Algemene voorwaarden van Yoga By Marleen

Algemene voorwaarden Yoga By Marleen

1. Begrippen
1.1 Yoga By Marleen is gevestigd te (5142 WR) Waalwijk aan de Van Wielesteinstraat 6 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 74461745. Lessen worden verzorgd aan de Wilhelminastraat 73A te Dongen en in Moergestel aan het Sint Jansplein 5
1.2 Algemene voorwaarden: deze door Yoga By Marleen gehanteerde en op de website www.yogabymarleen.nl gepubliceerde algemene voorwaarden.
1.3 Abonnement: een door Yoga By Marleen uit te geven c.q. uitgegeven en door een Student te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Yoga By Marleen.
1.4 10-rittenkaart: een door Yoga By Marleen uit te geven c.q. uitgegeven en door een Student te betalen c.q. betaalde stippenkaart voor het volgen van 10 yogalessen bij Yoga By Marleen.
1.5 Losse les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen yogales bij Yoga By Marleen, anders dan op basis van een abonnement.
1.6 Student: diegene die yogales(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga By Marleen.
1.7 Website: de website van Yoga By Marleen: www.yogabymarleen.nl

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen, losse lessen en proeflessen die worden aangeboden door Yoga By Marleen.
2.2 Door deelname aan een yogales van Yoga By Marleen, verklaart Student zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Yoga By Marleen kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste en dus op dat moment geldende versie van de Algemene Voorwaarden zal te allen tijde beschikbaar zijn op de Website.

3. Inschrijven
3.1 Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@yogabymarleen.nl. Je ontvangt dan instructies om je in te schrijven in Momoyoga, het online ledensysteem. Inschrijving is definitief als de inschrijving in Momoyoga volledig is ingevuld en een abonnement, 10-rittenkaart of les is aangekocht.
4. Abonnementen en betaling
4.1 Abonnement Yoga By Marleen
Het abonnement geeft recht op gemiddeld 1 of 2 keer per week (afhankelijk van het gekozen abonnement) volgen van yogalessen, gedurende de looptijd van het abonnement.
Betaling verloopt middels Ideal-betaling of automatische incasso via Momoyoga en geschied rond de dag van afsluiting van het abonnement.

4.1a. De looptijd van een abonnement is mimimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbepaalde tijd.
4.1b. De ingangsdatum van het abonnement is vanaf het moment van afsluiten. Stel je start op 25 oktober, dan loopt het abonnement van 25 oktober tot en met 25 november. De minimale looptijd is drie maanden.
4.1c. Na de duur van drie maanden is het abonnement per maand eenvoudig op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@yogabymarleen.nl.
4.1d. Lessen kunnen eenvoudig gereserveerd worden in Momoyoga.
4.1e. Een abonnement komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst met Yoga By Marleen is overeengekomen en als de betaling voldaan is.
4.1f. Een abonnement is persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar.
4.1g. Yoga By Marleen behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van betaling het account van de Student op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.2 Proefabonnement Yoga By Marleen
Het abonnement geeft recht op een drie lessen naar vrije keuze in te plannen gedurende één volledige kalendermaand.
Betaling verloopt via Momoyoga en dient voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan.

4.2a. Het proefabonnement is éénmalig aan te schaffen of te gebruiken door nieuwe studenten.
4.2b. Het proefabonnement heeft een geldigheid van één maand vanaf de datum van de eerste les.

4.3 10-rittenkaart
Een 10-rittenkaart geeft de Student recht tot het volgen van 10 yogalessen naar keuze.
Betaling verloopt via Momoyoga en dient voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan.

4.3a De 10-rittenkaart heeft een geldigheid van zes maanden vanaf de datum van de eerste les.
4.3b Mochten de 10 lessen niet binnen de geldigheid van de 10-rittenkaart opgemaakt zijn, is er geen recht tot restitutie mogelijk. Tevens is het niet mogelijk om openstaand tegoed na de zes maanden geldigheid alsnog in te zetten.

4.4 Losse les
Een losse les is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yoga By Marleen, anders dan op basis van een les via een Abonnement.
Betaling verloopt via Momoyoga en dient voor aanvang van de les te zijn voldaan.

4.5 Afmelden voor een geboekte les
Een geboekte les kan tot 3 uur voor aanvang geannuleerd worden via Momoyoga. Bij niet tijdig annuleren wordt de les van je lessentegoed afgeschreven.

4.6 Prijswijzigingen
Yoga By Marleen behoudt zich het recht voor om prijswijzingen door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen vooraf gecommuniceerd worden via de Website en/of per e-mail. De actueel geldende prijzen staan te allen tijde op de Website vermeld. Binnen lopende abonnementen van 3 maanden, zoals beschreven onder 4.1 zullen binnen de eerste drie maanden na de aangekondigde prijswijziging niet verhoogd worden.

4.7 Beëindiging abonnement in geval van ziekte
Indien een Student langdurig ziek is kan het abonnement vroegtijdig beëindigd worden. Een verzoek tot beëindiging dient schriftelijk via info@yogabymarleen.nl ingediend te worden bij Yoga By Marleen en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Er kan geen restitutie van reeds betaalde lesgelden gegeven worden.5. Lesrooster
5.1 Het actuele lesrooster zal te allen tijde vermeld staan op de Website. Yoga By Marleen behoudt zich het recht voor om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover als mogelijk, vooraf aangekondigd worden.
5.2 Yoga By Marleen behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt er geen restitutie plaats van het abonnementsgeld.
5.3 Yoga By Marleen behoudt zich het recht voor om op (feest)dagen en in gedeelten van schoolvakanties de deuren te sluiten of een aangepast rooster te voeren. Yoga By Marleen zal minimaal 48 weken per jaar geopend zijn. In de zomervakantie is Yoga By Marleen 3 weken gesloten.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Yoga By Marleen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of ongevallen. Deelname aan de lessen van Yoga By Marleen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid, wordt de Student geadviseerd de huisarts te raadplegen.
6.2 Bij zwangerschap, ziekte en/of andere klachten informeert de Student de docent voor aanvang van de les.
6.3 Yoga By Marleen adviseert om blessures te voorkomen:
- een arts te raadplegen voordat je begint aan de lessen als je er niet zeker van bent of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
- voorafgaand aan de les te melden bij de docent als je ergens lichamelijk ongemak ervaart.
- goed te luisteren naar de instructies van de docent en deze ook op te volgen.
- goed te luisteren naar de signalen van je lichaam en hier zorgvuldig naar te handelen.
- geen oefeningen uit te voeren die pijnlijk zijn.
- vragen te stellen wanneer je een oefening niet begrijpt.
- geen omgekeerde houdingen uit te voeren bij menstruatie, zwangerschap en hoofd-, nek en schouderklachten.
6.4 Yoga By Marleen is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan persoonlijke bezittingen.


7. Privacy
7.1 Yoga By Marleen verzamelt persoonsgegevens van haar Studenten voor het bijhouden van de ledenadministratie, het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor informatiedoeleinden.
7.2 Yoga By Marleen behandelt deze persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.
7.3 De persoonsgegevens worden opgeslagen in Momoyoga, het online ledensysteem.
7.4 Yoga By Marleen zal de persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken zonder vooraf verkregen toestemming van de Student.