Algemene voorwaarden van Yogastudio Kamala

Sluiten
Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en gelden voor iedere cursist.

Inschrijving en opzegging
Inschrijving gebeurt via het inschrijfformulier op https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala. Door zich in te schrijven gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Voor opzeggen gedurende de looptijd van de strippenkaart of het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het moment dat de opzegging is ontvangen. De opzegging wordt door Yogastudio Kamala schriftelijk of per mail bevestigd. Eventueel resterend vooruitbetaald lesgeld wordt teruggestort.

Geldigheid strippenkaart of abonnement
Bij de aankoop/keuze van een strippenkaart of abonnement staat geldigheidstermijn vermeld. Binnen die tijd kan het tegoed gebruikt worden om lessen te boeken. Na die periode vervalt het niet gebruikte tegoed. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte (minimaal één maand), kan in overleg de periode verlengd worden of vindt er restitutie plaats. Deze uitzondering geldt niet voor eigen vakanties of andere verzuimde lessen.

Betaling
Het cursusbedrag dient voor de eerste les van de nieuwe lesperiode betaald te zijn. Losse lessen dienen contant en voor aanvang van de les afgerekend te worden.
De hoogte van het cursusgeld wordt tenminste drie weken voor aanvang van een cursusperiode bekend gemaakt op de website van Yogastudio Kamala: http://www.kamalayoga.nl en op https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala.

Gemiste lessen
Wanneer een cursist een les moet missen, dient hij /zij de les zo snel mogelijk en te annuleren via https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala. Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les. Voor wie ‘s nachts ziek wordt en de volgende dag les heeft om 9:30 uur geldt deze verplichting niet. Niet tijdig geannuleerde lessen kunnen niet worden ingehaald.
Tijdig afgemelde lessen kan een cursist zelf opnieuw inplannen op een beschikbare plek in het lesrooster, gedurende de looptijd van de strippenkaart of abonnement.
In te halen lessen vervallen wanneer cursist het lidmaatschap beëindigt.
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Ingeval van afwezigheid van de docent zal passende vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursist de les inhalen op een eerder of later tijdstip.

Lestijden
Het lesrooster voor de volgende lesperiode wordt tenminste drie weken voor het begin van een lesperiode bekend gemaakt op de website: http://www.kamalayoga.nl en op https://www.momoyoga.nl/yogastudio-kamala.
In schoolvakanties en op algemene feest/gedenkdagen is er geen les.
Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om tussentijds cursustijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Is een cursist niet akkoord met de wijziging, dan geldt wat onder het kopje ‘Wijzigingen’ staat.

Aansprakelijkheid
De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist specifieke lichamelijke klachten of beperkingen heeft en/of onder medische behandeling is, overlegt hij/zij met de behandelaar over de deelname aan de yogalessen. Elke cursist wordt nadrukkelijk aangeraden om een zwangerschap of gezondheidsklachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.
De cursist is en blijft verantwoordelijk voor het eigen lichaam: yoga beoefen je met respect voor je lichaam en de (on)mogelijkheden daarvan. Yogastudio Kamala aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten dat hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomt.
Yogastudio Kamala is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen
Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. Zij ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden. De geldige versie is te vinden op de website. Indien een cursist het met een wijziging niet eens is, dan kan hij/zij opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Resterend vooruitbetaald lesgeld wordt teruggestort.

Versie december 2018