Algemene voorwaarden van YogabijLien

Algemene voorwaarden Yoga bij Lien (YbL)
Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 YbL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 YbL is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YbL, dienen te worden vergoed.
Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer koopt een strippenkaart, of een losse les waarmee hij kan
deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een strippenkaart van YbL is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk vier uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 1 maand daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met YbL, bij voorkeur per email.
Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van een strippenkaart of losse les kan via bank (IDEAL) of contant voor de les
Artikel 4: Yogamatten
Voor alle lessen bij YbL kan deelnemer gebruik maken van een yogamat van YbL.
Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op feestdagen is YbL in principe gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en facebook. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
6.4 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan een strippenkaart in overleg met YbL voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met YbL.
7. Zwangerschap of ziekte
7.1 Bij ziekte kan in overleg met YbL een strippenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.
7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
8.1 YbL behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en facebook.
8.2 YbL behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.