Algemene voorwaarden van Zensa

Zensa
Pure-Investment BVBA
Btw. BE 0665946768
Fortsebaan 9
2930 Brasschaat
Bank; BE21 0017 9984 5003Artikel 1. Definities

Onder Zensa wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga en welness door Pure-Investment onder de naam Zensa wordt aangeboden.
Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.
Onder leskaart of meerbeurtenkaart wordt verstaan: elke meerbeurtenkaart, losse les, proefles, gratis les of abonnement die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Pure-Investment is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
2.2 Op alle door Pure-Investment gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen in de door hem gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels.
Zorg dat je een geldige beurtenkaart (fysieke kaart of digitale account), een overschrijvingsbewijs óf geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek. Kom op tijd.
2.4 Een medewerker van Zensa kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zensa als opdrachtnemer optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Zensa uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart aangekocht voor 14 juni 2020 is geldig tot en met 13 juni 2021. Een leskaart aangekocht na 14 juni 2020 is 1 jaar geldig. Koop je bv. een kaart aan op 15 juni 2020, dan kan je je laatste les met deze kaart kopen op 14 juni 2021.
4.2 Een meerbeurtenkaart kan gedeeld worden:
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. Zensa verleent geen restitutie op leskaarten.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Zensa desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Zensa zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door Zensa ontvangen is.
4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

Artikel 5 – Workshops en cursussen

5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en Zensa het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
5.3. Zensa behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Zensa behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Zensa heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6 – Weekend retraites en cursussen

6.1 De reservatie van een deelnemer wordt geregistreerd nadat hij zich online via de website heeft geregistreerd en het voorschot van 100 EUR heeft betaald. Een deelnemer kan aan een weekend retraite meedoen wanneer Zensa volledige bedrag voor deelname aan de workshop ten laatste 2 weken voor deelname heeft ontvangen.
6.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
6.3 Zensa behoudt zich het recht voor om een geplande retraite te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
6.4 De indicatieve dagindeling van de retraite staat op de website. Zensa behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
6.5 Annulering van de retraite en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Zensa heeft bereikt. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 30 euro. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum wordt een administratieve kost van 100 EUR aangerekend. Minder dan 15 dagen voor aanvang wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 7 – Privacy

7.1. Zensa gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van The Zensa is Pure-Investment gevestigd op de Meiklokjeslaan 9 te 2390 Oostmalle.
7.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Zensa overmaakt, worden deze in het bestand van Zensa opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Zensa gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 8 – Openingstijden

8.1 Zensa is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2 Zensa is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal The Yoga Bar dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Zensa behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
8.3 Zensa is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters

9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Zensa vervangen worden, indien nodig.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Zensa sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Zensa of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Zensa.
10.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij The Yoga Bar op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.
10.3 Noch Zensa, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 11 – Slotbepaling

11.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.