Algemene voorwaarden van Zijn. Centrum voor aandacht

ALGEMENE VOORWAARDEN – ZIJN.
Art.1 – Begrippen
• Algemene voorwaarden: deze door Zijn. gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Zijn.
Zijn.: is geregistreerd in het handelsregister onder 60090383.
• Deelnemer: degene die yogales(sen) volgt of wenst te volgen bij Zijn.
• Website: de website van Zijn., www.centrum-zijn.nl
• Yogales: een bij Zijn. te volgen of gevolgde yogales in groepsverband.
• Proefles: een eenmalige yogales die gratis gevolgd mag worden door een deelnemer, anders dan op basis van een strippenkaart.
• Losse les: een eenmalige yogales, die door een deelnemer betaald en gevolgd wordt bij Zijn., anders dan op basis van een strippenkaart.
• Strippenkaart: een tegoed aan lessen voor bepaalde tijd.

Art.2 – Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, strippenkaarten, proeflessen, losse lessen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van en bij Zijn..
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zijn. als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Zijn. worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

Art. 3 – Strippenkaarten en losse lessen
• Deelnemers kunnen yogalessen volgen op basis van een strippenkaart. Tevens zijn er losse lessen beschikbaar.
• Zijn. hanteert geen inschrijfgelden.
• Na inschrijving betaalt de deelnemer de kosten verbonden aan een strippenkaart (tenzij anders overeengekomen). Het lesgeld, het aantal lessen en de geldigheidsduur van de kaart worden voorafgaand aan de deelnemer bekendgemaakt.
• De deelnemer dient de kosten voor de lessen via strippenkaart voor de eerste les betaald te hebben.
• Betaling geschiedt per bankoverschrijving of contant.
• Wanneer een betalingsachterstand is ontstaan, zal Zijn. een eerste betalingsherinnering toesturen. Indien betaling hierna nog steeds achterwege blijft, kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Art.4 – Annulering en restitutie van gemiste lessen
• Voor alle yogalessen geldt een annulering van de les uiterlijk 8 uur vóór aanvang van de desbetreffende les.
• Indien de annuleringstermijn niet in acht genomen wordt, wordt deze yogales in rekening gebracht.
• Restitutie van kosten voor gemiste lessen is niet mogelijk.
• Het overdragen of meenemen van ongebruikte lessen op de strippenkaart is eveneens niet mogelijk.
• Ongebruikte lessen vervallen aan het einde van de looptijd van de desbetreffende strippenkaart.

Art. 5 – Beëindiging en opschorting strippenkaart
• Strippenkaarten eindigen vanzelf aan het einde van de looptijd. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, ook al wordt het volgen van yogalessen gedurende de looptijd beëindigd.
• In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

Art. 6 – Lesrooster
• Actuele rooster op website
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Zijn. behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de lessen van Zijn., via vermelding op de website en/of per e-mail.
• Annuleringen van yogalessen
Zijn. behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In geval van ziekte of afwezigheid van de yogadocent zal Zijn. er alles aan doen een vervangende docent te regelen voor de betreffende yogales(sen). Wanneer dit echter niet lukt, wordt de geldigheidstermijn van de strippenkaart verlengd met een evenredig aantal lesweken. Dit is alleen geldig voor deelnemers die zich, op het moment van annulering, reeds aangemeld hebben voor de betreffende les en die in het bezit zijn van een geldige strippenkaart. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
De deelnemer wordt, mits bereikbaar, telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.
• Sluitingsdagen
Zijn. is gesloten tijdens nationale feestdagen. Tijdens schoolvakanties zal er een gewijzigd rooster aangeboden worden. Overige sluitingsdagen zullen tijdig gecommuniceerd worden naar de betreffende groepen.

Art. 7 – Privacy
• Zijn. verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van strippenkaarten, proeflessen en losse lessen.
Zijn. gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• Zijn. gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Zijn. en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en prijswijzigingen. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Zijn., kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@centrum-zijn.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Zijn. gebruik kan worden gemaakt.
• Zijn. geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Art.8 – Eigen risico en aansprakelijkheid
• De deelnemer volgt de yogalessen geheel op eigen risico. Zijn. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade, verband houdende met het volgen van yogalessen bij Zijn..
• Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de betreffende arts of behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
• Nieuwe zwangerschappen worden zo gauw mogelijk gemeld bij Zijn.. Samen met de deelnemer wordt dan gekeken wat de beste optie is voor het eventueel vervolgen cq (tijdelijk) onderbreken van lessen. Elke zwangere deelnemer wordt individueel geadviseerd over de (on)mogelijkheden.
• Zijn. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
• Zijn. werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yogales bij Zijn. aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.
• Zijn. biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met de yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Indien je zwanger bent (in het bijzonder in het eerste trimester van de zwangerschap), een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yogadocent weten, vóór aanvang van de les.
• Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yogadocent.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Zijn. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer.
• Door Zijn. verstrekte veiligheidsinstructies dienen door deelnemer in acht te worden genomen.
• De deelnemer vrijwaart Zijn. voor aanspraken van derden. De deelnemer zal yogadocenten van Zijn., door Zijn. ingeschakelde derden en docenten van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
• Verlies van – of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van of gehuurde locaties door Zijn., zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een deelnemer of diens bezoeker, zullen te allen tijde worden verhaald op de deelnemer of de betreffende bezoeker. Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.

Art. 9 – Huisregels
• Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Zijn. volgen:
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor overigen in het pand bij aankomst en vertrek van Zijn..
• Doe je schoenen uit voordat je de studio betreedt.
• Zijn. heeft een beperkt aantal yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden gereinigd door de door Zijn. hiervoor beschikbaar gestelde middelen.
• Voor een optimale yogabeleving voor alle deelnemers worden deelnemers verzocht om tijdens de lessen niet met elkaar te praten.
• Seksueel gedrag en/of seksueel getint gedrag wordt door Zijn. niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
• Deelnemers dienen zich correct te gedragen.
• Deelnemers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde personen namens Zijn. op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt is Zijn. bevoegd om deelnemers te verwijderen. De eigenaar van Zijn. is tevens bevoegd om, indien het gaat om een deelnemer die verwijderd is wegens wangedrag, deze de toegang tot activiteiten van Zijn. voor langere tijd of permanent te weigeren. Gedeeltelijke of algehele restitutie van lesgeld is in dit geval eveneens niet mogelijk.

Slotbepaling
Dit zijn de Algemene Voorwaarden geldig vanaf 1 juni 2021. Alle algemene voorwaarden van eerdere periodes komen hiermee te vervallen. Na inschrijving van een deelnemer zijn de actuele algemene voorwaarden bindend gedurende de looptijd van strippenkaarten en het gebruik van losse lessen.
De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door Zijn. en fouten zijn voorbehouden. Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Zijn..