27 March - 2 April 2023
This week
Monday, 27 March
13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

17:00
Chiara
Yoga mamma e bambino

Ayfi studio

18:30
Chiara
Mysore

Ayfi studio

Tuesday, 28 March
07:00
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

09:00
Chiara
Guidata
Online

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

19:00
Chiara
Mysore a Sesto Fiorentino

Ayfi studio

Wednesday, 29 March
09:00
Chiara
Guidata

Ayfi studio

13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

Thursday, 30 March
07:00
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

09:00
Chiara
Guidata
Online

Ayfi studio

18:30
Chiara
Mysore

Ayfi studio

19:00
Alessandro
Mysore a Sesto Fiorentino

Ayfi studio

Friday, 31 March
13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

Saturday, 1 April
No classes
Sunday, 2 April
No classes
27 March - 2 April 2023
This week