Algemene Voorwaarden === General Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL AMSTERDAM | DECEMBER 2021

Aanvang van de lesovereenkomst
De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.
Lessen/vakanties
De lessen kunnen in de zaal, online of hybride gegeven worden. Het leerjaar duurt 46 weken. Dat is 52 weken min twee weken kerst- en vier weken zomervakantie. Tijdens de overige in regio Noord-Nederland geldende schoolvakanties wordt het aantal lessen in het reguliere rooster teruggebracht. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. Het actuele rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf bekend gemaakt in Momoyoga en/of per e-mail. Doorstroom naar Level 3 lessen evenals toegang tot de Yogatherapie les is enkel mogelijk in overleg met Kristien Van Reusel.
Betaling
Het lesgeld kan contant, per PIN of via overschrijving op de rekening van Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN nummer NL23 TRIO 0786723459 betaald worden. De betaling dient voor aanvang van de les te zijn ontvangen. De student is verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van al het verschuldigde lesgeld.
Het e-mailbericht van verschuldigde betalingen aan Yogaschool Amsterdam dient slechts ter herinnering. Het verschuldigde bedrag dient volledig te worden voldaan. Een 10% korting wordt alleen toegepast als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt.
Yogaschool Amsterdam heeft het recht een cursist de toegang tot de les te weigeren als de cursist de betaling niet heeft overgemaakt. Een dergelijke weigering ontslaat de student niet van de verplichting tot het betalen van lesgeld.
Gemiste lessen inhalen
Als een leerling in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les in een andere week van diezelfde periode worden ingehaald door twee lessen in een week te volgen.
Voor studenten met een onbeperkt abonnement geldt deze regeling voor het inhalen van gemiste lessen niet.
Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien een student een afwezigheid van meer dan drie weken van tevoren meldt of zich ziekmeldt, kan worden overeengekomen om de vervaldatum van een abonnement te verlengen voor een deel van de tijd dat zij/hij afwezig was.
Als een 4-10-20-40 of 100 lessenkaart niet volledig is gebruikt, kunnen de ongebruikte strips worden toegevoegd aan de nieuwe kaart mits deze twee onmiddellijk opeenvolgend zijn.
Vervanging student
Een cursist die tussentijds zijn lessen wil stopzetten, kan iemand nomineren die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan enkel met voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Kristien Van Reusel.
Lessen geannuleerd door Yogaschool Amsterdam
Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht van de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Als de yogalessen langer dan 1 week worden geannuleerd, kan de lessenkaart langer geldig worden gemaakt, net zoveel weken als de school gesloten was.
De les gaat door bij minimaal drie deelnemers.
Als twee uur voor aanvang van de les blijkt dat er zich minder dan drie personen hebben aangemeld voor de les, stuurt Yogaschool Amsterdam automatisch een e-mail met de melding dat de les komt te vervallen. De student zorgt ervoor dat het e-mailadres van Yogaschool Amsterdam in het adresboek van zijn/haar e-mailprogramma staat, zodat e-mails goed binnenkomen.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen is voor risico van de leerling. Noch de medewerkers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam is aansprakelijk voor schade en/of letsel die het gevolg is van het volgen van yogalessen bij Yogaschool Amsterdam, behalve in geval van grove nalatigheid aan de zijde van medewerkers van Yogaschool Amsterdam. Elke leerling is verplicht lichamelijk letsel voor aanvang van de les te melden aan de leerkracht.
Persoonsgegevens
Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten om haar ledenbestand bij te houden, de nieuwsbrief te versturen en betalingsopdrachten uit te voeren. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zal deze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.
Wijzigingen in prijzen/ algemene voorwaarden
Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om de lesprijzen en voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft nooit terugwerkende kracht. Wijzigingen zullen per e-mail worden gecommuniceerd. De actuele prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl
Indien de cursist, behoudens schriftelijke toestemming van Yogaschool Amsterdam, in strijd handelt met deze voorwaarden, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, die ten minste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 50,-, komen voor rekening van de student.

Yogaschool Amsterdam – Kanaalstraat 190 - 1054 XS Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl
Banknr NL23TRIO 0786723459 – KvKnr 66608244


PRIVACYVERKLARING
Registratie persoonsgegevens
Wij registreren persoonsgegevens van de personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:
1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)
Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam (altijd geregistreerd)
• E-mailadres (altijd geregistreerd)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Bankgegevens
• Gezondheid (is noodzakelijk voor een goede behandeling van de student)
Deze gegevens worden gebruikt om de abonnementen en betalingen te administreren. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst aangegaan.
2. MailChimp (www.mailchimp.com)
Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:
• Voor-en achternaam
• E-mailadres
Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst aangegaan.
Een jaar nadat het recht van een student om les te volgen bij Yogaschool Amsterdam is verlopen, worden de gegevens van die persoon verwijderd uit Momoyoga.
In MailChimp worden gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich uitschrijft via de optie "uitschrijven van deze lijst" die bij elke e-mail wordt geleverd.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.

========================================================================

GENERAL TERMS YOGASCHOOL AMSTERDAM | DECEMBER 2021

Start of the study agreement
The study agreement begins upon student registration by completing the online registration form and paying the tuition due.
Classes/vacations
Lessons can be taught in the room, online or hybrid. The study year is 46 weeks long. That's 52 weeks minus two weeks of Christmas and four weeks of summer vacation. During the other school holidays applicable in the area Noord Nederland, the number of classes in the regular schedule will be reduced. There will be no classes on national holidays. The current class schedule can be found on the website www.yogaschoolamsterdam.nl Any changes to the schedule will, to the extent possible, be announced in advance in Momoyoga and/or by e-mail. Advancement to Level 3 classes as well as admission to the Therapy class is only permitted in consultation with Kristien Van Reusel.
Payment
Tuition can be paid in cash, by PIN or via bank transfer to the account of Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN number NL23 TRIO 0786723459. Payment must be received prior to commencement of the class. The student is responsible for timely and full payment of all tuition due.
The email notice of payments due to Yogaschool Amsterdam is a reminder. The amount due must be paid in full. A 10% discount for students or the holders of a valid stadspas will only be applied upon verification.
Yogaschool Amsterdam has the right to refuse a student admission to class if that student has failed to remit payment. Such refusal does not relieve the student from the obligation to pay tuition.
Making up missed classes
If a student is unable to take a class in a certain week, that lesson can be made up in another week during that same term by taking two classes in one week.
For students with an unlimited subscription, this arrangement for making up missed classes does not apply.
No tuition will be refunded. If a student provides advance notice of an absence of more than three weeks or calls in ill, an agreement can be reached to extend the expiration date of a subscription for part of the time during which someone was absent.
If a 4-10-20-40 or 100 classes card is not fully used, the unused strips can be added to the new card if these two are immediately consecutive.
Student replacement
A student who wants to stop his lessons in the meantime can nominate someone who follows the remaining part of the lessons. This is only possible with prior notification and approval by Kristien Van Reusel.
Class cancellation by Yogaschool Amsterdam
Yogaschool Amsterdam reserves the right to cancel a scheduled class in the event of illness or force majeure among the teachers, or to change the teacher mentioned on the class schedule. If the yoga classes are canceled for more than 1 week, the limited class card can be made valid for longer, as many weeks as the school was closed.
The lesson continues with at least three participants.
If it turns out two hours before the start of the class that less than three people have registered for the class, Yogaschool Amsterdam will send an automatic e-mail with the notification that the lesson is cancelled. The student ensures that the e-mail address of Yogaschool Amsterdam is in the address book of his/her e-mail program, so that e-mails arrive properly.
Liability
Class participation is at the risk of the student. Neither the employees nor the company Yogaschool Amsterdam is liable for damage and/or injury that results from the following of yoga classes at Yogaschool Amsterdam, other than in the case of gross negligence on the part of Yogaschool Amsterdam employees. Each student is required to report any physical injuries to the teacher prior to the start of any class.
Personal data
Yogaschool Amsterdam collects personal data from students to maintain its membership file, to send the newsletter and to carry out payment orders. Student is responsible for passing on changes in personal data. Yogaschool Amsterdam handles this information with care and will never pass it on to third parties without prior written permission.
Changes to prices / general terms
Yogaschool Amsterdam reserves the right to change the class prices and terms. Any such change will never have retroactive effect. Changes will be communicated by email. The current price list and class terms are available on the website www.yogaschoolamsterdam.nl
If the student, subject to written approval from Yogaschool Amsterdam, acts contrary to these conditions, Yogaschool Amsterdam is entitled to hand over its claim for collection. All ensuing costs, including administration costs as well as (extra)judicial costs, which amount to at least 15% of the monies owed with a minimum of €50, are for the account of the student.

Yogaschool Amsterdam – Kanaalstraat 190 - 1054 XS Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl
Bank number NL23TRIO 0786723459 – Chamber of Commerce number 66608244

PRIVACY STATEMENT
Registration personal data
We register personal data of the persons who attend classes at Yogaschool Amsterdam. For this purpose, two systems are used:
1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)
Yogaschool Amsterdam registers here the following personal data:
• First and last name (always registered)
• Email address (always registered)
• Date of birth
• Gender
• Telephone number
• Bank details
• Health (is necessary for the proper treatment of the student)
These data are used to administer the subscriptions and payments. A data processing agreement has been entered into with Momoyoga.
2. MailChimp (www.mailchimp.com)
Yogaschool Amsterdam registers here the following personal data:
• First and last name
• Email address
These data are used to send the newsletters per email. A data processing agreement has been entered into with MailChimp.
One year after the right of a student to attend class at Yogaschool Amsterdam has expired, the data of that individual will be removed from Momoyoga.
In MailChimp, data will be retained and used until the individual involved de-registers using the “unsubscribe from this list” option provided with every e-mail.
Personal data will not be shared with third parties other than with the express consent of the relevant person.

The website of Yogaschool Amsterdam does not use cookies.