Hatha Repair (BKS) ๐Ÿ˜‡
spletni teฤaj
Nedelja, 7 marec โ€ข 11:00 dop. - 12:10 pop.
Livestream, via zoom
Tanya Greig
Description
"modified yoga practice, adapted for confidence & challenge"

๐Ÿ’ซ Discover & practice a healthy, safe, strengthening & balancing series of yoga postures. Modified and accessible even to those who are overly tight or in-flexible, returning from injury, illness or a long period of in-activity.

๐Ÿ’ซ Whether you're newer to the mat, or an established practitioner, these inclusive, modified, well balanced HATHA YOGA classes are suitable for all, including Beginners, Oldies, Newbies, Fit & Un-fit

This class is great if you are:
๐Ÿ˜‡ Returning after injury/illness/lapse in practice or exercise
๐Ÿ˜‡ Particularly "stiff or in-flexible"
๐Ÿ˜‡ A bit "out of shape" "beaten" or "broken"
๐Ÿ˜‡ Want to stabilise/strengthen joints & improve core strength/stability
๐Ÿ˜‡ Prefer a calm pace, to feel welcomed & challenged
๐Ÿ˜‡ Really active (cyclists & runners) & need extra attention to hip/shoulder/hamstring/spine flexibility & mobility

"strengthen, lengthen & stabilise" + "calm, motivating, balancing, invigorating"

EQUIPMENT SUGGESTED for this class (not essential):
+ YOGA BRICK or 2 (or similar) will be useful
+ ROLLED BLANKET or TOWEL
+ EXERCISE or YOGA MAT


** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Benefits of practicing yoga regularly include:
๐ŸŒŸ Improve suppleness, strength & physical tone
๐ŸŒŸ Mobility, stability & spinal health
๐ŸŒŸ Boost energy & vitality
๐ŸŒŸ Calm the mind, reduce stress
๐ŸŒŸ Reduce tensions, promote relaxation
๐ŸŒŸ Enhance the capacity to breath well & more mindfully
๐ŸŒŸ Encourage positive thinking & confidence


** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

LIVESTREAM classes are taught live, accessed remotely, via zoom - free to download onto your mobile device or laptop.

You will be sent an email with a link to join, 30 mins before the class starts, which once clicked will add you to the class.

LAST MINUTE BOOKINGS: Click the link, displayed here on the schedule. Link visible only to those with a confirmed booking, 25 mins before the session starts.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Online Monthly Membership ยฃ65 (1 month access to online classes)
4 classes ยฃ45 (valid 4 weeks)
Single class ยฃ15
10 class pass ยฃ127 (valid 4 months)

** ** ** ** ** ** ** ** ** **