Algemene voorwaarden van Yoga-Alles

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Yoga-Alles verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.
Yoga-Alles gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Yoga-Alles geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Yoga-Alles richting de deelnemer is beperkt tot het bedrag van de les. Yoga-Alles is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of andere communicatiemiddelen, het (onjuiste) gebruik van de website door de gebruiker/deelnemer en het verstrekken van onjuiste gegevens door de gebruiker/deelnemer. Daarbij is Yoga-Alles, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de deelnemer.

Deelname aan de gegeven Yoga lessen, -evenementen, -workshops door Jeanine Niemendal & Yoga-Alles is op eigen risico van de deelnemer.

Yoga-Alles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, het gebruik van haar producten en/of deelname aan workshops. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van schade, aangebracht aan eigendommen van Yoga-Alles en de door Yoga-Alles in gebruik genomen ruimte(s).

Jeanine Niemendal is gecertificeerd Hatha, Vinyasa , Yin, Zwangerschaps- en Stoel- Yoga docent. Toch bestaat er bij elke vorm van actieve sportbeoefening altijd de kans een blessure op te lopen. Deelnemers aanvaarden dit risico op een blessure bij deelname aan de door Jeanine Niemendal en Yoga-Alles gegeven Yoga lessen/ workshops.

Yoga-Alles biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

Consulteer altijd een arts voordat je met Yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan desbetreffende Yoga-docent weten voordat je aan de les begint.
Luister naar en volg de instructies van de betreffende Yoga docent.
Voer de Yoga houdingen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
Voer geen Yoga houdingen uit die een scherpende en stekende pijn veroorzaken. Raadpleeg altijd je docent!
Stel vragen wanneer je een houding niet begrijpt.

Les, evenement of workshop
Door deelname aan een evenement of workshop georganiseerd door Yoga-Alles verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
De deelnemer kan deelnemen aan een evenement of workshop nadat deze zich daarvoor vooraf bij heeft Yoga-Alles heeft ingeschreven en het lesgeld heeft betaald. Een plaats in een evenement of workshop is gegarandeerd nadat Yoga-Alles de betaling van het lesgeld heeft ontvangen. Tenzij van tevoren is aangegeven dat de plekken in de les gelimiteerd zijn.

Voor sommige evenementen of workshops geldt een zogeheten “early bird” aanbieding. Deze aanbieding is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, de, eveneens op de website genoemde, normale aanbieding.
Betalingen voor een evenement of workshop moeten voorafgaand aan het te volgen evenement of de workshop voldaan zijn.
Het is niet toegestaan om een reservering te maken onder een valse naam of met opgave van een vals adres.

Annulering deelname les, evenement of workshop

Annulering van een reguliere les kan tot twee uur kosteloos van tevoren. Daarna worden de kosten van de les niet geretourneerd.
Tot zeven (7) dagen voor de geplande datum van een workshop of evenement kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Het geld wordt dan teruggestort.
Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven (7) dagen voor een geplande workshop of evenement annuleert, wordt in principe geen geld terugbetaald. Yoga-Alles kan daar na overleg van afwijken, indien dit financieel draagbaar is.

Yoga-Alles behoudt zich het recht voor om een geplande Yoga les, -evenement of workshop te annuleren, als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer.

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voor over te gaan tot het boeken van een les of maken van een reservering van of bij Jeanine Niemendal en/of Yoga-alles.nl

Voor de lessen die Jeanine Niemendal geeft onder de vleugels van een andere (sport)school of Yoga Studio gelden de algemene voorwaarden van dat bedrijf en die locatie.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een evenement of workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zaandam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Utrecht.

© 2020 - 2022 Yoga Alles