontvangen.
Voor sommige activiteiten geldt een early bird-tarief. Dit is een gereduceerd tarief geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het eveneens op de website genoemde gebruikelijke tarief.

1.1 Annulering workshop
Voor een workshop dient de volledige betaling 14 dagen voor de geplande datum binnen te zijn. Na boeking heeft deelnemer het recht op 14 dagen bedenktijd om de workshop te annuleren onder inhouding van €7,50 administratiekosten, mits er nog geen kosten zijn gemaakt. Afmelden kan per e-mail via paula@wanderworld.nl. Bij annulering door deelnemer vergoedt Wanderworld de volgende kosten:

● Annulering tot 14 dagen voor aanvang: volledige betaling;
Annulering van 13 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de betaling;
Annulering vanaf 7 dagen voor aanvang: 0% van de betaling;
● Het is mogelijk je deelname kosteloos over te dragen op iemand anders. Daarbij
wordt een eenmalig bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening
gebracht.

Wanderworld behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren bij onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt het volledig betaalde inschrijfgeld per ommegaande terugbetaald.

1.2 Annulering retraite
Voor een retraite dient de volledige betaling 30 dagen voor de geplande datum binnen te zijn. Na boeking heeft deelnemer het recht op 14 dagen bedenktijd om de retraite te annuleren onder inhouding van € 7,50 aan administratiekosten, mits er nog geen kosten zijn gemaakt. Dit kan per e-mail via paula@wanderworld.nl. Bij annulering door deelnemer vergoedt Wanderworld de volgende kosten:

● Annulering tot 60 dagen voor aanvang: volledige betaling;
Annulering van 59 tot 16 dagen voor aanvang: 50% van de betaling;
Annulering van 14 tot 8 dagen voor aanvang: 25% van de betaling;
Annulering vanaf 7 dagen voor aanvang: 0% van de betaling;
● Het is mogelijk je deelname kosteloos over te dragen op iemand anders, afgezien
van gemaakte kosten die niet overdraagbaar zijn. Deze worden altijd door de
deelnemer betaald. Er wordt eenmalig een bedrag van € 7,50 aan
administratiekosten in rekening gebracht.

Wanderworld behoudt zich het recht voor het retreat te annuleren bij onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt het volledig betaalde inschrijfgeld per ommegaande terugbetaald.

2. Privacy
Wanderworld respecteert de privacy van deelnemers. Gegevens worden uitsluitend verzameld voor administratieve doeleinden voor workshops en retraites die noodzakelijk zijn voor de boeking. Deze informatie deelt Wanderworld niet met derden. De volledige Privacyverklaring en disclaimer is te vinden op de website: www.wanderworld.nl.


Algemene Voorwaarden Wanderworld (reizen)
Deze voorwaarden gelden voor reizen en programma’s voor reizen van Wanderworld. Door deelname verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Wanderworld.

1. Boeken en annuleren
Voor deelname aan een reis betaal je 20% van de reissom via NL65KNAB 0408232935 t.n.v. Wanderworld, of de volledige reissom via de webshop op wanderworld.nl (wanderworld.nl/shop/)). Het restant moet uiterlijk 6 weken voor vertrek worden betaald. Na boeking heeft deelnemer het recht op 14 dagen bedenktijd om de reis te annuleren onder inhouding van € 7,50 aan administratiekosten, mits er nog geen kosten zijn gemaakt. De reis is definitief geboekt wanneer de aanbetaling is gedaan. Na boeking heb je het recht de reis te annuleren tot maximaal 14 dagen van tevoren. Bij annulering door deelnemer vergoedt Wanderworld de volgende kosten:

● Annulering tot 56 dagen voor vertrek: 80% van de volledige reissom.
Annulering vanaf 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
Annulering vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 25% van de reissom;
Annulering vanaf 14 dagen voor vertrek: 0% reissom.
● Het is mogelijk je deelname kosteloos over te dragen op iemand anders, afgezien
van gemaakte kosten die niet overdraagbaar zijn. Deze worden altijd door de
deelnemer betaald. Er wordt eenmalig een bedrag van € 7,50 aan
administratiekosten in rekening gebracht.

Deze voorwaarden hebben geen betrekking op persoonlijk gemaakte kosten. Het is raadzaam voor vliegtickets en dergelijke een annuleringsverzekering af te sluiten. De reisdata en het programma kunnen wijzigen. Wanneer Wanderworld de reis annuleert of vanwege corona de reis niet door kan gaan, krijg je de volledige reissom teruggestort, afgezien van reeds gemaakte kosten. Kosten buiten onze diensten om zijn voor eigen rekening.

De reis gaat door bij deelname van minimaal 3 personen. Uiterlijk 3 maanden voor vertrek hoor je of de reis definitief doorgaat. Gaat de reis niet door vanuit Wanderworld, dan krijgt deelnemer de volledig betaalde reissom op de rekening teruggestort.

2. Aansprakelijkheid
2.1
Met de boeking bevestig je fysiek en mentaal in goede conditie te zijn. Wanderworld is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook. Een goede reisverzekering inclusief medische kosten en werelddekking is verplicht.

2.2
Wanderworld is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies van bagage of andere onvoorziene omstandigheden. Verzekeringen zijn niet bij de reissom inbegrepen en deze dient deelnemer zelf af te sluiten. Er wordt geen geld retour gegeven wanneer deelnemer de reis zelf onverwacht moet afbreken.

2.3
Tijdens de reis maakt Wanderworld gebruik van gecertificeerde gidsen en yogadocenten. De veiligheid van deelnemers staat voorop. Raadpleeg de plaatselijke GGD voor eventuele vaccinaties. Een ongeluk zit in een klein hoekje en blessures of schade kan niet volledig worden uitgesloten. Bij gezondheidsproblemen adviseert Wanderworld een arts te raadplegen en de instructies van de reisleiding ter plekke op te volgen.

2.4
Op reis kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen en situaties voordoen. Wanderworld behoudt zich het recht om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmachtsituaties de reis geen doorgang te laten vinden of het programma aan te passen. Wanneer bij bijvoorbeeld slecht weer, staking, aardbeving of -verschuiving alternatief vervoer ingezet moet worden, zijn de extra kosten daarvan voor de deelnemer zelf.

3. Privacy
Wanderworld respecteert de privacy van deelnemers. Gegevens worden uitsluitend verzameld voor administratieve doeleinden voor reizen en programma’s die noodzakelijk zijn voor de boeking. Deze informatie deelt Wanderworld niet met derden. De volledige privacyverklaring en disclaimer is te vinden op de website: www.wanderworld.nl.