Algemene voorwaarden van Yogastudio in Flow

Sluiten
7 maart 2019: Vernieuwing 1.6.2 Opzegtermijn strippenkaart

Hierbij de voorwaarden die gelden voor alle lessen, workshops, cursussen en yogavakanties die plaats vinden binnen Yogastudio in Flow.

1.1
Een strippenkaart van 10 lessen is 3 maanden geldig vanaf datum van afgifte

1.2
Studenten met een strippenkaart dienen minimaal 24 uur van te voren te annuleren, wanneer men niet op tijd annuleert komt de les te vervallen en wordt deze via de leskaart in rekening gebracht.

1.3
Een abonnement en een strippenkaart zijn niet overdraagbaar aan derden

1.4
Aan het einde van de periode waarvoor de strippenkaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen.

1.5
Men kan aanpassen van strippenkaart naar abonnement en andersom

1.6.1
Opzegtermijn
er geldt één maan opzegtermijn voor het abonnement vanaf de 1e van de maand. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.

1.6.2
Er geldt één week opzegtermijn voor de strippenkaart. Dit betekend dat wanneer men wilt opzeggen dit minimaal 1 week voor de laatste datum schriftelijk moet worden doorgegeven aan info@yogastudioinflow.nl. Wanneer deelnemer dit niet op tijd doet geldt de einddatum als opzegdatum. In dit geval dient deelnemer 1 x het bedrag van een maandabonnement over te maken. Wanneer deelnemer niet opzegt zal ons maandabonnement automatisch ingaan vanaf de einddatum van de strippenkaart

1.7
Proefmaand
Eenmaal aangemeld voor een proefmaand betekend dat de betaling moet worden voldaan en deze maand op de dag begint waarvoor is aangemeld. Startdatum kan enkel worden uitgesteld indien er sprake is van ziekte met een maximum van 30 dagen.

2.1
Online reserveren
Studenten behoren zelf online te reserveren via de website of te bellen om te vragen of er plaats is tijdens een les.

2.1
Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Yogastudio in Flow desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Yogastudio in Flow zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

2.2
Met het maandelijkse bedrag is rekening gehouden met het aantal lesdagen per jaar
Bij afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.
Ook tijdens gesloten dagen en weken zoals bijvoorbeeld zomer en kerst

2.3
Abonnementen en strippenkaarten kunnen worden gepauzeerd bij een afwezigheid van minimaal vier weken met uitzondering van augustus. (deze maand is reeds als gesloten maand meegenomen in het lesgeld). Vakantie dient men minimaal 1 maand van te voren schriftelijk of per email te melden bij Yogastudio in Flow.

3.1
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yogastudio in Flow zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.2
Yogastudio in Flow behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend).

3.3
De deelnemer houdt zich aan de door Yogastudio in Flow gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.4
De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist de Yogaschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

4.1
Indien men kiest voor een gratis proefles is de eerste yogales niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht.

4.2
De aanbieding onbeperkt 1 maand proefles voor €15 is niet bindend. Voor verdere deelname aan de lessen na deze proefmaand is een inschrijving verplicht.

4.3
De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. Als opzegtermijn geldt een minimum van één maand. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en worden door de yogadocent bepaald. Er is een minimale deelname van 3 lesmaanden.

4.4
De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier correct ingevuld (incl. handtekening van de deelnemer en datum) en bij Yogastudio in Flow ingeleverd is. De datum is tegelijkertijd datum van inschrijving.

5.1
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. Yogastudio in Flow beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen altijd op de hoogte gesteld van deelname aan onze lessen.

5.2
Ook is Yogastudio in Flow niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren te allen tijde waardevolle spullen thuis te laten. Sieraden allemaal af, thuislaten graag. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.
Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

5.3
De lesgelden kunnen door Yogastudio in Flow worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurt meestal in de maand januari of september. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

5.4
Prijzen zijn inclusief belasting, tenzij anders vermeld

5.5
Betaling van het abonnement dient te geschieden uiterlijk op de 1e van de maand

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).