Algemene voorwaarden en huisregels van Yoga met Monique

Artikel 1 / Akkoordverklaring
Met deelname aan de les ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 / Voorwaarden lidmaatschap en betaling
Het maandlidmaatschap en de strippenkaart zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maandabonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 maand en wordt nadien zonder tegenbericht maandelijks automatisch verlengd. Je lesgeld dient op de 1e van elke lopende maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Artikel 3 / Opzeggen lidmaatschap
Opzegging is mogelijk voor de 1e van elke kalendermaand. Indien je geen gebruik maakt van het recht deel te nemen aan de lessen, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 4 / Gemiste lessen
4.1 Maandabonnement
Gemiste lessen van het maandabonnement kunnen worden ingehaald bij andere wekelijkse lessen mits er nog plaats vrij is. Inhalen van gemiste lessen kan op elk moment maar alleen binnen de lidmaatschapsperiode. In geen geval worden gemiste lessen verrekend of terug betaald. Alleen in geval van afwezigheid van 1 van de docenten zal de les worden verrekend. Het inhalen van lessen is niet mogelijk tijdens workshops of XL lessen. Het annuleren van een les kan tot 4 uur van te voren. Alleen tijdig geannuleerde lessen mogen worden ingehaald.
4.2 Maandabonnement 8 lessen per maand
Gemiste lessen van het maandabonnement 8 lessen per maand kunnen alleen in de betreffende maand worden gevolgd. Er kunnen geen lessen van dit abonnement worden meegenomen naar de volgende maand. De niet gevolgede lessen vervallen aan het einde van de maand.

Artikel 5 / Geldigheid strippenkaart
De geldigheid van de strippenkaart is 12 weken en de geldigheid wordt niet aangepast of verlengd. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het op tijd opmaken van de strippen op de strippenkaart. Bij zwangerschap of bij langdurige ziekte kan alleen vooraf in overleg tussen deelnemer en Yoga met Monique de geldigheid van de strippenkaart worden aangepast.

Artikel 6 / Geen lesgeld verschuldigd tijdens vakantieperioden
Tijdens de zomervakantie en in de periode tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Over deze perioden ben je geen lesgeld verschuldigd.

Artikel 7 / Deelname aan lessen op eigen risico
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Uiteraard kun je bij ons terecht voor advies, maar raadpleeg bij twijfel aan je gezondheid altijd je huisarts. Yoga met Monique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 8 / Ingebrekestelling bij niet tijdige of niet-volledige betaling
Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Yoga met Monique is op dat moment gerechtigd haar contractuele verplichtingen op te schorten en de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Het lidmaatschap zelf, en de hiermee samenhangende verplichtingen, is hiermee evenwel niet beëindigd.
Indien betaling uitblijft zal de invordering van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven, en zullen de met de invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de wanbetaler zijn verschuldigd.

Artikel 9 / Schade aan eigendommen
Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de hiervoor beschikbaar gestelde kluisjes in de kleedruimte. Yoga met Monique is evenwel niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die door de deelnemer opzettelijk of door onverantwoord gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van Yoga met Monique of die van derden, worden door Yoga met Monique verhaald op de veroorzaker.

Artikel 10 / Roosterwijzigingen
Yoga met Monique behoudt zich het recht de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 11 / Weigering lidmaatschap
Yoga met Monique behoudt zich het recht voor een nieuw lid te weigeren zonder dat hiervoor opgaaf van reden is vereist.

Artikel 12 / Onaanvaardbaar gedrag
Yoga met Monique behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. De huisregels zijn te vinden op de website en worden maandelijks met de factuur meegestuurd.

Artikel 13 / Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Yoga met Monique is overigens het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 / Privacyverklaring
De privicay verklaring van Yoga met Monique is te vinden op de website op onderstaand webadres:
http://www.yogametmonique.nl/nieuws/privacyverklaring-yoga-met-monique/

Artikel 15 / Online lessen
Yoga met Monique behoudt zich het recht om de reguliere lessen om te zetten naar online lessen indien door de overheid opgelegde maatregelen hiertoe dwingen. In geen geval wordt er betaald lesgeld terug betaald.

Huisregels

Vóór de les
Is je les nog niet begonnen, wacht dan in de kleedruimte of neem vast plaats in de zaal. Houd er rekening mee dat er nog andere lessen of activiteiten bezig kunnen zijn in het pand. De ruimtes zijn vrij gehorig dus graag stil zijn op de gang.
De lessen beginnen op tijd dus zorg dat je minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig bent. Kom je te laat, dan heb je kans voor een gesloten buitendeur te staan.
De lessen worden op blote voeten gevolgd. Zet je schoenen in de kleedkamer en betreed de zaal alleen op sokken of met blote voeten.

Lessen reserveren, annuleren en inhalen
Sta je niet vast voor een bepaalde les ingeschreven, reserveer dan tijdig! Dit kan via https://www.yogametmonique.nl/rooster-yogalessen-yoga-met-monique/
Heb je gereserveerd en ben je verhinderd, meldt je dan minimaal 4 uur van tevoren af via www.momoyoga.nl/yogametmonique.
Alleen tijdig geannuleerde lessen kunnen worden ingehaald. Zie algemene voorwaarden over het inhalen van lessen.

Gebruik van de materialen van Yoga met Monique
Je kunt de kussens, bolsters, blokken en dekens gebruiken. Berg deze na gebruik wel weer netjes op in de hiervoor bestemde kast.
Mocht je een mat hebben gebruikt maak deze dan schoon met de daarvoor bedoelde matreiniger.