Algemene voorwaarden van Yoga Etten-Leur

Sluiten
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Algemene Voorwaarde Yoga

Bij je aanmelding voor een (proef)les ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Leskaarten/abonnementen zijn persoonsgebonden. Met de leskaarten/abonnementen kun je deelnemen aan lessen;

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

De maandelijkse betalingen dienen voor de 25ste van elke volgende maand te worden overgemaakt naar rekening nummer NL75ABNA 006 RABO 0314 4812 22 t.n.v. van Yoga, coaching & therapie Etten-Leur. o.v.v. je voor- en achternaam, het dagdeel en het tijdstip waarop je de les volgt. De betaling geschiedt dus vooraf;

Het lesgeld bedraagt: Proefles € 10,- Losse les: € 12,- Maandabonnement voor 1 keer per week les bedraagt € 39,50,- per maand;
Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling;

Er is een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;

Als je een les niet kunt meedoen, meld je dan tijdig af (per mail);
Gemiste lessen kunnen alleen in overleg worden ingehaald. Dit dient in dezelfde maand te gebeuren als de afmelding. Daarna vervalt het recht tot inhalen.

Alle lestijden zijn onder voorbehoud, eventuele wijzigingen geven wij tijdig door. Klik hier voor het actuele lesrooster

Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent van Yoga Etten-Leur. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd;

De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt;

Roken en gebruik van een mobiele telefoon tijdens de Yoga is niet toegestaan;
De docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen;

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Coaching & Therapie

De factuurbetaling dient uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft Coaching & Therapie Etten-Leur het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting;

Indien de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht, anders factureren wij het gehele bedrag.

Algemene Voorwaarden Workshops

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan.

Bij niet tijdige betaling heeft het Yoga, Coaching & Therapie Etten-Leur het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;

Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld;

Het afzien van deelname aan een workshops of cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;

Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop of cursus te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Yoga, Coaching & Therapie Etten-Leur zijn doorgegeven;

Yoga, Coaching & Therapie heeft het recht een workshop of cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.

Yoga, Coaching & Therapie Etten-Leur heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of workshop.