Algemene voorwaarden van Yn Balâns Yoga

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 67801196

1. Algemeen a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – YBY: Yn Balâns Yoga, gevestigd aan de E.M.Beimastraat 8, 9261 VJ te Eastermar, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 67801196. Rekeningnummer: NL 29 RABO 0317827308 t.n.v. Yn Balans Yoga – Deelnemer: degene die een Les volgt bij YBY – Les: iedere door YBY structureel en periodiek aangeboden en door een (groep) Deelnemer(s) gevolgde yoga-instructie, of een door YBY aangeboden en door een (groep) Deelnemer(s) gevolgde training, cursus of workshop.

2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YBY aangeboden Lessen. Door deelname aan een Les verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbieden en volgen van Lessen a. YBY biedt Lessen voor groepen aan op vaste dagen en tijden. Daarnaast kunnen Lessen op nader overeen te komen dagen en tijden worden gegeven, in overleg met Deelnemer(s). b. Volgen van Lessen kan door je in te schrijven als Deelnemer. De vergoeding hiervoor alsmede de geldigheidsduur van abonnementen wordt bij het moment van inschrijving en iedere verlenging overeengekomen. c. Als Deelnemer kan je wekelijks de Les(sen) volgen waarvoor je je hebt ingeschreven. In overleg met YBY kan worden afgeweken van deze Les(sen) en tij(den), bijvoorbeeld bij een incidentele verhindering. d. De abonnementen zijn persoonsgebonden en restitutie is niet mogelijk. e. Deelnemer dient bij afwezigheid minimaal een uur voor aanvang van de les te annuleren. Indien de les niet tijdig wordt geannuleerd wordt deze alsnog verrekend.

4. Verantwoordelijkheden Deelnemer a. Het deelnemen aan een Les is geheel voor eigen risico. b. Als Deelnemer ben en blijf je tijdens een Les verantwoordelijk voor je eigen lichaam en wat je daarmee doet. Wees tijdens een Les zacht voor jezelf en overschrijd geen grenzen; als je twijfel hebt over een lichamelijke houding, bespreek dit dan op dat moment met de yogadocent. c. De tijdens de Les door de yogadocent gegeven (veiligheids)instructies moeten door Deelnemer in acht te worden genomen en worden nageleefd. d. Als je lichamelijke klachten hebt, bespreek deze dan voorafgaand aan een Les met de yogadocent. e. Als je zwanger bent, bespreek dit dan met de yogadocent. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Yn Balâns Yoga

f. Deelname aan een Les is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.


5. Huisregels a. YBY heeft enkele huisregels opgesteld om iedere Les voor alle Deelnemers zo plezierig en veilig mogelijk te maken. Deze huisregels zijn bij inschrijving aan de Deelnemer bekend gemaakt, en worden ook in de yogaruimte gecommuniceerd. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich aan deze huisregels houdt.

6. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht a. YBY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van een Les. b. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.