Algemene voorwaarden van alignmentLAB

Sluiten
Scroll naar beneden voor de algemene voorwaarden.

*******************************************************************************************
HUISREGELS & SAMENVATTING ALG. VOORWAARDEN
Hier vindt u een niet -complete samenvatting van de alg voorwaarden, en huisregels:

*Leskaarten zijn persoonsgebonden. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
*Deelname op eigen risico
De lessen (binnen en buiten), workshops, retreats, cursussen en wandelingen georganiseerd door alignmentLAB zijn voor uw eigen risico. Inhoud van de lessen: versterkende, rek- en uithoudingsoefeningen op basis van biomechanische uitlijning. De lessen zijn geen vervanging van een (para)medische behandeling. Consulteer uw behandelaar voordat u begint met de training.

*Groepslessen Neerpelt: Soort - Tarief - Geldigheidsduur na de aanschaf:
Tarieven vindt u op www.alignmentlab.eu onder “tarieven”


*Opties voor het inhalen van gemiste groepslessen
De geldigheidstermijn is ruim. Gemiste lessen kunnen in die periode worden ingehaald.
Nieuw: per 8 lessen kan een lesdeelnemer een introducé(e) een les laten doen. Graag minimaal 24 van te voren aanmelden via email op mina@alignmentlab.eu ivm lesbeschikbaarheid (dat gaat niet via het online lesregistratiesysteem).

*De lessen gaan door bij een minimum van 4 deelnemers.

*Bij afmelding/annulering voor privélessen (1-2 personen) korter dan 24u van te voren, wordt de les in rekening gebracht.

*Schoenen bij de voordeur zetten. Kom in oefenkledij naar de studio. Plaats je bezittingen (jas, tas, telefoon) in een tas en plaats die in jouw vak in de oefenzaal. Schakel de telefoon uit en plaats in de tas. Waterfles, extra kleding en trainingsmat zijn altijd toegestaan. AlignmentLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van persoonlijke bezittingen.

*Het is je eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid een les te volgen. De docent en/of alignmentLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke klachten ten gevolge van een les, oefeningen of leefstijltips. Het is je eigen verantwoordelijkheid de docent op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige fysieke klachten/blessures/bewegingsbeperkingen. Bij twijfel aub altijd éérst de behandelend arts/paramedicus raadplegen.
*******************************************************************************************
Algemene voorwaarden alignmentLAB
alignmentLAB
Grote heide 106C, 3910 Pelt (B)
www.alignmentlab.eu BTW BE0894.845.388

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van alignmentLAB wordt verstaan onder:
1.1 alignmentLAB: eenmanszaak alignmentLAB en/of alle fysieke locaties waar diensten worden aangeboden door alignmentLAB.
1.2 Lesdeelnemer: diegene die deelneemt aan de door alignmentLAB verzorgde lessen, workshops, cursussen, (gratis) evenementen of retreats en/of degene die artikelen en aanbiedingen aanschaft bij alignmentLAB.
1.3 Online registratiesysteem: de digitale service waar de lesdeelnemer zich inschrijft, zich een leskaart of andere aanbieding verschaft en zijn lesadministratie kan bijhouden.
1.4 .Een leskaart geeft aan de lesdeelnemer recht tot toegang voor de les waarvoor de leskaart is aangeschaft. Het aanbod en de tarieven van groepslessen, lessen op afspraak en workshops is te vinden op de website en de online-lesregistratiesite https://www.momoyoga.nl/alignmentlab/.
1.5.a. Groepsles: een les van het groepslesrooster van 60 minuten voor minimaal 4 en maximaal 12 lesdeelnemers.
1.5.b. Les op afspraak: een personal training van 60 minuten voor 1/2 lesdeelnemers.
1.5.c. Workshops: een themagroepsles voor minimaal 5 en maximaal 30 deelnemers die één of meerdere uren duurt.
1.5.d. Cursus: een workshop verspreid over meerdere dagen op vastgestelde data.
1.5.e. Evenement: een gratis of tegen betaling toegankelijke gebeurtenis die door derden en/of alignmentLAB wordt georganiseerd.
1.5.f. Retreats: een meerdaags evenement waarbij alignmentLAB lessen organiseert. 

1.5.g. Proefles: de kennismaking in een groepsles als zodanig afgesproken of in een bestaande groepsles.

Artikel 2. Algemeen
2.1 alignmentLAB is een éénmanszaak
2.2 Op alle door alignmentLAB gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor het arrondissement alwaar de vestiging gelegen is, aldus Hasselt.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen in de gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels. De huisregels en deze algemene voorwaarden ontvang je bij inschrijving en vind je terug op de website.
2.4 (Een medewerker van) alignmentLAB kan ten alle tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van alignmentLAB zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien via onze website www.alignmentlab.eu, het online registratiesysteem www.momoyoga.nl/alignmentlab en op het vestigingsadres.
3.2 Door registreren bij alignmentLAB en het gebruiken van de alignmentLAB diensten en/of aanschaffen van artikelen op alignmentLAB, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door alignmentLAB uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen, proeflessen
4.1 Alle aanbiedingen van alignmentLAB zijn vrijblijvend. alignmentLAB heeft het recht om prijzen te wijzigen. Jaarlijks, per 1 juli, worden de prijzen geïndexeerd. Leskaarten die voor de indexatie zijn aangeschaft, zijn geldig tot 1 oktober van dat kalenderjaar. De lessen die nog niet zijn genoten, blijven geldig mits bijbetaling tot het nieuwe leskaarttarief.
4.2.a. Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden. Echter, per 8 lessen kan een lesdeelnemer een introducé(e) een les laten doen die minimaal 24 van te voren dient te worden aangemeld via email op mina@alignmentlab.eu ivm lesbeschikbaarheid.
4.2.b Een les op afspraak is niet overdraagbaar aan derden.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten worden verlengd of tijdelijk stopgezet, mits overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. alignmentLAB verleent geen restitutie op leskaarten.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door alignmentLAB desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt alignmentLAB zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaalruimte van alignmentLAB, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en/of op sociale media.
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt door het online-inschrijfformulier van het online registratiesysteem volledig in te vullen en te verzenden. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door alignmentLAB ontvangen is.
4.6 Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht zodra er een vrije plaats is of een extra lesmogelijkheid wordt aangeboden.

Artikel 5 – Workshops en meerdaagse cursussen
5.1 Een lesdeelnemer kan aan een workshop meedoen na online registratie. website geregistreerd heeft en alignmentLAB het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail zodra er een vrije plaats is.
5.3. alignmentLAB behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. alignmentLAB behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaalruimte van alignmentLAB via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze alignmentLAB heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6. Prijzen en betalingen en herroepingsrecht
6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden dienst zijn in euro's, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2 De lesdeelnemer dient het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen en uiterlijk in de week van de eerstgenoten les, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.3 De lesdeelnemer heeft het recht aan alignmentLAB mee te delen dat hij afziet van de leskaartaankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling), uitgezonderd reeds genoten lessen en artikelen die gebruikssporen vertonen en/of niet in originele staat en verpakking zijn. Alle (retour)verzendkosten zijn voor de lesdeelnemer. Zie artikel 6.5.
6.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft alignmentLAB het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.5 Recht van verzaking en ruiling van goederen geleverd door alignmentLAB.
De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna W.M.P.C.), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen.
Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering bij alignmentLAB. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij alignmentLAB.
De Consument Koper ontvangt een retourennummer dat bij alle correspondentie dient te worden vermeld.
Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan alignmentLAB met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals hierboven vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt alignmentLAB binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan alignmentLAB betaalde via een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat alignmentLAB van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
alignmentLAB is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.
Het product blijft eigendom van Koper die verplicht is zijn/haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden op alignmentLAB binnen een termijn van veertien (14) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs."

Artikel 7 – Privacy
7.1. alignmentLAB gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is alignmentLAB gevestigd op Grote Heide 106C, 3910 Neerpelt (B).
7.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan alignmentLAB overmaakt, worden deze in het bestand van alignmentLAB opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Artikel 8 – Openingstijden
8.1 alignmentLAB is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten, zoals tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2 alignmentLAB is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal alignmentLAB dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. alignmentLAB behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
8.3 alignmentLAB is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters
9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en promotieflyers staat. De vermelde lesgever kan ten alle tijde door alignmentLAB vervangen worden, indien nodig.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 alignmentLAB sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van de lesdeelnemer of iedere derde persoon uit.
10.2 Iedere lesdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke lesdeelnemer neemt op eigen risico deel aan de lessen die worden aangeboden bij alignmentLAB. Elke lesdeelnemer begrijpt dat de fysieke inspanning die is vereist in de alignmentLAB lessen een risico met zich mee kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de lesdeelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de alignmentLAB lessen. Elke lesdeelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar lesbeoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.
10.3 Noch alignmentLAB, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat alignmentLAB deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
11.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met alignmentLAB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, onwettig of ongeldig is, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door alignmentLAB vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
11.3 Onverminderd de overige aan alignmentLAB toekomende rechten, heeft alignmentLAB in geval van overmacht het recht om de uitvoering van registratie of lidmaatschap op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
11.4 alignmentLAB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventueel gemiste inkomsten, door het volgen van welke lessen bij of artikelen aangeschaft bij alignmentLAB dan ook.