Algemene voorwaarden van Fonkelz Kindercoaching

Algemeen
Fonkelz is opgericht door Chantal Berends en is gevestigd te Steyl. Fonkelz richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar en hun ouders/verzorgers. Ook geeft Fonkelz in eigen studio en op scholen Relax! Stralend jezelf ontspanningslessen, groepscoaching, kindermassage en workshops/events voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders. Dit alles rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling in combinatie met ontspanningstools.

Definities van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Chantal Berends, eigenaar van Fonkelz. De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Fonkelz. De cliënt ben jij of jouw zoon of dochter. Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld (groeps)coaching, ontspanningslessen, kindermassage en workshops/events.

Offertes, prijsaanvraag en prijzen
Je kunt te allen tijde vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte. Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website of momoyoga.com/fonkelz te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit uiterlijk tot een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

*******************************************************************************************

Specifieke voorwaarden rond groepslessen, groepscoaching en workshops/events

Deelname aan de activiteiten van Fonkelz betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden:

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch, per email, app of schrijf je meteen in via momoyoga.com/fonkelz. Op dit reserveringsssysteem vul je de gegevens van je kind in en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent tijdens de activiteit. Bij aanmelding voor de groepslessen en groepcoaching (8 strippenkaart) krijg je een uitgebreider aanmeldingsformulier toegestuurd. Op dit formulier is er ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden over het kind, die van belang kunnen zijn voor de lessen en coaching.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Fonkelz overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de activiteiten. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de (eventuele) aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

Betaling
De tarieven staan vermeld op deze pagina en/of momoyoga.com/fonkelz.
Het bedrag dient vooraf te worden betaald. Je betaalt voor een reeks coaching/lessen of per losse coaching/les/event. Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De tarieven kunnen tussentijds worden verhoogd, deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Annulering
Je kunt altijd een groepsles of coaching annuleren, mits voor het annuleringstermijn (24 uur). Na het annuleren wordt het tegoed weer automatisch bijgeschreven op de strippenkaart. Restitutie voor gemiste lessen is na de vervaldatum van de strippenkaart niet mogelijk, ook niet als de deelnemer besluit reeds betaalde lessen op de strippenkaart niet meer te willen volgen. Bij langdurige ziekte kan overleg plaatsvinden. Als een les of workshop door Fonkelz wordt geannuleerd, hebben deelnemers recht op teruggave van de kosten van de gemiste les/workshop of kan deze kosteloos worden ingehaald als tegoed op de kaart.

Voor workshops en trainingen geldt dat annuleren van deelname kosteloos is tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tussen 4 en 2 weken wordt de helft van het cursusgeld teruggestort. Bij afmelding 2 weken of minder voor aanvang van de training vindt geen terugbetaling meer plaats. Vervanging is dan in overleg mogelijk.

Foto’s
Tijdens de activiteiten kan het voorkomen dat er foto's genomen worden die ook op de website of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Fonkelz zal deze foto's waarop kinderen herkenbaar vanuit het gezicht op staan enkel met toestemming van de ouder(s) plaatsten.

Kleding en meenemen
Tijdens de ontspanningsles is het fijn om soepel zittende kleding te dragen waarin je gemakkelijk kunt bewegen (bv. een joggingbroek en een t-shirt). De les doen we op blote voeten of op sokken (antislip is aan te bevelen). Ik raad je aan om een flesje water, vestje, (fleece)deken en eventueel een klein kussentje mee te nemen om dit tijdens de eindontspanning te kunnen gebruiken.

Informatie voor ouders/verzorgers i.v.m. halen/brengen
De lessen worden gegeven in de studio van Fonkelz, Waterloostraat 16 5935 BG Steyl. De studio bevindt zich aan het eind van de oprit, naast het woonhuis.
Parkeren aub niet op de oprit, maar kan op een van de parkeerplaatsen (links naast woonhuis) of in de straat.

Graag uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen. Wilt u wachten tot de deur opengaat? Zo worden de kinderen niet gestoord tijdens de ontspanningsoefening aan het einde van de les.
Er is helaas geen wachtruimte.

Aansprakelijkheid
Fonkelz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De ouder/verzorger is verplicht de docent volledig op de hoogte te brengen betreffende alle condities (of deze nu lichamelijk, geestelijk, gedragsstoornissen of anderszins zijn) die het kind heeft, voor aanvang van de les. Een reguliere les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van een ontspanningsles tot de mogelijkheden behoort.

Fonkelz stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders/verzorgers. Fonkelz stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de lesruimte en inventaris van de lesruimte.

Klachten
Bent u ontevreden, vertel het mij. Bent u tevreden, vertel het anderen!

*******************************************************************************************

Specifieke voorwaarden rond coaching

Coaching/begeleiding voor kinderen en jongeren tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Fonkelz heeft hierdoor dus altijd van beide ouders/verzorgers een handtekening nodig voordat het coachen kan starten.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Fonkelz kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Overeenkomst
Na een vrijblijvende kennismaking (telefonisch of in de studio, max. 30 min.) waarin wordt verkend of er een wederzijdse klik is en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van de coaching
Nadat ik met de ouders/verzorgers het doel heb vastgesteld, doe ik dit ook met de coachee. Dit is het eerste doel waaraan we gaan werken. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is. Er kan ook een trajectvoorstel door mij gedaan worden. Aangezien ik na elke sessie met de ouder/verzorger kort na bepreek, plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien een evaluatiegesprek met/zonder coachee wenselijk is, kunnen we dit uiteraard plannen.

Praktijkruimte
De coaching zal plaatsvinden in de studio van Fonkelz te Steyl. Fonkelz heeft geen wachtruimte. De ouder/verzorger brengt de coachee. Ik werk dan 50 minuten met hem/haar (of anders zoals afgesproken). De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na deze 50 minuten komt de ouder/verzorger weer in de praktijk, zodat de coachee en ik kunnen vertellen wat we hebben gedaan. In deze tijd kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden. Kinderen onder de 8 jaar worden gecoacht met één van de ouders/verzorgers samen.

Verhindering
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail en ik bel je dan z.s.m. terug. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling
Er wordt direct na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd. De ouders/verzorgers van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Fonkelz. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau. Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Als ik op locatie kom, wordt er tot vijf kilometer vanaf mijn praktijk te Steyl geen reiskosten berekend. Hierna wordt €0,19 per kilometer en €5,- per kwartier reistijd in rekening gebracht

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Betalen in termijnen is altijd mogelijk.

Aansprakelijkheid
Fonkelz werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fonkelz. Vergoeding aan de coachee en/of de ouders/verzorgers kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Fonkelz.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Gesprekken met derden
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop. Deze gesprekken vinden alleen na toestemming van de ouders plaats.

Privé
Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een collega coach. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachtenprocedure
Is de coachee of de ouders/verzorgers niet tevreden, dan dient dit meteen kenbaar gemaakt te worden bij Fonkelz Kindercoaching, zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Klachten dienen binnen 14 dagen na het ontstaan door de ouders/verzorgers schriftelijk ingediend te zijn bij Fonkelz Kindercoaching, zodat hier zo adequaat mogelijk op gereageerd kan worden. Lukt het ons niet om hier samen uit te komen dan kun je hiervoor een klacht indienen bij het Klachtenloket van Adiona (klachtenloket@adiona.nl) waar ik als kindercoach bij ben aangesloten. Het klachtenreglement is te downloaden via www.adiona.nl.
Mijn intentie is ten aller tijden om samen naar een goede oplossing te zoeken en indien dit niet lukt hier hulp voor in te schakelen bij het klachtenloket van Adiona.