Algemene voorwaarden van Yoga Swings 4 you

ivm coronavirus vragen we je rekening te houden met de volgende maatregelen:
* i.v.m. de mondkapjesplicht, draag je bij het binnenkomen en verlaten van de studio een mondkapje. Als tijdens de les gebruik maakt van het toilet, zet je hem even op. Op je mat mag hij lekker af! Bewaar het in een zakje of in je zak van je kleding.
* Gebruikte mondkapjes kun je thuis weggooien.
*Houd 1,5 meter afstand binnen maar ook buiten.
*Kom alleen op afspraak of bij een inschrijving.
*Kom niet eerder dan afgesproken tijd voor les naar de studio [10 min].
*Blijf thuis als je op een van de vragen van de vooraf gestuurde gezondheidscheck "ja"
antwoordt.
*Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
*Schud geen handen, en maak geen lichamelijk contact.
*Kleed je thuis om.
*Neem een eigen yogamat mee en eventueel gewenste materialen.
*Neem eventueel een eigen afsluitbare drinkfles mee.
*Neem zo min mogelijk mee naar de studio.
*Desinfecteer of was je handen bij binnenkomst.
*Betaal vooraf via bankoverschrijving.
*Verlaat direct na de les of afspraak de studio.


ALGEMENE VOORWAARDEN Yoga Swings 4 You
Algemene voorwaarden Yoga Swings 4 You

Artikel 1. Definities.
In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen, strippenkaarten en cursisten.
Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers.
Waar in dit reglement gesproken wordt over Yoga Swings 4 You wordt specifiek bedoeld Yoga Swings 4 You, Prins Hendrikkade 94 te Katwijk,
ingeschreven bij de K.V.K. te leiden nummer 58724176.

Artikel 2.Toepasselijkheid.
Alle cursisten ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving via het inschrijformulier ter inzage.
Cursisten van Yoga Swings 4 You verklaren bij de aankoop van een abonnement of strippenkaart de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.
Yoga Swings 4 You is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid.

Artikel 3. Het abonnement.
Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden en wordt daarna automatisch stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

a. Opzegtermijn.
Beëindiging van een abonnement is alleen geldig per mail.
Bij een opzegging, die bij Yoga Swings 4 You binnenkomt, mail je opzegging voor de eerste van de maand dan wordt het abonnement een maand later stopgezet.
Hierin wordt geen uitzondering gemaakt.
Het abonnement kan worden beëindigd na de eerste vaste periode van 6 of 12 kalendermaanden. Daarna iedere daaropvolgende maand.
Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft de betalingsverplichting doorlopen, ook als de cursist geen gebruik maakt de lessen.
Wijzigingen (ook per mail) kunnen tot en met de 24e van de maand worden doorgegeven.
Er wordt in geen enkel geval restitutie verleent bij het niet bijwonen van de lessen met terugwerkende kracht.
Het is te allen tijde verboden om lesgeld te storneren als daar geen rechtmatige reden voor is.
Ook als de cursist geen gebruik heeft gemaakt van de lessen blijft de opzegprocedure en termijn en deze algemene voorwaarden van kracht.
Continuïteit van het bijwonen van de lessen en het gebruik van het abonnement of strippenkaart,
als ook communicatie met Yoga Swings 4 You hierover is de verantwoordelijkheid van de cursist.
Bij onterechte stornering door de cursist ingezet zal Yoga Swings 4 You een vordering ter incasso uit handen geven en komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijkse kosten voor rekening van de niet rechtmatig handelende cursist.

b. Betalingsvoorwaarden.
Abonnementsgelden worden voldaan in maandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging,
waarbij afschrijving op de eerste van de betreffende maand vooraf plaatsvindt.
Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Yoga Swings 4 You het recht om kosten in rekening te brengen.
Indien Yoga Swings 4 You een vordering ter incasso uit handen geeft,
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijkse kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist.

c. Tarief.
Yoga Swings 4 You behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen.
De cursist wordt hierover minimaal 1 maand van te voren geïnformeerd.

d. Gemiste lessen.
Gemiste lessen kunnen binnen een maand worden ingehaald.


e. Verandering abonnement.
Verandering van abonnementssoort dient per mail te gebeuren 5 werkdagen voor de eerstvolgende incasso.
Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 x week abonnement vervallen alle niet gevolgde lessen.
Bij omzetting van abonnement naar strippenkaart vervallen alle resterende lessen van het abonnement omdat dit abonnement wordt beëindigd volgens de normale opzegprocedure.
De lessen kunnen daarom niet meegenomen worden naar de periode van de strippenkaart.

Artikel 4. Strippenkaart.
Deze is gekoppeld aan één persoon en niet overdraagbaar aan andere personen.
Geeft toegang aan 5 of 10 lessen naar keuze in te plannen via het momoyoga systeem.
De kaart is onbeperkt geldig.

Artikel 5. Ziekte / blessure / zwangerschap.
Indien de cursist door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen kan in overleg en ter beoordeling van Yoga Swings 4 You het abonnement maximaal 3 maanden uitgesteld worden.
De melding hiervoor vindt plaats door de cursist en is geheel de verantwoordelijkheid van de cursist.
Dit dient vooraf, minaal 5 dagen vóór de eerstvolgende incasso te gebeuren.
Dit kan niet met terugwerkende kracht en er wordt geen restitutie verleent achteraf.
Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in ná de uitstelperiode.
Als de cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts/therapeut,
ivm langdurige of blijvende ziekte/blessure of ivm zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd.


Artikel 6. Beëindiging van het abonnement vanuit Yoga Swings 4 You.
Yoga Swings 4 You behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen
indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
Yoga Swings 4 You is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies,
ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand aan de Prins Hendrikkade 94 te katwijk.
De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt.
Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij kan ontstaan,
wordt voor eigen risico genomen. De cursist vrijwaart Yoga Swings 4 You voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.