Algemene voorwaarden van Yoga State

Algemene voorwaarden

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 34308871.
E-mailadres: info@yogastate.nl
BTW nummer: NL001451077B72

Artikel 1 | Algemeen
1.1. De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Yoga State zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten, overeenkomsten en leveringen van Yoga State. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.
1.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De lessen die vanuit Yoga State worden gegeven en door de deelnemer gevolgd worden op locatie bij Yoga State of op zijn/haar eigen locatie via Zoom of Yoga State Online, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen alvorens deel te nemen aan de yogalessen.
2.2. Bij deelname aan lessen bij Yoga State en via Zoom is het verplicht om, voorafgaand aan de les, blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
2.3. Yoga State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
2.4. Yoga State is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
2.5. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga State, dienen te worden vergoed.

Artikel 3 | Lidmaatschap
3.1. Voor de studio- en Zoom-lessen registreert iedere deelnemer zich bij Yoga State via www.momoyoga.com/yogastate. Registreren is kosteloos.
3.2. Om deel te nemen aan de livestream op Yoga State Online of de lesopnames te bekijken, maakt iedere deelnemer een account aan via online.yogastate.nl/registreren, indien gewenst. De Yoga State Online deelnemer beschikt reeds over een onbeperkt yoga abonnement en logt in op het moment van de livestream. Of wanneer de deelnemer een lesopname wil terugkijken.
3.3. De deelnemer beschikt bij iedere les over een geldige leskaart of abonnement, waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen bij Yoga State of via Zoom.
3.4. Alle strippenkaarten en abonnementen van Yoga State zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.5. De leskaarten en abonnementen van Yoga State gaan in op de dag die door de deelnemer als startdatum is aangegeven tijdens de online bestelprocedure. De lessen van de 5 (zegge: vijf) lessenkaart dienen binnen een tijdbestek van 6 (zegge: zes) maanden te worden gevolgd. De lessen van de 10 (zegge: tien) lessenkaart dienen binnen een tijdbestek van 12 (zegge: twaalf) maanden te worden gevolgd. Na verloop van dit tijdsbestek is de leskaart niet meer geldig en komen de credits van de leskaart te vervallen.

Artikel 4 | Betaling
4.1. Elke les dient vooraf te zijn voldaan, middels iDeal, overboeking, contant of pin in de yogastudio of middels automatische incasso.

4.2. Bij een betalingsachterstand van 2 (zegge:twee) maanden wordt hem/haar de toegang tot de yogastudio en/of Yoga State Online ontzegd.

Artikel 5 | Bruikleen yogastudio, yogamatten en yogatools & hygiëne
5.1. De studiozaal mag alleen betreden worden op sokken of blote voeten. Schoenen worden uitgetrokken in de kleedkamer en op de vloer neergezet.
5.2. Bij gebruik van een yogamat en yogatools van Yoga State dient de deelnemer deze na te les te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
5.3. Deelnemers komen onder andere naar de yogastudio voor rust en ontspanning. Een rommelige locatie past daar niet bij. Wij verzoekend de deelnemers daarom dringend om alle gebruikte spullen na de les netjes op te ruimen op de daarvoor bestemde plekken, op dezelfde wijze als hoe de deelnemer deze heeft aangetroffen.


Artikel 6 | Lessen
6.1. Deelnemers kunnen zich voor een les aanmelden via het Momoyoga reserveringssysteem, of een les via Yoga State Online live meekijken of achteraf terugkijken.
6.2. Deelnemers aan een Zoom-les kunnen zich tot 1 uur voor de les aanmelden en ontvangen uiterlijk 30 minuten voor de les een e-mail met de deelname link. Deze e-mail wordt automatisch gegenereerd en kan niet handmatig worden toegestuurd. Meld je dus op tijd aan.
6.3. Deelnemers aan een Studio of Zoom-les kunnen zich tot 2 uur voor aanvang van de les afmelden via het Momoyoga reserveringssysteem. Afmelden via What’s app, SMS, telefoon of e-mail naar Yoga State wordt niet geaccepteerd als tijdige en geldige afmelding, tenzij er sprake is van een technische storing van het boekingssysteem. Wanneer een deelnemer zich niet tijdig afmeldt, wordt de les afgetrokken van het lestegoed. Restitutie is niet mogelijk: je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
6.4. Deelnemers aan een Zoom-les dienen zelf te zorgen voor een goed werkende Wifi verbinding, beeld en geluid. Wanneer de verbinding, het beeld of geluid tijdens de les wegvalt, kan de docent je niet opnieuw binnen laten of helpen op technisch gebied: deze is immers aan het lesgeven. Er vindt geen restitutie plaats.
6.5. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd en voldaan.
6.6. De lessen gaan door vanaf minimaal 3 personen, anders kan het zijn dat de les wordt geannuleerd. Hiervan word je zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voor de les op de hoogte gesteld via e-mail.
6.7. Yoga State behoudt zich ten allen tijde het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen. Deelnemers dienen het lesrooster zelf in de gaten te houden en te controleren op wijzigingen.
6.8. Wanneer de deelnemer een les tijdig heeft geboekt, ontvang hij/zij een automatische herinneringsmail op de dag voorafgaand aan de les, om 7:00 (zegge: zeven uur) ’s ochtends. Wanneer een les na dat tijdstip is geboekt, of wanneer de deelnemer zich heeft afgemeld voor het ontvangen van herinneringsmails, ontvangt de deelnemer deze herinneringsmail niet.
6.9. Yoga State behoudt het recht om lessen te laten vervallen of de tijden daarvan (tijdelijk) aan te passen, waardoor er mogelijk minder of geen live lessen zijn. Bijvoorbeeld gedurende vakanties of persoonlijke omstandigheden van de docent of als gevolg van overheidsmaatregelen.

Artikel 7 | Feestdagen, vakantie en annulering lessen
7.1. Ik In schoolvakanties en op feestdagen is de studio van Yoga State gesloten en worden er geen lessen gegeven. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via het Momoyoga lesrooster, e-mail en de website. Wel kunnen er lessen worden teruggekeken via Yoga State Online. Hiervoor is een Onbeperkt yoga abonnement nodig. In de Zomervakantie is er een aangepast rooster met minder lessen, op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn, zoals genoemd in artikel 5.6.
7.2. Yoga State behoudt het recht om de studio voor onbepaalde tijd te sluiten. Sluiting van de studio wegens vakantie of andere redenen zal tijdig worden gecommuniceerd via het Momoyoga lesrooster, per e-mail en/of op de website. Wanneer de studio langer dan 10 (zegge: zeven) dagen achtereen gesloten is, worden leskaarten met de duur van de sluiting verlengd. Onbeperkt yoga abonnementen lopen door: hiermee kan gebruik worden gemaakt van Yoga State Online.
7.3. Indien een deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat of langer dan 4 weken afwezig is vanwege een ziekte, ongeval, operatie of blessure, kan de leskaart of het abonnement in overleg met Yoga State voor bepaalde tijd worden opgeschort.
7.4. Yoga State behoudt het recht om bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) de les te annuleren, op enig moment voor aanvang van de les. Yoga State zal haar best doen om de deelnemer zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen:
- De les wordt als geannuleerd aangemerkt in het Momoyoga lesrooster.
- De deelnemer ontvangt een e-mail van de annulering.
- Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer de e-mail of het lesrooster niet (tijdig) heeft gezien of heeft kunnen zien, zal Yoga State de deelnemer een What’s App of SMS sturen of bellen.
- Wanneer telefonisch contact niet lukt, omdat de deelnemer geen of een onjuist (mobiel) telefoonnummer heeft genoteerd in Momoyoga, of telefonisch niet bereikbaar is, brengt Yoga State de deelnemer uitsluitend via e-mail op de hoogte van de annulering. Yoga State gaat ervan uit dat de deelnemer het lesrooster van Momoyoga voorafgaand aan de geboekte les ook altijd zelf controleert. Het Momoyoga lesrooster wordt zo goed als mogelijk up to date gehouden.

Artikel 8 | Zwangerschap of ziekte
8.1. Bij ziekte kan in overleg met Yoga State het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. In uiterste gevallen, zoals bij overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeluk van de deelnemer, kan in overleg worden bekeken of de deelnemer in aanmerking komt voor restitutie.
8.2. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
8.3 Indien de deelnemer wegens zwangerschap, ziekte of een blessure wil stoppen met de yogalessen is er geen restitutie mogelijk. Wel is het mogelijk om het openstaande tegoed op zijn of haar leskaart of de resterende duur van zijn/haar abonnement op een later moment alsnog te gebruiken. In sommige gevallen is het ook mogelijk om het openstaande tegoed om te zetten naar tegoed voor privélessen yogatherapie.

Artikel 9 | Wijzigingen lesrooster en prijzen
9.1. Yoga State behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en e-mail.
9.2. Yoga State behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 10 | Yoga privélessen
10.1. Elke les dient vooraf gepland en betaald te zijn.
10.2. Deelnemers van Yoga privélessen kunnen individuele lessen volgen op basis van een losse les of een pakket van 4, 8 of 12 (zegge: vier, acht of twaalf) privélessen.
10.3. De leskaarten gaat in op de dag van de eerste privéles. De lessen van de leskaart dienen binnen een tijdbestek van één jaar te worden gevolgd.
10.4. Annuleren van een les kan tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de les. Dit kan via het mailadres info@yogastate.nl of telefonisch 06-29578684.
10.5. De privélessen vinden plaats bij Yoga State op Parkstraat 28 te Grou of live online, via Zoom. Dit wordt in overleg met de deelnemer bepaald.
10.6. Yoga State biedt geen restitutie van reeds betaalde lessen.

Artikel 11 | Doorlopende maandabonnementen
11.1. De abonnementen zijn doorlopende maandabonnementen.
11.2. Doorlopende abonnementen kunnen maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
11.3. De abonnementen kunnen uitsluitend in overleg worden gepauzeerd, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer door een blessure niet kan komen.
11.4. De deelnemer bepaalt zelf aan welke les(sen) hij/zij deelneemt. De deelnemer zit niet vast aan een bepaalde les.
11.5. De deelnemer ontvangt per abonnementsperiode credits om lessen te boeken, deze zijn flexibel te gebruiken mits het binnen de abonnementsperiode van één maand valt. Wanneer de deelnemer de ene week een les overslaat kan deze les in de lopende abonnementsperiode worden ingehaald. Na deze periode van één maand komende de niet gebruikte credits te vervallen.
11.6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk de lessen binnen de gekozen periode te volgen.
11.7. Het doorlopend abonnement wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.
11.8. Opzeggen van een doorlopend maandabonnement geschiedt per e-mail naar info@yogastate.nl
11.9. Wanneer het abonnement gepauzeerd is, kunnen er geen lessen worden gevolgd.
11.10. Alle abonnementen zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan dat andere personen lessen volgen op jouw abonnement.
11.11. Yoga State biedt in geen geval restitutie van abonnementsgeld bij niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen binnen de gekozen periode te volgen. In uiterste gevallen kan hiervan
worden afgeweken. Yoga State bepaalt of het om een valide reden gaat en al dan niet tot restitutie overgaat.
11.12. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro (zegge: honderdéénenvijftig euro) in rekening worden gebracht (regeling diefstal).
11.13. De deelnemer kan tot 2 (zegge: twee) uren voor aanvang van een Studio- of Zoom-les kosteloos annuleren; dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen: via het boekingssysteem.
11.14. Wanneer de deelnemer een Studio-les niet tijdig annuleert, wordt de einddatum van de lopende abonnementsperiode door ons met 7 (zegge: zeven) dagen vervroegd. Afmelden via What’s app, SMS, telefoon of e-mail naar Yoga State wordt niet geaccepteerd als tijdige en geldige afmelding, tenzij er sprake is van een technische storing van het boekingssysteem.
11.15. Het abonnement gaat in op de door de deelnemer gekozen datum.

Artikel 12 | Geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yoga State partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. Yoga State zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Artikel 13 | Aanvullende voorwaarden
13.1. De deelnemer wordt verzocht om te zorgen voor een frisse lichaamsgeur en om fris ruikende, niet kapotte, makkelijk zittende, niet knellende en ondoorschijnende kleding te dragen. Wanneer een deelnemer zich hier niet aan houdt en andere aanwezigen in de yogastudio daar last van ondervinden, behoudt de docent het recht de deelnemer per direct uit de les te verwijderen, zonder discussie en zonder restitutie van het lesgeld.
13.2. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Yoga State overwegen om de deelnemer te weigeren voor (verdere) deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door Yoga State. Dit gebeurt in goed overleg met de deelnemer.
13.3. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Yoga State de deelnemer voor zijn/haar eigen bestwil de deelname aan de lessen ontzegt.
13.4. Wanneer een deelnemer zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de deelnemer per direct uit de les te verwijderen en de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder discussie en zonder restitutie van het lesgeld.
13.5. Een yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke of geestelijke ondersteuning bieden.
13.6. De deelnemer zorgt ervoor dat het telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is, bij Yoga State bekend is en op juiste wijze staat genoteerd in Momoyoga. Wanneer het telefoonnummer wijzigt, draagt de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid om deze wijziging ook door te voeren in zijn/haar Momoyoga account.

Vragen
Heb je na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen, stuur dan een email naar info@yogastate.nl.