Algemene voorwaarden van Yogastudio Kamala

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en gelden voor iedere cursist. Door deel te nemen aan de les gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving
De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Neem voor het inschrijven contact op met Yogastudio Kamala.

Geldigheid strippenkaart of abonnement
De feitelijke inschrijving vindt plaats via een link, die de cursist toegestuurd krijgt. Bij de aankoop/keuze van een strippenkaart of abonnement staat de geldigheidstermijn vermeld. Binnen die tijd kan het tegoed gebruikt worden om lessen te volgen. Na die periode vervalt het niet gebruikte tegoed. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte (minimaal één maand), kan in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Deze uitzondering geldt niet voor eigen vakanties of anderszins verzuimde lessen.

Betaling
Het cursusbedrag dient voor de eerste les van de nieuwe lesperiode betaald te zijn.
Ook losse lessen dienen contant en voor aanvang van de les afgerekend te worden.

Gemiste lessen
Wanneer een cursist een les moet missen, dient hij /zij de les zo snel mogelijk en te annuleren via https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala. Annuleren waarbij de les teruggezet wordt op het account is mogelijk tot uiterlijk 15 uur voor aanvang van de les. Niet tijdig geannuleerde lessen (binnen de termijn van 15 uur voor aanvang van de les) kunnen niet opnieuw worden ingezet.

Tijdig afgemelde lessen kan een cursist zelf opnieuw inplannen op een beschikbare plek in het lesrooster, gedurende de looptijd van de strippenkaart of abonnement.
In te halen lessen vervallen wanneer de cursist het lidmaatschap beëindigt.
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Ingeval van afwezigheid van de docent zal passende vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursist de les inhalen op een eerder of later tijdstip.

Lestijden
Het lesrooster wordt tenminste drie weken voor het begin van een lesperiode bekend gemaakt op de website: https://kamalayoga.nl en op https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala.
In schoolvakanties en op algemene feest- en gedenkdagen is er geen les.
Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om tussentijds cursustijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Is een cursist niet akkoord met de wijziging, dan geldt wat onder het kopje ‘Wijzigingen’ staat.

Aansprakelijkheid
De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist specifieke lichamelijke klachten of beperkingen heeft en/of onder medische behandeling is, overlegt hij/zij met de behandelaar over de deelname aan de yogalessen. Elke cursist wordt nadrukkelijk aangeraden om een zwangerschap of gezondheidsklachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.
De cursist is en blijft verantwoordelijk voor het eigen lichaam: yoga beoefen je met respect voor je lichaam en de (on)mogelijkheden daarvan.
Yogastudio Kamala aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten dat hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomt.
Yogastudio Kamala is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen
Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. De geldige versie is te vinden op de website. Indien een cursist het met een wijziging niet eens is, dan kan hij/zij opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Resterend vooruitbetaald lesgeld wordt teruggestort.

Versie augustus 2023