10 - 16 maj 2021
Denne uge
Mandag, 10 maj
08:30
Christina
Hatha ♡
17:15
Christina
Hatha ♡
Venteliste
18:45
Christina
Blid hatha (& restorativ) ♡
Tirsdag, 11 maj
09:00
Christina
Hatha ♡
16:30
Christina
Hatha ♡
17:45
Christina
Hatha ♡
Onsdag, 12 maj
08:30
Christina
Hatha flow ♡
10:00
Christina
Blid fascia (yin)♡
Venteliste
17:30
Christina
Hatha (& restorativ) ♡
Venteliste
Torsdag, 13 maj
09:00
Christina
Hatha ♡
Venteliste
Fredag, 14 maj
Ingen klasser
Lørdag, 15 maj
09:00
Christina
Hatha (& restorativ) ♡
Søndag, 16 maj
Ingen klasser
10 - 16 maj 2021
Denne uge