Algemene voorwaarden van BARA N53

ALGEMENE VOORWAARDEN BARA YOGA

Lessen op je account
De lessen die je op je account hebt staan zijn voor persoonlijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat je lessen boekt vanuit jouw account voor anderen. Ook niet dat je je lessen schenkt of verkoopt aan de andere deelnemers van Bara Yoga.

Lessen over op je account
Aan het eind van het seizoen is het mogelijk, uitsluitend na overleg met BARA, anderen, dat wil zeggen anderen dan de vaste deelnemers aan de Bara Yoga lessen, te laten deelnemen aan de lessen met de lessen die je overhoudt op je account.
Je kunt de lessen die je overhoudt ook schenken aan BARA. Deze lessen worden gebruikt om ook de minderbedeelde deelnemers aan de lessen te kunnen laten deelnemen.

Opzegtermijn
Het is mogelijk gedurende het seizoen op te zeggen. Opzegging dient altijd schriftelijk (per e-mail) te gebeuren. De opzegtermijn is 1 kalendermaand (bij opzegging halverwege de maand dien je de volgende maand nog te betalen). Op het moment van opzeggen wordt de balans opgemaakt. Er vindt verrekening plaats met het tarief van € 14 per afgenomen les. Afhankelijk van de uitkomst krijg je het te veel betaalde teruggestort op je rekening of krijg je een factuur voor het bedrag dat je BARA verschuldigd bent.

Tijdelijk stoppen in verband met ziekte of langere afwezigheid
Bij een blessure, ziekte of andere reden van langdurige afwezigheid is het in overleg mogelijk gedurende maximaal één maand te stoppen. Bij maandelijkse betaling wordt de betaling één maand opgeschort en bij betaling voor het hele seizoen vindt er verrekening plaats.
Is de stopzetting langer dan één maand, dan dien je schriftelijk op te zeggen. De opzegtermijn wordt van kracht.
In plaats van stoppen is het ook mogelijk iemand anders voor jou in de plaats te laten deelnemen aan de lessen of de lessen later in te halen.

Verzuim docent
Het is BARA toegestaan 2 lessen per jaar te annuleren wegens ziekte of vanwege een andere reden, zonder dat hiervoor door de cursist restitutie van het lesgeld kan worden geclaimd. Indien mogelijk zal de les door een andere docent worden gegeven. Wanneer er ruimte is kunnen deze lessen ook worden ingehaald op een ander lesmoment of bij de les van een andere docent van BARA N53.

Annulering les(sen) door BARA
BARA heeft het recht een les te annuleren als daar gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers, langdurige ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door BARA heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de al betaalde maar nog niet afgenomen lessen.

Uitsluiting van de lessen
BARA heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de yogalessen.

Gezondheid en blessures
Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor aanvang van de les aan BARA door te geven. Raadpleeg bij twijfel of je gezondheidstoestand toelaat yoga te gaan beoefenen je huisarts, behandelend therapeut of specialist.
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de oefeningen en het respecteren van je grenzen. Wanneer je pijnklachten ervaart of het vermoeden hebt dat er met het (verder) uitvoeren van de oefeningen gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan, zul je de oefeningen niet (verder) uitvoeren.
BARA is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, letselschade of ongemakken opgelopen tijdens de lessen, of in de ruimte van BARA N53, met uitzondering van die gevallen waarin aan de docent opzet of grove schuld te wijten is.

Eigen verantwoordelijkheid
Als deelnemer aan de yogalessen neem je op eigen verantwoordelijkheid deel aan de lessen. BARA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.