Algemene voorwaarden van YOGANINA

Sluiten
Algemene voorwaarden YOGANINA

1. Begrippen
1.1 YOGANINA: YOGANINA is gevestigd te Zwaag aan De Oude Veiling 1C en is geregistreerd in het
handelsregister onder nummer 53.52.41.60.
1.2 Student: degene die (privé) yoga les(sen), workshop(s) en/of training(en) volgt c.q. wenst te
volgen bij YOGANINA.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze door YOGANINA gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn
gepubliceerd op de website van YOGANINA, www.yoganina.eu.
1.4 Yogales: een bij YOGANINA te geven of gegeven yogales.
1.5 Workshop: een bij YOGANINA te geven of gegeven yoga- en/of meditatie- (of –aanverwante)
workshop.
1.6 Training: een bij YOGANINA te geven of gegeven yoga- en/of meditatie- (of –aanverwante)
training.
1.7 Website: de website van YOGANINA: www.yoganina.eu.
1.8 Webshop: het deel van de website van YOGANINA (www.yoganina.eu), waarop yoga- en
meditatie gerelateerde artikelen worden aangeboden.
1.9 Shop: het deel in de studio, gevestigd aan De Oude Veiling 1C te Zwaag, waar fysiek yoga- en
meditatie gerelateerde artikelen worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle yogalessen, workshops,
trainingen & aankopen, zowel in de Shop als in de Webshop, van en bij YOGANINA en , voorzover van
toepassing, op alle abonnementsvormen, leskaarten, losse lessen & privé lessen van en bij
YOGANINA.
2.2 Door deelname aan een Yogales, Workshop of Training verklaart de Student zich akkoord met de
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tevens verklaart men zich door het plaatsen van
een bestelling of het doen van een aankoop, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene
Voorwaarden.
2.3 YOGANINA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de
Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Abonnementen, leskaarten & losse lessen
3.1 Studenten kunnen Yogalessen volgen op basis van een abonnement of een leskaart. Tevens zijn
losse lessen beschikbaar.
3.2 Een abonnement, leskaart of losse les kan worden gebruikt vanaf het moment dat YOGANINA het
verschuldigde lesgeld van de Student heeft ontvangen.
3.3 YOGANINA geeft de volgende abonnementen en leskaarten uit, ter keuze van de Student:
- Jaarabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen van het wekelijkse rooster
gedurende de gehele contractperiode. Daarnaast heeft de Student recht op 15% korting op sommige
trainingen, workshops & privélessen, aangeboden door YOGANINA. Deze korting geldt niet voor
trainingen, workshops & privélessen die door derden worden aangeboden in de studio
van YOGANINA.
Geldigheid: aan het einde van de contractperiode loopt het contract automatisch af
Duur: één jaar
Betaling: via overboeking of IDeal
Opzegtermijn: nvt
- Kwartaalabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen van het wekelijkse rooster.
Daarnaast heeft de Student recht op 10% korting op sommige trainingen, workshops & privélessen,
aangeboden door YOGANINA. Deze korting geldt niet voor trainingen, workshops & privélessen die door derden worden aangeboden in de studio van YOGANINA.
Geldigheid: doorlopend, na afloop van het eerste kwartaal wordt het contract stilzwijgend verlengd
Duur: minimaal één kwartaal
Betaling: alléén via maandelijkse automatische incasso, welke wordt geïncasseerd op de eerste dag van de nieuwe maand waarin de nieuwe periode begint
Opzegtermijn: 30 dagen
- Introductie pakket
Deze kaart geeft recht op 3 Yogalessen en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe Studenten (dus
Studenten die nog nooit een les bij YOGANINA hebben gevolgd). De lessen dienen binnen 1 maand
gebruikt te worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via IDeal.
- Leskaart intensive
Deze kaart geeft recht op 10 Yogalessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden
(met uitzondering van de periode waarin de zomervakantie voor basisscholen valt). Na deze 3
maanden vervallen de niet gebruikte lessen automatisch. Betaling kan worden gedaan via
overboeking, in contanten of via IDeal.
- Leskaart extended
Deze kaart geeft recht op 10 Yogalessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden
(met uitzondering van de periode waarin de zomervakantie voor basisscholen valt). Na deze 4
maanden vervallen de niet gebruikte lessen automatisch. Betaling kan worden gedaan via
overboeking, in contanten of via IDeal.
- Losse les
Losse lessen worden voorafgaand aan de les betaald, contant of via IDeal.
3.4 Een leskaart of abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
3.5 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te
vervallen. Anders dan genoemd in art. 8.2 kunnen leskaarten en abonnementen tussentijds niet worden verlengd of stopgezet. YOGANINA verleent geen restitutie op leskaarten.
3.6 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt YOGANINA losse privé Lessen aan. Een losse privé Les
duurt 60 minuten.
3.7 In en rondom de studio moeten alle Studenten zich altijd aan de YOGANINA huisregels, zoals
vermeld op de Website, houden. YOGANINA behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar
mening de huisregels, zoals beschreven op de Website, niet naleven, de toegang tot YOGANINA te
ontzeggen en het abonnement of de leskaart van de betreffende Student te beëindigen
zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Een abonnement, leskaart, introductie pakket en privé les moet voorafgaand aan de te volgen
Yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, automatische incasso, in
contanten of via IDeal, zoals aangegeven in art. 3.3 van dit document. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.
4.2 Een Student kan deelnemen aan een Workshop c.q. Training nadat deze zich vooraf bij YOGANINA daarvoor heeft ingeschreven en het cursusgeld heeft betaald. Inschrijving kan via de
website www.yoganina.eu. Een plaats in de Workshop c.q. Training is gegarandeerd nadat YOGANINA betaling van het cursusgeld heeft ontvangen.
4.3 Voor deelname aan een Workshop c.q. Training moet voorafgaand aan de te volgen Workshop
c.q. Training betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via IDeal.
4.4 YOGANINA behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende abonnementen,
leskaarten, introductiepakket, losse en privé les te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf
aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of via de nieuwsbrief.

5. Reserveren voor yoga lessen
5.1 Voor de Yogalessen bij YOGANINA kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website.
Een gereserveerde Yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de
les. Annuleringen die korter dan 4 uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden
gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het aantal lessen van de toepasselijke
leskaart worden afgeschreven. Indien er niet voldoende lessen op de toepasselijke leskaart staan, zal
het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan YOGANINA.
5.2 Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via email, sms of andere media.
5.3 Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan
we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je het nou net niet haalt,
stuur dan even een sms- of what’s app bericht zodat we reservering vast houden (Let op: NIET via email!).

6. Les- en workshop rooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. YOGANINA behoudt zich het recht voor het
lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf
aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of via de nieuwsbrief.
6.2 YOGANINA behoudt zich het recht voor om een geplande Yogales te annuleren, dan wel de op
het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het
lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen of leskaarten of
verlenging hiervan.
6.3 Gedurende het hele jaar zijn is er de mogelijkheid Yogalessen te volgen bij YOGANINA.
YOGANINA behoudt zich het recht voor om op feestdagen de deuren te sluiten en tijdens
schoolvakanties een aangepast rooster te voeren.
6.4 Het geldende Workshop & Trainings rooster staat altijd op de Website. YOGANINA behoudt
zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen.
6.5 YOGANINA kan nooit worden verplicht Workshops of Trainingen te herhalen voor studenten die
verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd
verschuldigd.

7. Beëindiging & opschorting abonnementen & leskaarten
7.1 De Student kan een lopend abonnement altijd beëindigen, met één maand opzegtermijn, de
minimale contractduur respecterend. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
7.2 YOGANINA hanteert geen inschrijfgeld voor leskaarten en abonnementen, behalve indien een
Student, na beëindiging van een Kwartaalabonnement binnen 3 maanden opnieuw een
Kwartaalabonnement wil aangaan; dan zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden
gebracht.
7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het abonnement of leskaart voor een
periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk
worden ingediend bij YOGANINA en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email
naar: info@yoganina.eu.

8. Annulering Workshop of Training
8.1 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop- of Trainingsdatum kan de Student
zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yoganina.eu.
8.2 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop of Training kan de Student zijn inschrijving annuleren, in
welk geval het cursusgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
8.3 Indien de Student zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop of
Training annuleert, wordt geen cursusgeld terugbetaald.
8.5 Indien de Student ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop of
Training, wordt het reeds betaalde cursusgeld niet terugbetaald.
8.6 YOGANINA behoudt zich het recht voor een Workshop of Training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.
8.2 YOGANINA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop of Training te annuleren, als
gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.

9. Aansprakelijkheid
9.1 YOGANINA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade
verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij YOGANINA.
9.2 YOGANINA werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van
hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door
deelname aan een Yogales bij YOGANINA, aanvaardt de Student dit risico op een blessure.
YOGANINA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
- Consulteer een arts voordat je met de Yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
- Indien je zwanger bent (ook, of juist, binnen de eerste drie maanden!!), een blessure hebt, of
een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
- Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yoga docent.
- Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
- Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
- Het wordt afgeraden tijdens de menstruatie omgekeerde houdingen te doen. Ook hier geldt: luister vooral naar je eigen lichaam.

10. Shop & Webshop
10.1 De prijzen van de artikelen in de Shop & Webshop zijn aangegeven in euro’s, inclusief BTW.
Eventuele verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen.
10.2 YOGANINA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of
programmafouten in de Webshop. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden
ontleend. YOGANINA is te allen tijde bevoegd om orders met een onjuiste prijs niet uit te voeren.
10.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding in de Shop of
Website is weergegeven. Aanbiedingen gelden altijd alleen zolang de voorraad strekt. Zodra de prijs
of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen.
Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat als u een bestelling
heeft geplaatst voor artikelen waar -nádat u uw bestelling heeft geplaatst- een aanbieding voor gaat
gelden, dat u achteraf geen aanspraak kan maken op de actieprijs.
10.4 YOGANINA kan tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren. Nadat een overeenkomst is aangegaan
(en de bestelling is bevestigd) worden de prijzen in de order niet meer gewijzigd.
10.5 Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u
aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat YOGANINA de
bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is. De
gegevens in de bevestiging zijn bindend op het moment dat de bestelling uitgeleverd zal worden. Als
u in het bevestigingsbericht onjuistheden of onvolkomenheden vaststelt, dan dient u binnen 24 uur
de juiste gegevens per e-mail op info@yoganina.eu aan ons door te geven.
10.6 Het bevestigingsbericht dat door YOGANINA wordt verstuurd, dient uitsluitend om weer te
geven welke gegevens via de website geregistreerd zijn. Indien u echter na 24 uur geen bevestiging
heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via
info@yoganina.eu.
10.7 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door YOGANINA van de bestelling. YOGANINA
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie bij de klant op te vragen.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 48 uur onder vermelding van de
reden per e-mail aan de klant meegedeeld en een eventuele betaling wordt zo spoedig mogelijk
terugbetaald. Indien de klant na 48 uur na het plaatsen van de bestelling geen bericht heeft
ontvangen dat de order niet geaccepteerd is, is in principe de overeenkomst tot stand gekomen.
YOGANINA behoudt zich het recht voor om van deze bepaling af te wijken, indien zich na deze 48 uur
omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven.
10.8 Betaling van de bestelling dient altijd geheel vooraf te geschieden. De bestelling wordt pas
verzonden of kan pas worden afgehaald zodra de betaling volledig is voldaan. Betaling dient plaats te
vinden via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Op dit moment kunt u
kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit via overboeking per bank of giro.
b) Afhalen. Dan betaal je alleen het product en niet de verzendkosten. Betaling geschied contant of
door middel van overboeking vooraf.
10.9 YOGANINA zal al het mogelijke doen om geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig
mogelijk uit te leveren. Na de ontvangst van uw betaling zal YOGANINA ernaar streven om de
bestelling binnen 48 uur verder af te handelen. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt of
indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht
ontvangen. U hebt in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of telefonisch te
annuleren. YOGANINA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de
bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. De orderbevestiging die
u per e-mail ontvangt is hierin bindend.
10.10 Bestellingen worden in principe via TNT Post (PakketPost) verzonden en zijn traceerbaar in dit
systeem. Indien mogelijk kunnen bestellingen ook via de reguliere post (in een envelop) verstuurd
worden. Ook kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op De Oude Veiling 1C in Zwaag.
10.11 De leveringkosten zijn de op www.postnl.nl gehanteerde pakketkosten, met uitzondering van de producten die worden opgehaald. Dus meer producten in 1 keer bestellen is voordeliger! Bij ruilen of retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant. Bij ruilen of retourneren worden de verzendkosten niet terug gestort.
10.12 De klant kan een bestelling annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is
geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail of
telefonisch. Indien u reeds een betaling heeft gedaan voor een bestelling die u annuleert, dan zal
YOGANINA het bedrag terug betalen. Hierbij streeft YOGANINA ernaar het bedrag binnen 48 uur
terug te storten. Annulering van een bestelling die door YOGANINA reeds verstuurd is, wordt
behandeld en afgewikkeld als een retour (zie artikel 11.13).
10.13 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bieden we u de mogelijkheid om het
artikel te ruilen of te retourneren. Ruilen en retourneren kan alleen nadat de klant de retour vooraf
schriftelijk per e-mail bij YOGANINA heeft gemeld en nadat YOGANINA de retour per e-mail bevestigd
heeft. De portokosten en het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te
retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.
b) De te retourneren goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en ongebruikt,
met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Het pakket
dient op een degelijke manier verpakt verstuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht
de reden van het retourneren.
d) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag
(excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of indien mogelijk eerder.
e) Goederen die gekocht zijn in de uitverkoop, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
10.14 De artikelen die op de website wordt aangeboden zijn uit voorraad leverbaar, echter
uitsluitend tot het niveau van de beschikbare voorraad. De beschikbare voorraad wordt in principe
bij de bestelling weergegeven. Het kan echter voorkomen dat een artikel net uitverkocht is. U wordt
hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht om de
bestelling zonder kosten te annuleren. Indien u al betaald heeft, zal YOGANINA in dit geval voor
terugbetaling zorgdragen.
10.15 YOGANINA doet er alles aan om een perfect product en een goede service te leveren. Mocht
een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst
van de bestelling op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of
een e-mail sturen aan info@yoganina.eu. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met
u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze
aanwijzingen strikt op te volgen. Houdt u er rekening mee dat de kleuren van artikelen, zoals op de
website getoond, in werkelijkheid kunnen afwijken.

11. Privacy
11.1 YOGANINA verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar
ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van
abonnementen, leskaarten, introductiepakketten, losse- en privé lessen. YOGANINA gaat zorgvuldig
met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.2 YOGANINA gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten op de
hoogte te brengen van activiteiten van YOGANINA en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het
lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YOGANINA, kan
dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yoganina.eu. De Student is er van op de
hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van YOGANINA gebruik kan
worden gemaakt.
11.3 YOGANINA geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.