Algemene voorwaarden van Yoga Globe

Algemene Voorwaarden Yoga Globe

Artikel 1 – Aansprakelijkheid:
a Yoga Globe verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
b Yoga Globe is aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan een training, cursus of workshop (hierna te noemen training), behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Yoga Globe.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst:
De totstandkoming tussen Yoga Globe en de deelnemer komt tot stand door het toezenden of inleveren van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of door Yoga Globe aan de opdrachtgever/deelnemer (verder te noemen: “opdrachtgever”) gezonden bevestiging na ontvangst van diens mondelinge aanmelding of aanmelding per telefoon of e-mail.

Artikel 3 – Betaling:
a De opdrachtgever dient het verschuldigde trainingsgeld te voldoen voor aanvang van de training, doch uiterlijk veertien dagen na factuurdatum op de met Yoga Globe overeengekomen betaalwijze.
b De reisgelden in verband met de deelname aan een cursus zijn bij het trainingsgeld niet inbegrepen.

Artikel 4 – Annulering door de opdrachtgever:
a De opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren.
b Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de training de deelname beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling noch recht op een tegoed.

Artikel 5 – Annulering door Yoga Globe
Yoga Globe heeft het recht zonder opgave van redenen de les, cursus, workshop of training te annuleren of deelname van de opdrachtgever te weigeren. Wanneer er lessen uitvallen voor een periode langer dan 1 maand, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het restantbedrag dat aan Yoga Globe in het kader van de opdracht is overgemaakt.

Artikel 6 – Vervanging:
Yoga Globe heeft het recht om een vervangende docent in te zetten voor een les.

Artikel 7 – Uitsluiting i.v.m. niet voldoen aan de betalingsverplichting:
Yoga Globe heeft het recht deelname van de opdrachtgever aan een cursus, training of workshop te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Prijswijzigingen:
Yoga Globe behoudt zich zich de vrijheid voor de trainingsgelden en de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 9 – Toepasselijkheid en geschillen:
a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Globe betreffende deelname of opdracht tot het houden van lessen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
b Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Globe.
c Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van Toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Globe behoudens hogere voorziening.

Yoga Globe