23 - 29 maj 2022
Denne uge
Mandag, 23 maj
09:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret online klasse
09:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulleret
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulleret online klasse
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret online klasse
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulleret
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulleret online klasse
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulleret
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulleret online klasse
Tirsdag, 24 maj
Ingen klasser
Onsdag, 25 maj
Ingen klasser
Torsdag, 26 maj
09:30
John
Pranayama & Yoga Nidra
annulleret
09:30
John
Pranayama & Yoga Nidra
annulleret online klasse
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulleret
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulleret online klasse
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulleret
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulleret online klasse
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulleret
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulleret online klasse
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulleret online klasse
Fredag, 27 maj
Ingen klasser
Lørdag, 28 maj
Ingen klasser
Søndag, 29 maj
Ingen klasser
23 - 29 maj 2022
Denne uge