Algemene voorwaarden van Yogastudio Sayang

Sluiten
Algemene voorwaarden Yogastudio Sayang

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Yogastudio Sayang aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Yogastudio Sayang is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogastudio Sayang, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Yogastudio Sayang is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Afmelden voor een les kan tot 8 uur voor aanvang, daarna betaald de deelnemer de les. Dit geldt ook wanneer niet is afgemeld.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat De Yogastudio gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Yogastudio Sayang doorgegeven.

Artikel 4: Yogamatten
Voor alle yogalessen kan deelnemer gebruik maken van een yogamat van Yogastudio Sayang. Deze wordt na de les door de deelnemer zelf schoongemaakt.

Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op feestdagen is Yogastudio Sayang Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

6.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geincasseerd.

6.4 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yogastudio Sayangvoor bepaalde tijd worden opgeschort.

6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yogastudio Sayang.

7. Zwangerschap of ziekte
7.1 Bij ziekte kan in overleg met Yogastudio Sayang het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

7.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
8.1 Yogastudio Sayang behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.

8.2 Yogastudio Sayang behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.