Algemene voorwaarden van Yong Chun

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Vzw Yong Chun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Vzw Yong Chun is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van vzw Yong Chun, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer koopt een leskaart of losse les waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen via Momoyoga.
 De tienbeurtenkaart is een half jaar geldig, de twintigbeurtenkaart een jaar.
2.2 Een leskaart of losse les van Vzw Yong Chun is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien de deelnemer niet deelneemt aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien de deelnemer niet bij een geboekte les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld via Momoyoga (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les) kan de beurt of losse les later worden gebruikt binnen de toegekende geldigheidsduur.
2.5 De deelnemer mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen rekening houdend met de geldende huisregels:
2.5.1 Zorg dat je een les geboekt hebt via momoyoga.nl met een geldige beurtenkaart, of betaal contant in het begin van de les met gepast geld.
25.2 Kom op tijd. Als de deur op slot is, kun je niet meer binnen.

2.5.3 Zet je telefoon uit.
2.6 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij in uitzonderlijke situaties. Neem hiervoor contact op met Yong Chun. Yong Chun verleent geen restitutie op leskaarten.
2.7 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door vzw Yong Chun desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt vzw Yong Chun zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief, via de Facebookpagina en/of per e-mail.

Artikel 3. Privacy
3.1. Vzw Yong Chun gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
3.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is VZW Yong Chun met maatschappelijke zetel in rue Croix ou Pile 1, 7912 Saint-Sauveur.
3.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan vzw Yong Chun overmaakt, worden deze in het bestand van vzw Yong Chun opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Artikel 4. Zwangerschap of ziekte

4.1 Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg met Vzw Yong Chun de geldigheid van de beurtenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.

4.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

maand.

Artikel 5. Openingstijden
5.1 Vzw Yong Chun is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
5.2 Vzw Yong Chun is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. De op het moment van verkoop gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Yong Chun behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
5.3 Vzw Yong Chun is bevoegd om kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 6. Slotbepalingen
6.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.
6.2 Op alle door vzw Yong Chun gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Aat (alwaar de maatschappelijke zetel van Yong Chun zich bevindt).