Algemene voorwaarden van Yogaroom

Algemene voorwaarden Yogaroom (voor Yogic Life Trainingen gelden andere voorwaarden)

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
Yogaroom werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Yogaroom, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogaroom adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond of zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
1.2 Yogaroom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Yogaroom is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogaroom, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een rittenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een yoga-abonnement of rittenkaart van Yogaroom is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald binnen 1 maand (abonnement) of binnen geldigheidsduur van de rittenkaart. Dit gebeurt altijd in overleg met Yogaroom, per email.

3. Betaling, Prijswijziging, Zichttermijn en Opzeggen
3.1 Een abonnement, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de Student via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en deze bedrag moet via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Yogaroom toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Yogaroom gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.
3.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
3.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website van Yogaroom. Yogaroom behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de Yogaroom, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
3.4 Yogaroom biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden per email naar yogaroom.nl@gmail.com. Yogaroom zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 3.1 naar rato aan de Student restitueren. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.
3.5 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand behalve als de deelnemer een 2 jaar abonnement heeft afgesloten.
2-Jaarabonnementen eindigen automatisch mits er 1 maand vóór einddatum de abonnement verlengd wordt. De verlenging dient per e-mail aan Yogaroom te worden doorgegeven.
Artikel 4: Yogamatten
Bij het beoefenen yogales is deelnemer verplicht gebruik te maken van een yogamat. Yogaroom beschikt over matten maar een eigen yogamat is wenselijk ivm hygiëne.
Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op feestdagen kan Yogaroom voor sluiting kiezen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
6.2 Evt sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege vakantiesluiting kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
6.4 Indien deelnemer langer dan 6 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yogaroom voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.3 Wanneer er een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) of bij minder dan twee les deelnemers dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yogaroom
7. Zwangerschap of ziekte
7.1 Bij ziekte kan in overleg met Yogaroom en met een doktersverklaring het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
7.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.
8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
8.1 Yogaroom behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.
8.2 Yogaroom behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
9 Persoonsgegevens
9.1 Yogaroom verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogaroom gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9.2 Yogaroom gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogaroom en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogaroom, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogaroom.nl@gmail.com. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogaroom gebruik kan worden gemaakt.
9.3 Yogaroom geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
9.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yogaroom worden verwerkt, voor welke doeleinden Yogaroom dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
10.Toepasselijk recht en geschillen beslechting
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogaroom zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.