Algemene voorwaarden en huisregels

Sluiten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PESO (als opdrachtnemer) en opdrachtgever, als zijnde bedrijf of instelling, waarmee PESO een overeenkomst sluit tot het verzorgen van lessen en of projecten, dan wel particulieren die aan een door PESO georganiseerde les of activiteit deelnemen.


* gewijzigde voorwaarden voor de periode 1 september-8 oktober:

- bij aanschaf periode tot aan de herfstvakantie:
* je mat is deze 6 weken op vaste dag en vaste tijd gereserveerd voor jou;als je niet kan komen, mag je je plek aan iemand anders geven. De plek zal niet worden verkocht aan iemand anders.
* restitutie niet mogelijk

-bij aanschaf losse les in de periode 1sept-8okt. :
* je mat is gereserveerd voor jou, of als je niet kan komen, mag je je plek aan iemand anders geven
* restitutie niet mogelijk

Bij opgave ga je akkoord met het drents sportprotocol.

Voorwaarden buiten de 'corona crisis' :

* Als je je hebt aangemeld, ga je een afspraak met ons aan.
* Annuleren van een cursus altijd per mail doorgeven.
* Bij annulering van een yogacursus of workshop worden de volgende kosten van de
overeenkomst doorbelast:
* Tot 4 weken voor de startdatum kan kosteloos worden geannuleerd.
* Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50%
van het betaalde bedrag teruggestort
* Bij annulering binnen een week/tijdens de cursus geldt geen recht op teruggave
van het cursusbedrag.

* Cursisten die een les missen hebben geen recht op het inhalen van een les.
* Afmelden kan tot 4 uur voor aanvang via momoyoga.nl/yogayurt; is er elders plek
vrij, is het mogelijk hiervoor aan te melden. Ook is het mogelijk de les aan iemand
anders te geven, (bijv. familielid of bekende) mits van tevoren overlegd en naam en
telefoonnummer van de nieuwe deelnemer is doorgegeven.

* Vanaf ca 10 minuten voor de start van de les ben je van harte welkom, zodat we op
tijd kunnen beginnen.
* Schoenen worden uitgedaan bij de deur op de mat en in het schoenenrek
geplaatst.
* Kom in schone kleding en met schone voeten.
* Neem een (yoga-)handdoek mee en evt. warme sokken en warme kleding voor
tijdens de ontspanning.
* Eten is niet toegestaan in de yogaruimte.
* Bij voorkeur geen drinken meenemen in de yurt. Na de les wordt thee gedronken.
* Meld vooraf fysieke klachten, aandoeningen of ziektes die van belang kunnen zijn
voor de yoga en overleg bij twijfel altijd met de behandelend arts.
* Deelname aan een les is geheel op eigen risico.
* Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de yurt is uitsluitend toegestaan na
toestemming van Yogayurt

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal vervanging worden geregeld. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal bekeken worden of de les op een ander moment kan worden ingehaald. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

Op de rechtsverhouding tussen deelnemer en PESO is het Nederlands recht van toepassing en onze Algemene voorwaarden. Daarnaast is voor de verwerking van persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing.
Alle aan PESO verstrekte persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen enkel ter dienst zijn voor verstrekken van informatie ten behoeve van de deelnemer. Hiervoor worden de peroonsgegevens verwerkt door 'momoyoga' als verwerker van de lesboeking en 'Rompslomp' ter verwerking van de boekhouding. PESO heeft met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin bescherming van de persoongegevens volgens de AVG zijn gewaarborgd
Gegevens van deelnemers zullen niet gebruikt worden door derden en zullen na beëindiging van de overeenkomst tussen de deelnemer en PESO en de juridische bewaarperiode worden verwijderd.

De onderstaande voorwaarden zijn niet van toepassing voor deelnemers aan lessen welke door PESO worden verzorgd in opdracht van een bedrijf of instelling. Voor deze deelnemers gelden de algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf of instelling.
PESO verzorgt in opdracht van bedrijven of instellingen lessen in educatie, sport en/of ontspanning onder de volgende voorwaarden;
Lesdagen, tijden en duur wordt in overleg tussen PESO en de opdrachtgever vastgesteld.
PESO is gerechtigd om de lessen naar eigen inzicht in te vullen waarbij de opdrachtgever en PESO vooraf aan het aangaan van de overeenkomst globaal de invulling en het te bereiken doel, gezamenlijk hebben besproken.
PESO draagt verantwoording voor een correcte invulling van de lesinhoud.
PESO is niet verantwoordelijk voor het zorgdragen voor een rendabel deelnemersaantal. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever.
Bij annuleren van een les door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van de kosten indien de annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit plaatsvindt.
PESO kan in uitzonderlijke gevallen de les annuleren tot 48 uur voor aanvang. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang zal er gezamenlijk een oplossing worden gezocht.
PESO verzorgt openbare en gesloten lessen op gebied van educatie, sport en ontspanning voor de individuele consument onder de volgende voorwaarden;
Lesdagen en tijden worden door PESO vastgelegd en middels internet en advertentie in lokale media bekend gemaakt.
Vooraf aanmelden voor openbare lessen is niet noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de lessen in 'de Yoga Yurt' in Emmen omdat deze een beperkt aantal deelnemers kan huisvesten.
PESO behoudt zich het recht om een openbare les te annuleren waarbij dit per ommegaande bekend zal worden gemaakt via de website en waar mogelijk (sociale) media.
PESO behoudt zich het recht om deelnemers zonder opgaaf van reden deelname aan de les te ontzeggen.
PESO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan middelen en/of personen die is ontstaan door deelname aan een les.
Deelname aan een les georganiseerd door PESO of verzorgt door PESO geschiedt onder eigen risico van de deelnemer.
Deelnemers dragen zelf zorg voor benodigdheden tbv de les.
Deelnemers zorgen voor correct gedrag tijdens de les welke overige deelnemers niet zal storen in hun lesuitoefening
Alle tarieven welke door PESO worden gehanteerd zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders is aangegeven.
Voor Dance-Fitness lessen geldt het lage BTW tarief voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening.
 
Bij inzet van PESO bij bedrijven of instellingen wordt vooraf, bij het aangaan van de overeenkomst het volgende afgesproken;
De vergoeding, waarvan de hoogte vastgesteld is in de overeenkomst, zal per gegeven lesuur worden berekend.
Directe kosten worden, indien van toepassing en indien deze niet zijn berekend in het uurtarief, apart in rekening gebracht.
Per activiteit kan een reisvergoeding worden afgesproken. Dit zal dan bij het opstellen van de overeenkomst worden vastgelegd.
Betaling geschiedt achteraf per maandelijkse facturen, per post of e-mail, welke binnen 21 dagen door de opdrachtgever voldaan moeten worden.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn zal PESO per post of e-mail een betalingsherinnering sturen. Indien na een additionele 14 dagen nog immer niet tot betaling is overgegaan is PESO gerechtigd de wettelijke incassokosten van €40,- in rekening te brengen boven het oorspronkelijke factuur bedrag.