Algemene voorwaarden van ZENd'r

Sluiten
Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
1.2 ZENd'r aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 ZENd'r is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ZENd'r of de locatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap en deelname
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een les- of strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van ZENd'r is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met ZENd'r , bij voorkeur per e-mail.
2.5 Indien een deelnemer niet kan of wenst deel te nemen aan een workshop en deze wordt tot 7 dagen voor aanvang geannuleerd dan ontvangt de deelnemer 100% van het deelnamegeld terug.
2.6 Bij afwezigheid van de workshop zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen ervan op een later tijdstip
2.7 Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van lessen, workshops en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaats via MomoYoga.
3.2 Voor deelname aan workshops dient 50% van het cursusgeld te worden betaald bij inschrijving.
3.3 Een maandabonnement is doorlopend totdat je opzegt.
3.4 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan ZENd'r te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen
4.1 Op feestdagen is ZENd'r gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en het krijtbord in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie wordt tijdig gecommuniceerd per e-mail, website en het krijtbord in de studio. Lessen die hierdoor komen te vervallen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald
4.3 Indien deelnemer door ziekte langer dan 4 weken niet kan deelnemen aan de lessen, kan het abonnement in overleg met ZENd'r voor bepaalde tijd worden opgeschort.
4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met ZENd'r .
4.5 Wanneer een workshop wordt geannuleerd vindt restitutie van het deelnamegeld plaats.

5. Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij ziekte kan in overleg met ZENd'r het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.
6. Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1 ZENd'r behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.
6.2 ZENd'r behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.