Algemene voorwaarden van WISE yoga

Sluiten
ALGEMEEN

Op de rechtsverhouding tussen deelnemer en WISE yoga is het Nederlands recht van toepassing en onze Algemene voorwaarden. Daarnaast is voor de verwerking van persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WISE yoga aangeboden Lessen, workshops en activiteiten. Deelnemers verklaren bij inschrijving, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij een overeenkomst te hebben gesloten met WISE yoga.

WISE yoga heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd geldend en is beschikbaar op de website www.wiseyoga.nl en het online reserveringssysteem momoyoga.

WISE yoga is gevestigd in Vianen, aan het Klooster 1A, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30217544. WISE yoga is één van de handelsnamen van WISE ‘ the lifestyle company’.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Aanmelden voor lessen kan via het contact formulier op de WISE yoga website, of het online reserveringssysteem momo yoga.

Tevens dient er voor de administratie een inschrijfformulier ingevuld te worden. Door het ondertekenen van het formulier gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van WISE yoga en is de inschrijving definitief.

Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een WISE proefles, WISE proefpakket, WISE 10 rittenkaart, WISE lidmaatschap, en/of privé les.

Alle WISE proefpakketten, WISE kaarten en/of WISE lidmaatschappen zijn persoonsgebonden, en niet overdraagbaar aan derden.

TARIEVEN EN BETALING

Een doorlopend WISE lidmaatschap kan worden aangegaan voor 1, 2 of onbeperkte deelname aan wekelijkse groepslessen. Dit tarief wordt maandelijks, via automatisch incasso, geïncasseerd.

WISE yoga incasseert 12 maanden per jaar.

Een WISE proefles, proefpakket, 10 rittenkaart of privé les, gaat niet via automatisch incasso. Betaling geschiedt vooraf, in contanten, of via overschrijving.

WISE yoga behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven aan te passen. De aanpassing geschiedt maximaal twee keer per jaar. Heeft deelnemer nog een lopend contract, dan gelden deze regels niet tot aan einde van de afgesproken contractperiode.

Alle prijzen van de lessen/lidmaatschappen zijn inclusief BTW. Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd.

Voldoet deelnemer niet aan zijn/haar betalingsverplichting, dan is WISE yoga gerechtigd deelnemer de toegang te ontzeggen, en een extern incassobureau in te schakelen.

RESERVEREN VAN LESSEN

Bij een WISE lidmaatschap voor 1x per week, reserveert WISE yoga één vaste les in de week. Dit lidmaatschap geeft recht op 48 lessen per jaar.

Bij een lidmaatschap voor 2x per week reserveert WISE yoga twee vaste lessen per week. Dit lidmaatschap geeft recht op 96 lessen per jaar.

Bij een onbeperkt lidmaatschap reserveert WISE yoga 3 vaste lessen per week. Dit komt neer op 144 lessen per jaar. Extra lessen voor het onbeperkte lidmaatschap kunnen door deelnemer zelf altijd bijgeboekt worden, via het online reserveringssysteem.

Bij afname van een 10 rittenkaart, proefpakket of proefles kan deelnemer zelf lessen reserveren via het reserveringssysteem. Wij reserveren hierbij geen vaste les(sen).

Een groepsles kan altijd gereserveerd worden tot één uur voor aanvang van de les.

Privélessen kunnen in overleg met WISE yoga gereserveerd worden. Een aanvraag kan gedaan worden via info@wiseyoga.nl.

ANNULEREN VAN LESSEN

Omdat WISE yoga werkt met kleine groepen wordt het erg op prijs gesteld als lessen ook daadwerkelijk afgemeld worden. De vrijgekomen plek kan dan opgevuld worden door een andere deelnemer.

Een reservering voor een groepsles kan kosteloos worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. De afgemelde les wordt dan toegevoegd aan het lestegoed van de deelnemer. Indien een les niet wordt afgemeld, of te laat, dan wordt deze les van het lestegoed afgehaald.

Indien deelnemer de reservering van een privé les wil annuleren kan dit kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde privé les. Afmelden geschiedt door het versturen van een email naar info@wiseyoga.nl. Annuleringen die korter dan 24 uur van te voren gedaan worden zullen volledig in rekening gebracht worden.

INHALEN VAN LESSEN

Indien er in een bepaalde week een les gemist wordt, kan er altijd worden ingehaald binnen die lopende maand, de maand ervoor, of erna.

Inhalen kan alleen bij beschikbare plekken. Vaste deelnemers gaan altijd voor.

Deze regel geldt niet tijdens de door WISE yoga aangeboden vakantielessen. Dan kan er niet ingehaald worden.

Inhalen kan alleen binnen de geldigheidsduur van het aangekochte lidmaatschap. Als het lidmaatschapscontract van deelnemer eindigt, kunnen gemiste lessen niet meer ingehaald worden.

LESROOSTER & VAKANTIES

Het geldende lesrooster staat altijd op momoyoga en op de website van WISE yoga. WISE yoga behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen.

WISE yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. De gemiste lessen mogen wel ingehaald worden.

In de schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er geen reguliere lessen. In de zomervakantie hanteert WISE yoga een aangepast vakantierooster.

OPZEGGEN

Een lid kan een geldig lidmaatschap altijd opzeggen. Hierbij hanteert WISE yoga een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Dat wil zeggen dat het lidmaatschap voor de eerste van de nieuwe maand schriftelijk, of per mail dient te worden opgezegd.

Bij opzeggen worden de opgenomen lessen berekend. Stel: deelnemer heeft een maandelijks lidmaatschap die recht geeft op 48 lessen per jaar dan heeft lid een tegoed van 4 lessen per maand. Heeft deelnemer meer lessen gevolgd dan zal er een eindafrekening plaatsvinden. Heeft deelnemer minder lessen gevolgd, dan wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Na het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten en eventueel niet opgenomen lessen.

Heeft een lid opgezegd, en wil daarna weer een lidmaatschap aangaan bij WISE yoga, dan berekenen wij € 10,00 inschrijfkosten in plaats van de gebruikelijke €15,00.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan groeps- of privé lessen van WISE yoga geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor de door WISE yoga georganiseerde workshops en/of andere activiteiten.

WISE yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade aan personen of eigendommen. Tevens is WISE yoga niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van spullen.

Deelnemer is verplicht de docent voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid. Uiteraard wordt met deze informatie vertrouwelijk omgegaan. De docent heeft het recht deelname aan lessen af te raden of te weigeren.

Als deelnemer een blessure heeft, zwanger is of ander lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de huisarts. Bij een positief advies van de arts kan hij/zij deelnemen aan de groeps- of privé lessen.

Schade toegebracht door deelnemer, aan eigendommen van WISE yoga, is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

HUISREGELS

Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels die gelden in de WISE yoga studio.
• Om iedereen optimale -innerlijke- rust te gunnen, wordt iedereen verzocht, voor, tijdens en na de les zachtjes te praten. Vanwege de eindontspanningen en meditaties kunnen harde geluiden verstorend zijn.
• Het is niet toegestaan schoenen, jassen, tassen, telefoons en/of andere items mee te nemen in de yoga zalen. Wij adviseren waardevolle spullen thuis te laten.
• Alle lessen beginnen op tijd. 10 minuten voordat de les begint gaat de deur open. Bij aanvang van de les gaat de deur dicht, toegang is dan niet meer mogelijk.
• Om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwerpen voor de yogalessen, zoals bijvoorbeeld matten, bolsters, zitkussentjes hun kwaliteit en schoonheid behouden, verzoekt WISE yoga iedereen een handdoek mee te nemen naar de les.

OVERIGE BEPALINGEN

In het geval de voorwaarden van WISE yoga niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft WISE yoga het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid en is voor deelnemer bindend.

In geval van minderjarigheid is een akkoord van deelname aan lessen en/of workshops van een ouder, verzorger of voogd vereist.

WISE yoga behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussen haar en het lid tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Het doel van WISE yoga is een plek te creëren waar iedereen tot rust komt en geïnspireerd wordt. Mochten er desondanks toch klachten zijn, meldt dit dan per email of schriftelijk zodat er mogelijk een passende oplossing kan worden gezocht.