Algemene voorwaarden van Yoga Studio Apeldoorn

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA STUDIO APELDOORN

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en workshops bij Yoga Studio Apeldoorn en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
1.2 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
​​
2. ABONNEMENT​
2.1 Door inschrijving verbindt het lid zich voor onbepaalde tijd, het abonnement is doorlopend.
2.2 Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar
2.3 Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.
2.4 In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich in voor een vaste les(sen). Yoga Studio Apeldoorn reserveert een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk.

3. BETALING ABONNEMENT
3.1 Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden.
3.2 Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan, het lid betaalt dan een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft plus de eerstvolgende volledige maand.
3.3 De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt vooraf, rond de 27e van elke maand, geïncasseerd. De incasso wordt namens Yoga Studio Apeldoorn verwerkt door PayPro BV, deze naam zie je ook terug op je afschrift.
3.4 Tijdens het zomerrooster (de maanden juli en augustus) wordt er niet geïncasseerd, het lid betaalt dan per losse, gevolgde les via iDeal.
3.5 Wanneer een lid het oneens is met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden.
3.6 Wanneer een incasso mislukt of het abonnementsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt Yoga Studio Apeldoorn € 2,50 administratiekosten in rekening.
3.7 Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Yoga Studio Apeldoorn het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

4. LOSSE LES
4.1 Een losse les (met uitzondering van een proefles) dient voorafgaand aan de te volgen yogales via iDeal betaald zijn.

5. VAKANTIES- EN FEESTDAGEN
5.1 Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is de studio gesloten. De maandelijkse contributie is hierop berekend.
5.2 Alle vakanties en nationale feestdagen worden tijdig aangegeven op de website.
5.3 Voor de maanden juli en augustus is er een aangepast zomerrooster, de reguliere lessen vervallen dan. Je kan je hier afzonderlijk voor aanmelden en je betaalt alleen lesgeld tijdens het zomerrooster als je lessen volgt. Het zomerrooster wordt in juni bekend gemaakt.

6. OPZEGGEN
6.1 Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.
6.2 De opzegging dient schriftelijk per mail (info@yogastudioapeldoorn.nl) plaats te vinden.
6.3 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.
6.4 Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid.

7. WIJZIGINGEN
7.1 Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen
7.2 Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.
7.3 Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.
7.4 Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website van Yoga Studio Apeldoorn
Indien een lid het met een wijziging niet eens is, kan het lid opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

8. GEMISTE LESSEN
8.1 Indien een lid verhinderd is een les te volgen, dient het lid zichzelf tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les af te melden via het online lesrooster. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de mogelijkheid om de les in te halen.
8.2 Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand vanaf de gemiste les.
8.3 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet wordt ingehaald.
8.4 De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd.

9. LANGDURIGE AFWEZIGHEID
9.1 Bij langdurige afwezigheid kan in overleg het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
9.2 Mocht er voor de specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt de plek voor deze les.

10. VERHINDERING DOCENT
10.1 Bij verhindering van de docent wordt de mogelijkheid geboden de les in te halen binnen een maand of komt er een vervangend docent. Is dit niet het geval, dan ontvangt u het betaalde geld voor de vervallen les retour.

11. EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN
11.1 Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.
11.2 Yoga Studio Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
11.3 In geval van klachten dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docenten van Yoga Studio Apeldoorn.