Algemene voorwaarden van Yogacentrum Landgraaf

Algemene Voorwaarden

1. BEGRIPPEN
1.1. Yogacentrum Landgraaf: Yogacentrum Landgraaf is gevestigd aan het SUN-plein 47 te Landgraaf en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 74496417
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yogacentrum Landgraaf gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van
Yogacentrum Landgraaf: www.yogacentrumlandgraaf.nl
1.3. Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogacentrum Landgraaf georganiseerde retraites, workshops en trainingen.
1.4. Abonnement: een door Yogacentrum Landgraaf uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga lessen bij Yogacentrum Landgraaf, voldaan per automatische incasso.
1.5. Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogacentrum Landgraaf.
1.6. Inschrijfgeld: Administratiekosten ten behoeve van Lidmaatschap te betalen bij afsluiten Lidmaatschap door de Deelnemer.
1.7. Lid: Deelnemer met een Yogacentrum Landgraaf Lidmaatschap
1.8. Docentenopleiding: yogadocentenopleiding van Yogacentrum Landgraaf
1.9. Website: website van Yogacentrum Landgraaf www.Yogacentrum Landgraaf.nl
1.10. Workshop: een door Yogacentrum Landgraaf georganiseerde workshop, anders dan een yogales

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen van en bij Yogacentrum Landgraaf. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yogacentrum Landgraaf kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yogacentrum Landgraaf zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP, LOSSE LESSEN EN PROEFLESSEN
3.1. Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, het afnemen van losse lessen of door éénmalig een proefles af te nemen.
3.2. Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogacentrum Landgraaf het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
3.3. Yogacentrum Landgraaf geeft de volgende Lidmaatschappen en Losse lessen uit, ter keuze van de deelnemer
3.3.1. LIDMAATSCHAPPEN
3.3.1.1. Inschrijfgeld
Bij het afsluiten van een Lidmaatschap betaalt het Lid €20 inschrijfgeld aan administratiekosten per abonnement.
3.3.1.2. Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het invullen van een inschrijfformulier. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3.1.3. Abonnementen
• Een les per week
Dit abonnement geeft recht op het volgen van één les per week, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.
3.3.1.4. Beëindiging lidmaatschap
Afmeldingen worden uitsluitend schriftelijk, per mail (info@yogacentrumlandgraaf.nl)
of telefonisch geaccepteerd. Er is een opzegtermijn van één maand. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.5. Wijzigingen Lidmaatschap
Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen ingediend te worden per email aan info@yogacentrumlandgraaf.nl. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.6. Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yogacentrum Landgraaf. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: info@yogacentrumlandgraaf.nl.
3.3.2. LOSSE LESSEN EN PROEFLESSEN
• Proefles
De kosten van een proefles bedragen €10. Een proefles is éénmalig aan te schaffen en dient afgerekend te worden voorafgaand aan de te volgen les.
• Losse les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yogacentrum Landgraaf. De kosten bedragen €15,-.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING
4.1. Alle yogalessen van Yogacentrum Landgraaf dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn.
4.2. De incasso vindt plaats op datum van inschrijving. Iedere incasso kan tot 8 weken na datum herroepen worden. In verband met de verwerkingstijd is het mogelijk dat de eerste maand van uw lidmaatschap niet geïncasseerd wordt. We zullen deze achterstand in de daaropvolgende maand verrekenen.
4.3. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.4. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e- mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.
4.5. Voorafgaand aan elke Yogales dient de Deelnemer zich te melden bij de receptie van Yogacentrum Landgraaf waar de medewerker van Yogacentrum Landgraaf de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales zal controleren.

5. AFMELDEN EN INHALEN VAN LESSEN
5.1. Afmelden voor een les kan mondeling of per email, liefst via Momoyoga.
5.2. Gemiste lessen mogen worden ingehaald binnen het tijdsbestek van één maand. Gemiste lessen van januari mogen in februari ingehaald worden, etc. Inhaallessen dienen altijd voorafgaand aangevraagd te worden via email/Momoyoga. of ingevoerd te worden in het systeem.

6. LESROOSTER
6.1. Het actueel geldende lesrooster staat op de Website. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de nieuwsbrief.
6.2. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3. Tijdens feestdagen, schoolvakanties (wordt tijdig aangegeven) komen de reguliere lessen te vervallen.

7. HUISREGELS
Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yogacentrum Landgraaf in acht te nemen.
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en
vertrek van Yogacentrum Landgraaf
• Kom hygienisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de yogazaal zijn schoenen niet gewenst.
• Yogacentrum Landgraaf stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de Yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogacentrum Landgraaf niet getolereerd.
7.1. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yogacentrum Landgraaf te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yogacentrum Landgraaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yogacentrum Landgraaf.
8.2. Yogacentrum Landgraaf werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogacentrum Landgraaf
aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yogacentrum Landgraaf biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. PERSOONSGEGEVENS
9.1. Yogacentrum Landgraaf verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor
administratieve doeleinden. Yogacentrum Landgraaf gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.
9.2. Yogacentrum Landgraaf verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

10. KLACHTENPROCEDURE
10.1. Klachten aangaande de producten van Yogacentrum Landgraaf kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:
Yogacentrum Landgraaf t.a.v. Fleur Drissen, Sun-Plein 47
6373 LJ Landgraaf
of per e-mail aan: info@yogacentrumlandgraaf.nl ter attentie van Fleur Drissen.
10.2. Yogacentrum Landgraaf bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener
10.3. Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING
11.1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. De taalvoering bij Yogacentrum Landgraaf is Nederlands
11.3. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschappen, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogacentrum Landgraaf zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Maastricht.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN
12. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN
12.1. De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
12.2. Yogacentrum Landgraaf kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

13. WORKSHOPS
13.1. DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP
13.1.1. Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij Yogacentrum Landgraaf heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via info@yogacentrumlandgraaf.nl
13.1.2. Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het ontvangen van een factuur.
13.2. BETALING WORKSHOP
13.2.1. Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via factuur of contact voldaan worden in het centrum.
13.3. ANNULERING DEELNAME WORKSHOP
13.3.1. Tot 48 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@Yogacentrum Landgraaf.nl
13.3.2. Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, worden er geen deelnemerskosten terugbetaald.
13.4. ANNULERING WORKSHOP
13.4.1. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
13.4.2. Indien de Workshop door Yogacentrum Landgraaf geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige deelnemersgeld terug.
13.5. WORKSHOP ROOSTER
13.5.1. Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de Website. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen.

14. DOCENTENOPLEIDING
14.1. Door een inschrijving voor de Yogacentrum Landgraaf docentenopleiding ga je een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals deze vermeld staan in de
opleidingsvoorwaarden op de Website en verklaar je akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden. Je blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en overige kosten.
14.1.2. Yogacentrum Landgraaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de Website en na inschrijving vermeld per e-mail.
14.2. AANMELDING EN INSCHRIJVING DOCENTENOPLEIDING
14.2.1. De Deelnemer kan zich aanmelden voor de Docentenopleiding via info@yogacentrumlandgraaf.nl. De inschrijving is compleet bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
14.2.2. De Deelnemer dient bij aanmelding van een 200-urige opleiding een aanbetaling te hebben betaald via de Website, ofwel het volledige module bedrag hebben betaald.
14.2.3. De combinatie van inschrijfformulier en aanbetaling verzekert de Deelnemer van een reservering in de docentenopleiding, dit maakt de Inschrijving.
14.3. BETALINGSVOORWAARDEN DOCENTENOPLEIDING
14.3.1. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangt de Deelnemer een bevestiging van inschrijving.
14.3.2. De Deelnemer behoudt het recht van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Yogacentrum Landgraaf de inschrijving aan de Deelnemer heeft bevestigd. Binnen die termijn kan de Deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Binnen deze termijn wordt de aanbetaling gerestitueerd.
14.3.3. De Deelnemer gaat er mee akkoord dat na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd in
geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd worden.
14.4. AANSPRAKELIJKHEID
14.4.1. De Deelnemer wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn
14.4.2. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de Deelnemer in goede gezondheid
te verkeren, dan wel eventuele gezondheidsklachten kenbaar hebben gemaakt aan
Yogacentrum Landgraaf (via info@yogacentrumlandgraaf.nl)
14.4.3. Deelname aan de Docentenopleiding is ten alle tijden op eigen risico. Yogacentrum Landgraaf
en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel
opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding.
14.4.4. De Deelnemer aanvaardt bij inschrijving dat de volledige verantwoordelijkheid voor enige
schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. Yogacentrum Landgraaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding.