Algemene voorwaarden van yogabase

Sluiten
Bij deelname aan een yogales bij yogabase, verklaart u zich akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden van yogabase.

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
1.2. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voorafgaand, tijdens of na de les te melden aan de
docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel vooraf contact op met uw (huis)arts
1.3 Yogabase aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.4 Yogabase is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer

Artikel 2: Betaling en geldigheid beurtenkaarten
2.1 De deelnemer betaalt uiterlijk na het einde van de les zijn of haar deelname aan de les
2.2 Een introkaart, 5- of 10-beurtenkaart van yogabase is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3. Een introkaart is slechts 1 maand geldig, te tellen vanaf de datum van de eerste les.
2.4. Een 5-beurtenkaart is 3 maanden geldig, te tellen vanaf de datum van de eerste les.
2.5. Een 10-beurtenkaart is 6 maanden geldig, te tellen vanaf de datum van de eerste les.
2.6 Indien deelnemer niet kan deelnemen aan de les en zich niet tijdig heeft afgemeld (uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les) wordt de les in rekening gebracht.
2.7 Er vindt geen restitutie van geld plaats bij gemiste lessen of workshops door vakantie, ziekte of andere redenen
2.8. Beurtenkaarten en abonnementen zijn enkel verlengbaar wegens medische redenen én met een geldig doktersvoorschrift. Terugbetaling is niet mogelijk.

Artikel 3: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
3.1 Op feestdagen is yogabase gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd, hetzij mondeling, hetzij via de website en via het uurrooster.
3.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent), zal dit via sociale media zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en wordt de les op monoyoga.nl/yogabase eveneens zo snel mogelijk verwijderd.

Artikel 4. Zwangerschap of ziekte
4.1 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
4.2 Bij langdurige ziekte of zwangerschap kan de beurtenkaart uitzonderlijk verlengd worden. Gelieve hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de docent.

Artikel 5. Wijzigingen lesrooster, prijzen
5.1 Yogabase behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website www.yogabase.be.
5.2 Yogabase behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.