Algemene voorwaarden van De Yogazolder Brugge

Algemene voorwaarden van De Yogazolder Brugge

Contactgegevens De Yogazolder Brugge

Karl-Heinz Debouver
Astridlaan 180
8310 Assebroek

info@deyogazolder.be

0486 579 920

Artikel 1. Definities
Onder De Yogazolder wordt verstaan: alle fysieke locaties waar yoga, coaching, behandelingen, massages, workshops e.a. door De Yogazolder wordt aangeboden.
Onder deelnemer wordt verstaan: diegene die deelneemt aan de door De Yogazolder verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen, weekends of retreats.
Onder strippenkaart, leskaart, pas, beurt, beurtenkaart wordt verstaan: elke meerbeurtenkaart, losse les die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen, workshops, cursussen, evenementen, weekends of retreats.

Artikel 2. Algemeen
2.1 De Yogazolder is een eenmanszaak.
2.1a  Door het aanmelden voor een behandeling/les/activiteit/workshop en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden
2.2 Op alle door De Yogazolder gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart lessen bijwonen, rekening houdend met de geldende regels van die pas en de huisregels.
Zorg dat je een geldige beurtenkaart hebt en online je inschrijving doet via de website, óf gepast geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek via Momoyoga of via sms op 0486 579 929. Kom mooi op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang. Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen. Zet je telefoon uit of tenminste op stil.
2.4.1 Matten worden gratis ter beschikking gesteld voor de Klant. Bij foutief gebruik en/of schade kan De Yogazolder om een vergoeding vragen.  De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt te worden met het aangeboden product en opgerold en op zijn plaats gebracht te worden door de klant die ervan gebruik heeft gemaakt.
2.4.2 Schoenen zijn niet toegelaten op De Yogazolder of in de Shiatsu-praktijk. Doe steeds uw schoenen uit op de voorziene matten voordat u De Yogazolder binnenstapt.
2.4.3 We appreciëren het sterk als je met frisse blote voeten de mat betreed en geen sterk geurende parfums of deodorants net voor de les aanbrengt.
2.4.4 De (lichamelijke) integriteit van klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Yogazolder niet getolereerd.
2.4.5 Draag schone kledij tijdens de lessen, waar je makkelijk kunt in bewegen. 
2.4.6 Kinderen zijn niet toegelaten op De Yogazolder zonder begeleiding van een volwassene.
2.5 (Een medewerker van) De Yogazolder kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij De Yogazolder als opdrachtnemer optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door De Yogazolder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten, strippenkaart, abonnementen, losse lessen

4.1 Alle passen zijn 6 maand geldig vanaf aankoopdatum.
Kosteloos annuleren kan tot 10 uur voor aanvang van de les.
Boeken kan tot 1u voor de les. 

4.2.1.1 - Een les bij Ellen en/of Karl-Heinz kost 16 euro.
4.2.1.2 - 9 Lessen bij Ellen en/of Karl-Heinz kost 99 euro.
4.2.1.3 - 1 Privaat Les bij Yoga met Ellen kost 65 euro.

4.2.2.1 - Studenten - 1 les bij Ellen en/of Karl-Heinz kost 9 euro.
4.2.2.2 - Studenten - 9 lessen bij Ellen en/of Karl-Heinz kost 63 euro.

4.2.3.1 - Merito Club Leden - 3 lessen kaart kost 33 euro.
4.2.3.2 - Merito Club Leden - Workshop bij Ellen en Karl-Heinz kost 40 euro

Inschrijven voor de lessen is noodzakelijk. 

4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. De Yogazolder verleent geen restitutie op kaarten en ze kunnen niet worden omgezet.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website: www.deyogazolder.be en op https://www.momoyoga.com/de-yogazolder-brugge/schedule.
Dit rooster kan door De Yogazolder desgewenst worden gewijzigd; Ook behoudt De Yogazolder zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt via het boekingssysteem MomoYoga op de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door De Yogazolder ontvangen is.
4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.
4.7. Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven.
4.8 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100 % gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds De Yogazolder contacteren om deze opnieuw  te versturen of te bevestigen via sms.

Artikel 5 – Workshops
Inschrijven voor workshops is noodzakelijk. 
5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en De Yogazolder het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
5.3. De Yogazolder behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. De Yogazolder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze De Yogazolder heeft bereikt. Voor workshops kan je kostenloos annuleren tot 72u voor de workshop. Bij annulatie kan deze pas gebruikt worden voor een toekomstige workshop. Er worden geen terugbetalingen gedaan.

Artikel 6 – Online betalingen en terugroeprecht
6.1. De online betalingsservice van De Yogazolder verloopt via de betalingsprovider Stripe. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Stripe voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.
6.2 De deelnemer heeft het recht aan De Yogazolder mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).
Artikel 7 – Privacy
7.1. De Yogazolder gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van De Yogazolder is Karl-Heinz Debouver, gevestigd op de Astridlaan 180, Assebroek
7.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan De Yogazolder overmaakt, worden deze in het bestand van De Yogazolder opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan De Yogazolder gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 8 – Openingstijden
8.1 De Yogazolder is bevoegd om zijn vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties of dmv overmacht.
8.2 De Yogazolder is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal De Yogazolder dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. De Yogazolder behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
8.3 De Yogazolder is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters
9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door De Yogazolder vervangen worden, indien nodig.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 De Yogazolder sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit.
10.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de activiteiten die worden aangeboden bij De Yogazolder op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen en alle andere activiteiten. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het deelnemen aan elke activiteit/behandeling/ceremonie die De Yogazolder organiseert en ziet af van claims tegen De Yogazolder , inclusief mogelijke blessures, ongevallen, overlijden, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname.

Geen vervanging voor medisch advies.

De informatie die wordt verstrekt in De Yogazolder producten, diensten, website, blog, conference calls, webinars, documenten, audio en video's is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies of een medische behandeling. De Yogazolder biedt training, educatie, coaching en leermogelijkheden voor haar klanten. Cliënten worden geadviseerd om het advies in te winnen van een medische zorgverlener, diëtist of andere professionele zorgverlener voordat ze beginnen met of een verandering in het aanbrengen van dieet, lichaamsbeweging, levensstijl, medicijnen of voedingssupplementen.

10.3 Noch De Yogazolder, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 11 – Slotbepaling
11.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

De Yogazolder assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

Momoyoga, annuleren en verplaatsen van de yogalessen

1) De Yogazolder Brugge maakt gebruikt van het online boekingssysteem speciaal voor yogastudio’s: Momoyoga. Het is niet mogelijk om zonder gebruik van het Momoyoga systeem yogalessen te volgen bij Mangalah Yoga.

2) De deelnemer ontvangt van De Yogazolder Brugge een link om de inschrijving volledig te maken in het systeem van Momo Yoga.

3) De deelnemer kan zelf, online via www.momoyoga.com, of via de app Momo Yoga, tot 4 uur van tevoren, yogalessen verplaatsen en/of annuleren d.m.v. credits (d.w.z. de lesbeurten)

4) De deelnemer kan een les inplannen tot 10 minuten voor de les begint.

5) De deelnemer kan de geldigheid van de 10 lessen kaart, betalingen en geboekte lessen inzien.

6) De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheren van de yogalessen.

7) Een geannuleerde les geeft recht op één credit (d.w.z. één lesbeurt), die elders kan worden geplaatst binnen de geldigheid (12 weken) van de 10 lessen kaart.

8) Een niet geannuleerde yogales wordt in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om de credit terug te krijgen.

9) De deelnemer dient zelf de geldigheidsweken te openen als zich dat voordoet.

10) De Yogazolder Brugge heeft een uitgebreide handleiding beschikbaar gemaakt, en staat altijd open voor vragen en het aanbieden van hulp.

E. Aansprakelijkheid

1) Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico. Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen, en forceer je niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen aan je behandelend arts over de geschiktheid tot deelname aan de yogalessen. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten, zwangerschap of andere fysieke bijzonderheden.

2) Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de lessen.

3) Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, persoonlijke omstandigheden en alle andere zaken waar wij geen invloed, schuld of macht over/aan hebben gehad, waardoor je niet kan deelnemen aan de yogalessen. De Yogazolder Brugge verlengt de lessen kaart niet, bevriest de lessenkaart niet en geeft geen geld terug van de lessen kaart. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt.

F. Sluitingsdagen

1) sluitingsdagen worden ruim op voorhand bekendgemaakt d.m.v. een kalender, via what’s app, Momoyoga en sociale media.


G. Huisregels

1) De deelnemer heeft de gsm op stil gezet.

2) De deelnemer is minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.

3) De buitendeur van de studio gaat 10 min voor aanvang van de les open.

4) Mocht de deelnemer toch te laat arriveren, komt deze zo stil mogelijk binnen zodat het begin van de les niet te veel wordt verstoord .

5) De deelnemer gebruikt een handdoek of eigen mat voor over de studio mat die helemaal passend is. De afmetingen van de mat zijn ongeveer 183x61cm

6) De deelnemer draagt sokken bij het binnen gaan en verlaten van de yogaruimte.

7) De sokken mogen op de eigen handdoek uit.

8) Hoofdkussentjes, dekens en meditatiekussen zijn voorzien in de studio

11) Ventilatie zal geschieden door het openzetten of kantelen van de grote raam/deuren, hierdoor kan het in de koude maanden wat fris aanvoelen.

12) Deelnemers kunnen recht hebben op tussenkomst van uw mutualiteit (1x per jaar), vraag erna bij ons en wij zorgen voor het juiste ingevulde formulier.

13) De lessen zijn geschikt voor 16 jaar en ouder. Er worden geen kinderen toegelaten in de lessen.