Algemene voorwaarden van YogaStills

1. Begrippen

1.1. YogaStills: Studio gevestigd te Purmerend aan Venediën 25 en is geregistreerd in het handelsregister onder KVK-nummer: 68988338.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze door YogaStills gehanteerde algemene voorwaarden, zoals die in dit document te lezen zijn.

1.3. Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij YogaStills georganiseerde les of workshop volgt c.q. wenst te volgen. Een deelnemer kan pas alszodanig kwalificeren na verlening van een Lidmaatschap (zie paragraaf 1.6) en de ontvangst van betaling aan YogaStills (zie paragraaf 1.7). Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder.

1.4. Diensten: Yogastills biedt diverse yogalessen aan voor verschillende groepen Deelnemers volgens het Lesrooster (zie paragraaf 1.9 en artikel 3). Die lessen worden gegeven door geselecteerde Partners (zie paragraaf 1.8). Daarnaast biedt Yogastills ook unieke workshops, waarvoor aparte inschrijving en betalingen gelden (zie artikel 5).

1.5. Producten: Om aan de reguliere yoga lessen deel te nemen hebben de deelnemers de keuze uit drie Producten (zie artikel 2)

 maandabonnement (onbeperkt yoga volgen per kalendermaand)
 10-rittenkaart (10 keer yoga volgen 3 maanden geldig)
 losse kaart (geldig voor één specifieke les)

1.6. Lidmaatschap: Door het invullen van alle gevraagde Persoonsgegevens (zie artikel 7) op de Website (zie paragraaf 1.10) verkrijgt men het Lidmaatschap, dat recht geeft om Deelnemer (zie paragraaf 1.2) te worden om Diensten (zie paragraaf 1.4) af te nemen door Producten (zie paragraaf 1.5) te kopen.

1.7. Betaling: Na inschrijving als lid (zie paragraaf 1.6) dient betaling van een Product (zie paragraaf 1.5) volgens de instructie op de Websites (zie paragraaf 1.10) plaats te vinden. Daarna is men Deelnemer voor de gekozen Diensten van Yogastills.

1.8. Partners: Door Yogastills geselecteerde en ingehuurde personen, die (yoga)lessen verzorgen volgens het lesrooster, of anderzins bijdragen leveren (b.v. workshops).

1.9. Lesrooster: Het op de Websites (zie paragraaf 1.10) gepubliceerde en van tijd tot tijd aangepaste overzicht van de Diensten (zie artikel 3)

1.10. Website: de websites van Yogastills: www.yogastills.nl of via momoyoga.com/yogastills.2. Producten

2.1 Maandabonnement (voor onbeperkt yoga volgen per kalendermaand): een door YogaStills uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement voor het volgen van (afhankelijk van de keuze) yoga lessen per kalendermaand bij YogaStills zoals vermeld op het reguliere Lesrooster op de Websites. Inschrijven (zie artikel 4) is telkens nodig.

De betaling gaat via automatische incasso per maand en vindt plaats op basis van de gegevens die ingevuld zijn bij het registreren van het Lidmaatschap op de Website momoyoga.com/yogastills.

Een maandabonnement komt tot stand op het moment dat YogaStills het verschuldigde maandbedrag van de Deelnemer heeft ontvangen.

Bij langdurige ziekte c.q. een blessure van de Deelnemer kan die het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij YogaStills en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogastills.nl.

Een maandabonnement kan ten alle tijden worden opgezegd. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap voor de eerste van de maand voorafgaand dient te worden opgezegd. Dit kan per email: info@yogastills.nl. De opzegging is definitief wanneer je van YogaStills een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Indien de Deelnemer, na beëindiging van een maandabonnement, binnen 4 maanden opnieuw een abonnement wil aangaan, zal een her-inschrijvingstarief van € 30 in rekening worden gebracht.

2.2 10-rittenkaart (3 maanden geldig): Nadat het Lidmaatschap is verkregen en de betaling via de Website momoyoga.com/yogastills door Yogastills is ontvangen geeft deze kaart recht op 10 yoga lessen, welke binnen 3 maanden gebruikt dienen te worden. Daarna verloopt de kaart automatisch. Inschrijven (zie artikel 4) is telkens nodig.

2.3 Losse kaart (geldig voor één les): Dit is een éénmalige recht voor een Deelnemer om een les te volgen bij YogaStills. Anders dan op basis van een abonnement of 10-rittenkaart kan je per keer betalen via de Website momoyoga.com/yogastills naeerst inschrijving als lid op de Website en is de kaart één jaar geldig, tenzij gebruikt voor een les. Inschrijven (zie artikel 4) is telkens nodig.

2.5 De geldende prijzen voor Producten staan altijd op de Website van YogaStills. YogaStills behoudt zich het recht voor de prijzen van Producten ten alle tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

2.6 Producten zoals hierboven beschreven zijn persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Deelnemer moet zich daarom altijd eerst registreren via de Website om een Lidmaatschap te verkrijgen en zich altijd bij YogaStills kunnen legitimeren.

2.7 Indien het verschuldigde (termijn)betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de Deelnemer niet meer online reserveren voor een les. De Deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is/wordt beëindigd (zie paragraaf 2.1).

2.8 Indien een Product een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van YogaStills af te nemen. YogaStills is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door YogaStills worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden YogaStills niet en de Deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

2.9 Als de Deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is YogaStills gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2.10 YogaStills heeft het recht een aanmelding voor Lidmaatschap te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2.11 Indien je een maandabonnement, 10-rittenkaart, losse les of workshop cadeau wilt doen, zet het Product dan op naam van de Deelnemer c.q. koop een cadeaubon.


3. Lesrooster

3.1 Het geldende Lesrooster staat altijd op de Website. YogaStills behoudt zich het recht om het lesrooster op elk gewenst moment te wijzigen (bijvoorbeeld tijdens feestdagen en/of vakantieperiodes). Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd als vermelding op het Rooster, de Website, Whatsapp, mondeling en/of per e-mail.

3.2 YogaStills behoudt zich het recht om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde Partner te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats. Wel behoudt je de credit om, bij een geannuleerde les, de les op een ander moment te volgen.

3.3 YogaStills is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen en in geval van ziekte of overmacht de deuren te sluiten. Wel behoudt je de credit om, bij een geannuleerde les, de les op een ander moment te volgen.

4. Inschrijven

Inschrijven voor een les gebeurd altijd on-line door de Deelnemer met een maandabonnement, 10-rittenkaart of losse kaart. De volgende regels gelden daarbij:

• Voor alle lessen kan vanaf 14 dagen van tevoren tot 0 minuten voor aanvang on-line worden ingeschreven.
• Je kunt alleen on-line inschrijven via de Website, dus niet telefonisch of via e-mail..
• Als je je inschrijving wilt annuleren dan kan dat tot vier uur voor aanvang van de les door, in je account op de Website, op “cancel” te klikken bij des betreffende les.
* Bij een maandabonnement wordt bij niet of niet tijdig (minder dan vier uur voor aanvang van de les) annuleren van je geboekte les, het bedrag van een losse les á €16 in rekening gebracht worden.
• Een 'no show' wordt bij een 10-rittenkaart of een losse kaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het tegoed.


5 Workshop

Workshops zijn unieke lessen die buiten het reguliere lesrooster worden gegeven en altijd apart vermeld staan op de Website of anderzins worden aangekondigd.

5.1 Inschrijving voor een workshop wordt gedaan volgens de reguliere stappen: persoonsgegevens invullen op de Website, betaling verzorgen via de Website en, na ontvangen van de bataling, inschrijven voor de workshop via de Website van Yogastills.

5.2 YogaStills behoudt zich het recht om een workshop op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of per e-mail.

5.3 YogaStills behoudt zich het recht om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.

5.4 Tot 48 uur voor de geplande workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan uitsluitend per e-mail aan info@yogastills.nl.

5.5 Binnen 48 tot 24 uur voor aanvang van de geplande workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in dat geval zullen kosten in rekening worden gebracht van 50% van het betaalde bedrag tot een maximum van € 25,- .

5.6 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 24 uur voor een geplande workshop annuleert, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal geen restitutie zijn.

6 Huisregels

6.1 Alle Deelnemers dienen altijd onderstaande huisregels van YogaStills volgen:

• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van YogaStills er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van YogaStills.
• Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Doe je schoenen uit voordat je de ruimte van Yogastills betreedt.
• YogaStills stelt yoga-matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd zelf te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en workshops niet te praten in de yoga-ruimte en in andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan en dienen altijd op ‘silent’ te staan.
• Seksueel (getint) gedrag wordt door YogaStills niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

6.2 YogaStills behoudt zich het recht voor Deelnemers die, naar haar mening, de Huisregels zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven de toegang tot YogaStills te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende Deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de les/workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

7 Persoonsgevens

7.1 YogaStills verzamelt persoonsgegevens van haar Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YogaStills gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 YogaStills gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van Diensten van YogaStills en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YogaStills, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogastills.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle Diensten en Producten van YogaStills adequaat gebruik kan worden gemaakt.

7.3 YogaStills geeft de persoonsgegevens van Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.


8 Aansprakelijkheid

8.1 YogaStills aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan YogaStills het volgen van lessen en/of deelname aan workshops verzorgd door YogaStills en/of Partners.

8.2 YogaStills werkt met gekwalificeerde Partners en zorgt altijd voor Diensten van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door bezoek aan YogaStills, deelname aan een les of workshop bij, of verzorgd door, YogaStills aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YogaStills adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je (helemaal) gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende Partner vóór aanvang van de les of workshop.
• Luister goed naar de instructies en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

8.3 Een bezoek aan YogaStills voor lessen of workshops zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze lessen of workshops mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de les of workshop voor jou geschikt is op dit moment.

8.4 Partners verplichten zich de risico's genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door YogaStills afdoende te verzekeren en YogaStills te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door Deelnemers van de activiteit (zie artikel 8.1.)

9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij YogaStills zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de maandabonnementen, 10-rittenkaarten losse lessen, aan Deelnemer en al dan niet via Partners van YogaStills aan of bij YogaStills. Door deelname aan een les of workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van YogaStills verplichten zich om hun Deelnemers aan de activiteiten die YogaStills voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 8.

9.2 YogaStills kan deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. YogaStills zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

9.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9.4 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van YogaStills zijn betrokken.

9.5 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.