Algemene voorwaarden van Yogastudio Mieke van Wersch

Algemene voorwaarden Yogastudio Mieke van Wersch


Artikel 1 – Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden

Deze door Yogastudio Mieke van Wersch gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Yogastudio Mieke van Wersch www.yogageleen.nl zijn hier te downloaden.

1.2 Yogastudio Mieke van Wersch

Yogastudio Mieke van Wersch  is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62280295.

1.3 Deelnemer

Degene die een door Yogastudio Mieke van Wersch georganiseerde yogales, workshop, cursus of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Yogastudio Mieke van Wersch.

1.4 Abonnementen/lidmaatschap

Een door Yogastudio Mieke van Wersch uit te geven c.q. uitgegeven, en een door een deelnemer/student (maandelijks) te betalen c.q. betaald lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen, workshops en/of diensten bij Yogastudio Mieke van Wersch.

1.5 Retreat en/of workshop

Een door Yogastudio Mieke van Wersch georganiseerd retreat of workshop. Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Yogastudio Mieke van Wersch georganiseerde retreats/workshops.

1.6 Losse les

Een eenmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yogastudio Mieke van Wersch, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.7 Prive Sessie

Een door Yogastudio Mieke van Wersch uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student c.q. deelnemer te betalen c.q. betaalde privé yogales of massage.

1.8 Lessenkaart

Een tegoed aan lessen die op je ‘kaart’ staan, zoals bedoeld in artikel 4.2.

1.9 Website

De website van Yogastudio Mieke van Wersch, www.yogageleen.nlArtikel 2 – Toepasselijkheid

2.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, prive sessies, introductielessen, workshops en retreats bij Yogastudio Mieke van Wersch. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogastudio Mieke van Wersch als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yogastudio Mieke van Wersch worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

2.3

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.4

Indien Yogastudio Mieke van Wersch niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Yogastudio Mieke van Wersch in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 – Deelname aan lessen, workshops, retreats

Een deelnemer schrijft zich bij voorkeur in voor losse les, een abonnement / lidmaatschap, een workshop, een retreat via de website van Yogastudio Mieke van Wersch. Hiervoor heeft de deelnemer een account in MOMO. Nadat de inschrijving en betaling is gecontroleerd en goedgekeurd is deelname mogelijk.

Deelname aan activiteiten van Yogastudio Mieke van Wersch zonder inschrijving via MOMO is alleen mogelijk bij toestemming van de betreffende docent.

Vanaf zaterdag 6 november a.s. dient er een geldige coronapas getoond te worden bij toegang tot cultuurbeoefening en tot sportscholen. Dit geldt dus ook voor toegang tot yogalessen in onze studio alsmede voor de yogaweekenden.

We mogen dus alleen cursisten ouder dan 18 jaar toelaten tot de les als zij een bewijs kunnen laten zien van:

een test, niet ouder dan 24 uur
immuniteit
vaccinatie


Artikel 4 – Abonnementen, losse lessen en tarieven

4.1 Abonnementen

Een abonnement, afgesloten bij Yogastudio Mieke van Wersch geeft recht op het lidmaatschap van Yogastudio Mieke van Wersch. De abonnementen staan vermeld op de website. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 6 aaneengesloten kalendermaanden en wordt daarna automatisch stilzwijgend omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

4.1.2 Inhalen les

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/haar lessen. De docent behoudt het recht om een deelnemer die een les inhaalt te weigeren indien de docent het maximaal aantal deelnemers overschreden vindt.

4.1.3 Minimale inschrijftermijn

De minimale inschrijftermijn van een lidmaatschap is zes volledige maanden vanaf de eerste volledige maand na datum van inschrijving. Na deze periode is er een wettelijke maandelijkse opzegtermijn.

4.2 Losse les

4.2.2 Losse les

Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yogastudio Mieke van Wersch, anders dan op basis van een lidmaatschap.

4.2.3 Prijs en betaling

De prijs van een losse les staat vermeld op de website. Alle losse lessen dienen in elk geval 24 uur vooraf de geboekte les of sessie via PIN of via het account betaald te zijn. Pas na betaling is de aankoop definitief.

4.3 Tarieven en betaling

4.3.1 Tarieven

Alle actuele tarieven staan vermeld op de website. Yogastudio Mieke van Wersch behoudt het recht tarieven te wijzigen. De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde, dat wil zeggen dat de dagen waarop Yogastudio Mieke van Wersch gesloten is, verrekend zijn in het tarief van het lidmaatschap.

4.3.2 Betaling

Bij het activeren van je abonnement via MOMO ben je akkoord met de algemene voorwaarden. Door het verrichten van de eerste betaling geef je toestemming aan Yogastudio Mieke van Wersch om doorlopende maandelijkse incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het gekozen abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven. Start het abonnement gedurende de maand, zal het eerste bedrag van de abonnementskosten recht evenredig berekend worden op basis van de resterende dagen van de maand.

4.3.3 Betalingsverplichting lidmaatschap

Stornering of het anderszins niet betalen is onder geen beding toegestaan gezien de betalingsverplichting die je aangaat bij afname van een dienst of product.
Bij het uitblijven van de betaling kan het lidmaatschap van de betreffende deelnemer worden opgeschort. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er na de tweede herinnering €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een 3e herinnering wordt nogmaals €25,- toegevoegd. Betaalherinneringen dienen binnen drie dagen betaald te worden. Tevens heeft Yogastudio Mieke van Wersch het recht deelname van een les van de aangemelde deelnemer een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 5 - Betaling en prijswijzigingen

5.1 Betalingscondities

Diensten en of producten aangekocht via MOMO of www.yogageleen.nl dienen direct bij boeking middels online bankieren betaald te worden. Eenmalige trajecten of opdrachten dienen na bevestiging binnen twee weken voor aanvang van afname van de dienst voldaan te zijn.

5.2 Tariefswijziging

De geldende tarieven voor het totale aanbod van Yogastudio Mieke van Wersch staan altijd op de website van Yogastudio Mieke van Wersch.
Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

Artikel 6 - Reserveren voor lessen

6.1 Reserveren via account

Voor de lessen bij Yogastudio Mieke van Wersch kan vooraf een reservering gedaan worden via Momoyoga.

6.2 Annuleren van reservering via account

Gereserveerde lessen kunnen tot 1 uur voor aanvang van de betreffende les worden geannuleerd door de deelnemer via zijn account op MOMOyoga.

Artikel 7 – Lesrooster

7.1 Actuele rooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

7.2 Annuleringen lessen

Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementskosten plaats.

7.3 Lesvrije dagen

Yogastudio Mieke van Wersch is het gehele jaar open, onder voorbehoud van sluiting vanwege feestdagen.

Artikel 8 – Beëindigen, veranderen en pauzeren lidmaatschap

8.1 Opzeggen /Opzegtermijn

Beëindiging van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk (met inachtneming van de minimale inschrijftermijn van 6 maanden) met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Opzegging dient per mail via info@yogageleen.nl. Je opzegging wordt door het systeem verwerkt en de doorlopende incasso zal worden gestopt na de einddatum.

De enige geldige reden om een abonnement vroegtijdig (eerder dan de minimale termijn) te beëindigen is ziekte/ziekenhuisopname, zwangerschap of verhuizing. Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring aan Yogastudio Mieke van Wersch te overhandigen of een nieuw woonadress aan te tonen.

Openstaande credits kunnen niet meer opgenomen worden na opzegging van het abonnement en er vindt geen restitutie plaats van de nog openstaande credits. Opzeggingen worden niet verwerkt als er nog abonnementskosten openstaan.

8.2 Verhogen, verlagen abonnement

Het is mogelijk om maandelijks het abonnement te verlagen naar een abonnement met een ander lessentegoed per week. Hierbij is er sprake van een opzegtermijn van 1 kalendermaand en dient de deelnemer de wijziging voor einde van de maand via het wijzigingsformulier op de website aan te vragen om de maand erna in te gaan. Pas nadat de deelnemer via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de verlaging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige verlaging van het abonnement.
Verhogen van het abonnement is per direct mogelijk en ook hiervoor geld het wijzigingsformulier op de website.

8.3 Pauzeren

Pauzeren van een abonnement is bij uitzondering mogelijk.
Pauzeren kan maximaal een maal per jaar plaatsvinden en de maximale termijn voor een pauze is twee maanden. De reden om een abonnement te pauzeren is ziekte/ziekenhuisopname, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland. Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring of ander bewijs aan Yogastudio Mieke van Wersch te overhandigen. De eerste maand na de hervatting zal de incasso weer starten. Mocht de deelnemer zijn abonnement alsnog willen opzeggen na de startdatum van hervatting dan is dit mogelijk met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Artikel 8.1 is dan van toepassing. In geval van pauzeren wordt hierna de resterende minimale duur van het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur van de pauze. Dit geldt ook bij een jaarcontract. Bij het aangaan van de pauze wordt een eindtermijn voor de pauze afgesproken. Verlenging van een pauze is niet mogelijk.Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Yogastudio Mieke van Wersch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures. Voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Yogastudio Mieke van Wersch nimmer aansprakelijk.

9.2 Letsel

Yogastudio Mieke van Wersch werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop of retreat bij, of verzorgd door, Yogastudio Mieke van Wersch , aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogastudio Mieke van Wersch adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

−  Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
−  Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retreat.
−  Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
−  Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
−  Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
−  Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
−  Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
−  Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
Artikel 10 - Huisregels

10.1 Huisregels

Alle deelnemers worden geacht zich ten allen tijde aan de huisregels van Yogastudio Mieke van Wersch te houden.

10.2 Ontzegging toegang

Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot Yogastudio Mieke van Wersch  te ontzeggen en het eventuele lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald abonnementskosten.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1 Verzamelen persoonsgegevens

Yogastudio Mieke van Wersch verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogastudio Mieke van Wersch gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.3 Doorgave gegevens

Yogastudio Mieke van Wersch geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Artikel 13 - Toepasselijkheid recht en geschillen beslechting

13.1 Nederlands recht

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen beslechting

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Yogastudio Mieke van Wersch.
Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een lidmaatschap, workshop of retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogastudio Mieke van Wersch zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Maastricht.

Artikel 14 - Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Opleiding, Workshop of Retreat verklaart de deelnemer c.q. student zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

Artikel 14.1 - Workshops en weekenden

14.1.1 Boekingen

Een deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat hij via de website een boeking heeft gedaan en Yogastudio Mieke van Wersch het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen (met inachtneming van de uiterlijke betaaltermijn).
Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

14.1.2 Annulering door Yogastudio Mieke van Wersch

Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen.
Mocht een yogaweekend of yogaworkshop niet doorgaan door maatregelen van de Nederlandse regering of een andere instantie die bevoegd is deze op te leggen, ontvang je geen betaling retour maar kun je op een andere datum meedoen.

14.1.3 Promotie

Yogastudio Mieke van Wersch behoudt het recht om fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen,workshops, retreats of weekenden te gebruiken voor promotie of eigen materiaal.

14.1.4 Betalingen en prijzen

De prijs voor onze weekenden, retreats/workshops vind je op de website van Yogastudio Mieke van Wersch: www.yogageleen.nl. Volledige betalingen voor een retraite moeten binnen 60 dagen na boeking en uiterlijk 30 dagen voordat de retraite gepland is, worden gedaan. U kunt betalen IDEAL of creditcard (Master of Visa Card).

Wanneer er door ziekte (bijv. COVID-19 infectie) een yogaweekend of yogaworkshop niet door kan gaan ontvang je geen betaling retour maar kun je op een andere datum meedoen.14.3.4 Gezondheid

Retraites, workshops en weekenden herwinnen een niveau van een fysieke, mentale en emotionele staat in balans. Door deel te nemen, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van zijn eigen gezondheidsproblemen en bij twijfel een arts of specialist te hebben gezien voor de retraite met het inleveren van een schriftelijke verklaring waarin hij/zij zijn geaccepteerde niveau van fysieke en mentale gezondheid verklaart, en klaar is om mee te doen en deelnemen aan het aangeboden programma. De deelnemer kan worden gevraagd om de retraite te stoppen al naargelang het geval, als de docenten bepalen dat zijn/haar deelname op enigerlei wijze een veilige en samenhangende omgeving in gevaar zou brengen. De deelnemer is verplicht om eventuele beperkingen vooraf te melden. Door zelf deel te nemen verklaart de deelnemer zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid om te allen tijde zorg te dragen voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn tijdens de retraite. Yogastudio Mieke van Wersch behoudt zich het recht voor om klinische evaluaties of andere informatie te vragen om de voorbereiding van de deelnemers op het gebied van medische en/of geestelijke gezondheid op competente wijze te evalueren. Zodra de gezondheid verandert, geeft de deelnemer direct bericht aan de docenten.14.3.6 Aansprakelijkheid

Yogastudio Mieke van Wersch is niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de retraite, al naargelang het geval. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers. De deelnemer zal Yogastudio Mieke van Wersch, de docenten of enig ondersteunend personeel nooit inschakelen in juridische procedures met betrekking tot mogelijke schade in welke vorm dan ook, die het gevolg kan zijn van deelname aan de retraite, al naargelang het geval.

Yogastudio Mieke van Wersch werkt alleen met gediplomeerde docenten en biedt altijd yogalessen van de hoogste kwaliteit. Desalniettemin is er altijd een risico op blessures bij het volgen van een yogales. Accepteert door deelname aan de retraite een dergelijk risico op blessures. Yogastudio Mieke van Wersch biedt de volgende richtlijnen om het risico op letsel te verkleinen:

Raadpleeg een arts als je niet zeker weet of je helemaal gezond bent, of als je zwanger bent, voordat je aan yogalessen begint.
Informeer de docent altijd over je toestand voordat je de klas binnenkomt.
Luister naar je leraar en volg de gegeven instructies.
Wees conservatief bij het beoefenen van yoga en luister naar uw fysieke beperkingen.
Doe geen oefeningen die pijnlijk zijn.
Stel vragen als u een oefening niet begrijpt.
14.3.7 Klachten

Neem contact op met de persoon over wie de klacht betrekking heeft. Dit kan de docent zijn of een andere medewerker van Yogastudio Mieke van Wersch. We streven ernaar om op deze manier alle klachten op te lossen.

Yogastudio Mieke van Wersch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke fouten in gedeelde informatie over de retraite, online of persoonlijk. Uiteraard doen we ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is.

Door je in te schrijven, je plek te boeken en de betaling te doen, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die door Yogastudio Mieke van Wersch worden gesteld en tevens het aanvraagformulier naar waarheid ingevuld.

Wij raden u aan om ten alle tijden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke bezittingen, kleding, toestellen, mobiel, sieraden, geld, paspoorten etc.