Algemene voorwaarden van de yoga club

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1. Algemene Voorwaarden: deze door De Yoga Club gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De Yoga Club (www.deyogaclub.amsterdam).

1.2. Deelnemer: degene die een door De Yoga Club georganiseerde Les of Workshop volgt c.q. wenst te volgen bij De Yoga Club.

1.3. De Yoga Club is gevestigd te Amsterdam aan De Admiraal de Ruijterweg 106-H en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71266305.

1.4. Vijf- en Tienrittenkaart: een 5- respectievelijk 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3

1.5. Losse Les: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij De Yoga Club.

1.6. Website: de website van De Yoga Club: www.deyogaclub.amsterdam

1.7. Workshop: een bij De Yoga Club te geven of gegeven Workshop.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Losse Lessen, beginners/introductie lessen, vijf- en tienrittenkaarten en workshops bij De Yoga Club. Door deelname aan een Les of Workshop, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2. De Yoga Club kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Yoga Club zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op haar website publiceren.

3. Vijf- of Tienrittenkaart en Losse Lessen

3.1. Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Vijf- of Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2. De Yoga Club geeft de volgende kaarten uit:

3.3. VIJFRITTENKAART Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden.

3.4. TIENRITTENKAART Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.

3.5. LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij De Yoga Club.

3.6. Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan een andere Deelnemer. Rittenkaarten kunnen niet verlengd worden.

3.7. Voorafgaand aan elke Les of Workshop dient de Deelnemer zich te melden bij de Docent van de De Yoga Club.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1. Een Rittenkaart, Workshop of Losse Les moet voorafgaand aan de Les of Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL of Creditcard (online).

4.2. De geldende prijzen voor Lessen en Workshops staan altijd op de Website en zijn in te zien bij De Yoga Club. De Yoga Club behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Yoga Club, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.3. Indien u niet binnen 6 uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen is dat een Late Cancel. De desbetreffende les wordt afgeboekt van je rittenkaart of losse les.

4.4. Voor gekochte kaarten en abonnementen is geen geld terug te vragen.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

5.1. Alle lessen kunnen tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.

5.2. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch.

5.3. Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.

5.4. Uit respect naar de docent en andere cursisten vragen we dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. In het geval dat je te laat bent heb je de kans dat we jouw mat vergeven aan iemand die aan het wachten is op een plek in de studio en/of dat de deur dicht is en je niet meer mee kunt doen met de les.

5.5. De Yoga Club behoudt zich het recht voor om op feestdagen de deuren te sluiten.

6. Huisregels

6.1. Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van De Yoga Club volgen:

6.2. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een zodanige wijze zodat andere bezoekers en omwonenden van De Yoga Club er geen last van ondervinden.

6.3. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van De Yoga Club.

6.4. Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.

6.5. Draag schone en makkelijk zittende kleding.

6.6. Doe je schoenen uit voordat je de studio betreed.

6.7. De Yoga Club stelt yogamatten, blokken, dekens en meditatie kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Wij adviseren u een handdoekje mee te nemen.

6.8. De Yoga Club behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 6 niet naleven de toegang tot De Yoga Club te ontzeggen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Yoga Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, verzorgd door De Yoga Club.

7.2. De Yoga Club werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge

kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les, bij, of verzorgd door, De Yoga Club, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

8. Gezondheid

8.1. Deelnemers met een lage/hoge bloeddruk en/of hart aandoeningen worden geadviseerd niet deel te nemen aan de actieve yogalessen. In geval van twijfel moet de Deelnemer een dokter raadplegen. Deelnemers moeten ten alle tijden de studio melden dat er gezondheidsproblemen zijn of wanneer er sprake is van zwangerschap.

8.2. De Deelnemer volgt de lessen op eigen risico.

8.3. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

8.4. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.

8.5. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

8.6. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

8.7. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

8.8. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

8.9. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. Persoonsgegevens

9.1. De Yoga Club verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De Yoga Club gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2. Onder de AVG heeft u het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen en opslaan. U kunt op elk gewenst moment een kopie aanvragen en/ of deze informatie in een algemeen bruikbaar format ontvangen voor zover u dat ook langs de digitale weg heeft aangeleverd. U heeft ook het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren, u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en/ of u kunt bezwaar maken tegen bepaalde persoonlijke gegevens die worden gebruikt of, in voorkomend geval, ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. U hebt tot slot ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit. Uiteraard adviseren wij u om klachten eerst bij ons voor te leggen voor de meest voorspoedige afhandeling.

9.3. De Yoga Club gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Yoga Club en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van De Yoga Club, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: deyogaclub@hotmail.com. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Yoga Club gebruik kan worden gemaakt.

9.4. De Yoga Club geeft de persoonsgegevens van Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

10. Lesrooster

10.1. Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. De Yoga Club behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Yoga Club, vermelding op de Website en/of per e-mail.

10.2. De Yoga Club behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat laatste geval vindt geen restitutie plaats.

11. Geschillen

11.1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Yoga Club zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank te Amsterdam.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De Yoga Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, blessures of schade verband houdende met het volgen van yogales bij De Yoga Club.

12.2. De Yoga Club kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Klan