Algemene voorwaarden van Yogaschool Amsterdam (English below)

Sluiten
Aanvang van de lesovereenkomst
De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.
Lessen/vakanties
Het lesjaar is 52 weken. Tijdens de in regio Noord Nederland geldende schoolvakanties wordt het aantal lessen in het reguliere rooster gereduceerd. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. Het geldende rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de Yogaschool en vermelding op de website en/of per e-mail. Doorstroming naar Level 3 lessen als ook toelating tot de Therapie les alleen in overleg met een leraar van het team.
Betaling
Lesgeld dient op bankrekening: NL23 TRIO 0786723459, tnv. Iyengar Yogaschool Amsterdam te zijn bijgeschreven of wordt vóór aanvang van de yogales contant/PIN voldaan. De student dient zelf zorg te dragen voor betaling van het lesgeld.
De oproep om te betalen die de Yogaschool Amsterdam per e-mail verstuurt dient slechts ter herinnering. Het gehele bedrag dient in eenmaal te worden voldaan. Bij hoge uitzondering kan worden overeengekomen om in termijnen te betalen. Op elke termijnbetaling worden administratiekosten in rekening gebracht. De korting van 10% op de aangegeven prijs wordt alleen gegeven als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt.
Yogaschool Amsterdam heeft het recht studenten de toegang tot lessen te ontzeggen als zij hun betaling niet hebben voldaan. Dit ontslaat de student niet van de plicht om het lesgeld te voldoen.
Gemiste lessen inhalen
Indien een student met een 10 strippenkaart of jaarabonnement met 52 lessen in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les worden ingehaald door in een andere week in diezelfde termijn twee lessen te volgen.
Op onbeperkte trimester– of jaarkaarten zijn geen inhaalregelingen van toepassing.
Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld. Als de leerling een afwezigheid van meer dan drie weken aankondigt, of wanneer deze zich ziek meldt in de periode van ziekte, kan overeengekomen worden om de einddatum van de lopende kaart of abonnement vooruit te zetten.
Als de strippenkaart (3 maanden of 1 jaar) niet volledig opgebruikt is, kunnen de strippen meeverhuizen naar een nieuwe strippenkaart als deze aansluitend op de vorige kaart begint.
Vervanging student
De student die tussentijds met zijn lessen wil stoppen kan iemand voordragen die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan uitsluitend bij voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Kristien Van Reusel.
Door Yogaschool Amsterdam geannuleerde lessen
Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht bij de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent(e) te wijzigen. Bij annulering van de yogalessen langer dan 1 week, kan de leskaart langer geldig worden gemaakt, zo veel weken als de school gesloten was.
In de situatie dat er voor een les slechts één of twee studenten aanwezig zijn, heeft Yogaschool Amsterdam het recht die les te annuleren, en krijgen die studenten recht op het volgen van een gratis les binnen de termijn van de strippenkaart of een extra dag op de onbeperkte leskaart.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de student. Werknemers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam stellen zich aansprakelijk voor materiële – en/of letselschade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yogaschool Amsterdam, behalve wanneer er sprake is van grove nalatigheid door de werknemers van Yogaschool Amsterdam. Elke student is verplicht lichamelijke klachten vóór de les te melden aan de docent(e).
Persoonsgegevens
Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, versturen van de nieuwsbrief en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig met deze gegevens om (zie ook privacy verklaring hier beneden) en zal ze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden.
Veranderingen in prijzen/voorwaarden
Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd. Geldende prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl.
Indien de student, behoudens schriftelijke goedkeuring van Yogaschool Amsterdam, in strijd met deze voorwaarden handelt, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder te verstaan administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, welke ten minste 15% van de verschuldigde gelden bedragen met een minimum van €50, komen voor rekening van de student.

Yogaschool Amsterdam – Baarsjesweg 277 - 1058 AD Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl
Banknr NL23TRIO 0786723459 – KvKnr 66608244

GENERAL TERMS YOGASCHOOL AMSTERDAM | JUNE 2018
1. Start of the study agreement
The study agreement begins upon student registration by completing the online registration form and paying the tuition due.
2. Classes/vacations
The study year is 52 weeks long. During the school vacations applicable in the area Noord Nederland, the number of classes in the regular schedule will be reduced. There will be no classes on national holidays. The current class schedule can be found on the website www.yogaschoolamsterdam.nl Any changes to the schedule will, to the extent possible, be announced in advance using posters in de Yogaschool, notice of the website and/or per e-mail. Advancement to Level 3 classes as well as admission to the Therapy class is only permitted in consultation with a team teacher.
3. Payment
Tuition can be paid in cash, by PIN or via bank transfer to the account of Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN number NL23 TRIO 0786723459. Payment must be received prior to commencement of the class. The student is responsible for timely and full payment of all tuition due.
The email notice of payments due to Yogaschool Amsterdam is a reminder. The amount due must be paid in full. In exceptional cases, agreement can be made to permit payment in installments. In that case, administration costs will be charged for each installment payment. The 10% discount for students or the holders of a valid stadspas will only be applied upon verification.
Yogaschool Amsterdam has the right to refuse a student admission to class if that student has failed to remit payment. Such refusal does not relieve the student from the obligation to pay tuition.
4. Making up missed classes
If a student with a 10-class subscription or a year subscription with 52 weekly classes is unable to take a class, that lesson can be made up in another week during that same term by taking two classes in one week.
For students with an unlimited trimester or year subscription, this arrangement for making up missed classes does not apply.
No tuition will be refunded. If a student provides advance notice of an absence of more than three weeks or calls in ill, an agreement can be reached to extend the expiration date of a subscription.
If a 10-class or 52-week subscription is not fully used, the unused strips can be added to the new subscription as long as these two subscriptions are immediately consecutive.
5. Student replacement
A student who wishes to stop classes prior to the end of the subscription period can propose an alternative student who will follow the remaining classes. This replacement can only take place with prior notice and approval by Kristien Van Reusel.
6. Class cancellation by Yogaschool Amsterdam
Yogaschool Amsterdam reserves the right, in the event of illness or force majeure affecting one or more of the teachers, to cancel a planned class or to change the teacher listed on the class schedule. In the event that all yoga classes are cancelled for a period longer than 1 week, the relevant student subscription will be extended for a period equal to the duration of the school closure.
When only 1-2 students attend a class, Yogaschool Amsterdam reserves the right to cancel that class and the students who appeared will have the right to attend a free class during the subscription period or to receive an extra day for unlimited class subscriptions.
7. Liability
Class participation is at the risk of the student. Neither the employees nor the company Yogaschool Amsterdam is liable for damage and/or injury that results from the following of yoga classes at Yogaschool Amsterdam, other than in the case of gross negligence on the part of Yogaschool Amsterdam employees. Each student is required to report any physical injuries to the teacher prior to the start of any class.
8. Personal data
Yogaschool Amsterdam collects the personal data of its students in order to maintain its student database, send the newsletter and execute payments. The student is responsible for reporting any changes in his or her personal data. Yogaschool Amsterdam will exercise due care with these data (in line with the privacy statement below) and will not, without prior written consent, share these data with third parties.
9. Changes to prices / general terms
Yogaschool Amsterdam reserves the right to change the class prices and terms. Any such change will never have retroactive effect. Changes will be communicated by email. The current price list and class terms are available on the website www.yogaschoolamsterdam.nl. If a student acts in violation with these conditions without the written consent of Yogaschool Amsterdam, then Yogaschool Amsterdam is entitled to submit its claims for collection. All costs associated therewith shall be borne by the student, including administrative, judicial and extrajudicial costs, which shall be at least equal to 15% of the amount due or a minimum of €50.