Algemene voorwaarden van Yoga State

Sluiten
Algemene voorwaarden

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 34308871.
E-mailadres: info@yogastate.nl
BTW nummer: NL001451077B72

Artikel 1 | Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Yoga State zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Yoga State. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling
2.1 De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op tijdens het bestelproces. Yoga State verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst.
2.2 Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.
2.3 Yoga State doet haar best de omschrijving en de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle omschrijvingen en afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Yoga State.
2.4 De prijzen op Yogastate.nl zijn in euro’s en inclusief 9% BTW in het geval van diensten en 21% in het geval van producten. Yoga State heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
2.5 Yoga State is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt Yoga State dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen op Yogastate.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Yoga State kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.
3.2 De op Yogastate.nl vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Kortingscodes, uitgegeven door Yoga State, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten
4.1 Yoga State rekent altijd verzendkosten binnen Nederland en bij internationale verzendingen.

Artikel 5 | Levering van goederen
5.1 Yoga State streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 62 uur (zegge: tweeënzestig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien Yoga State gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan Yoga State ter beschikking hebt gesteld.
5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 6 | Afhalen van goederen
6.1 In plaats van de bestelling te laten bezorgen door PostNL kun je ervoor kiezen de bestelling op te halen in de studio van Yoga State in Grou. Deze optie kun je aangeven tijdens het bestelproces. Op deze manier betaal je geen verzendkosten voor je bestelling bij Yoga State.
6.2 Nadat je je bestelling op een doordeweekse dag hebt geplaatst en je de bevestigingse-mail hebt ontvangen, dan ligt je bestelling de volgende dag later klaar bij:
Yoga State | Parkstraat 26 / 9001 AT Grou

Artikel 7 | Verzending & Transport van goederen
7.1 Gedurende het transport van de producten zal Yoga State het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.
7.2 Yoga State verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven.
7.3 De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren, kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden
8.1 Bij Yoga State kun je kiezen uit 7 (zegge: vijf) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard, Visa, Handmatige overboeking, Contant of via Pin betalen in de studio en Automatische incasso.
8.2 Betalingen, met uitzondering van de Handmatige overboeking en Contant of via Pin betalen in de studio, verlopen via beveiligde verbindingen van Mollie. Mollie behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.
8.3 Yoga State blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Yoga State verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9 | Zichttermijn van goederen
9.1 Yoga State streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij Yoga State. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugzenden naar:
Yoga State | Parkstraat 26 | 9001 AT Grou
Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Yoga State binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier wordt meegestuurd met de door jouw bestelde artikelen.
9.2 De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening.
9.3 Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. Yoga State behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van Yoga State niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
9.5 Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je Yoga State hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.
9.6 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je Yoga State hiervan op de hoogte te stellen via het sturen van een email naar info@yogastate.nl, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden en om welk artikel het gaat. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen plaatsvinden.
9.7 Je kunt je artikelen retourneren naar onze studio:
Yoga State | Parkstraat 26 | 9001 AT Grou
Je dient dit eerst via email aan Yoga State bekend te maken en de te retourneren artikelen mee te nemen naar de studio. Je kunt de artikelen enkel afgeven in de studio, niet ruilen. Yoga State overhandigt het aankoopbedrag niet contant, je krijgt het aankoopbedrag binnen 30 (zegge: dertig) dagen teruggestort op je bankrekening.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Yoga State voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Yoga State.

Artikel 11 | Overmacht
11.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Yoga State niet aan te rekenen zijn.
11.2 In geval van overmacht waardoor Yoga State niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 | Garantie
12.1 Yoga State garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.
12.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
12.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is Yoga State gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
12.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Yoga State, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 13 | Geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yoga State partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Yoga State zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Vragen
Heb je na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen, stuur dan een email naar info@yogastate.nl.