11 jan. - 17 jan. 2021   
mandag 11 januar
09:30
Saskia
Tid
09:30 - 10:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

19:30
Saskia
Tid
19:30 - 20:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

mandag 11 januar
Tid 09:30 - 10:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

Tid 19:30 - 20:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

tirsdag 12 januar  
tirsdag 12 januar
Ingen klasser
onsdag 13 januar
09:30
Saskia
Tid
09:30 - 10:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

19:30
Saskia
Tid
19:30 - 20:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

onsdag 13 januar
Tid 09:30 - 10:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

Tid 19:30 - 20:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

torsdag 14 januar  
torsdag 14 januar
Ingen klasser
fredag 15 januar
09:30
Saskia
Tid
09:30 - 10:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

fredag 15 januar
Tid 09:30 - 10:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

lørdag 16 januar
09:30
Saskia
Tid
09:30 - 10:45
Lærer
Saskia
Sted
Zensaz

del dette

lørdag 16 januar
Tid 09:30 - 10:45
Lærer Saskia
Sted Zensaz
 

søndag 17 januar  
søndag 17 januar
Ingen klasser
11 jan. - 17 jan. 2021   
11 jan. - 17 jan. 2021