Algemene voorwaarden van Mayura

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

1.1  Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Yoga Shala Mayura, die zijn gepubliceerd op de website van Yoga Shala Mayura op www.yogashalamayura.nl en www.momoyoga.com/mayura.

1.2  Deelnemer/Student/Leerling

Degene die een yogales, privéles, bedrijfsles, retraite, workshop, special, training of cursus volgt of wil volgen

1.3  Website

De website van Yoga Shala Mayura www.yogashalamyura.nl

1.4  Yoga Shala Mayura/Mayura

Waar in dit reglement gesproken wordt over Yoga Shala Mayura of Mayura wordt specifiek bedoeld Yoga Shala Mayura, ingeschreven bij de K.V.K te Arnhem onder nr. 73744263ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle privélessen, bedrijfsyoga, abonnementen, rittenkaarten, workshops, retraites, trainingen, specials en cursussen bij Yoga Shala Mayura. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Shala Mayura als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt.

2.3   Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yoga Shala Mayura worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en voor iedereen beschikbaar op de website.

2.4   Deze voorwaarden gelden niet voor lessen die worden gegeven bij andere yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio of sportschool.3. EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1   Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Er wordt verwacht dat de deelnemer zijn grenzen respecteert en zichzelf niet forceert. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 

3.2   Yoga Shala Mayura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

3.3   Yoga Shala Mayura is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

3.4   Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Shala Mayura, dienen te worden vergoed.

 

4. STUDIOLESSEN EN LESDEELNAME

4.1   De deelnemer sluit een lidmaatschap af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen. 

4.2.  Deelname is definitief wanneer de betaling is ontvangen voor de gekozen les of lidmaatschap. 

4.3   De deelnemer kan eenmalig gebruik maken van een proefles mits deze niet eerder les heeft gehad bij Yoga Shala Mayura. Een proefles kan via het Momoyoga platform worden aangeschaft en ingeboekt.

4.4   Een lidmaatschap of leskaart van Yoga Shala Mayura is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.5   Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de les(sen) binnen het geldigheidstermijn van het lidmaatschap of de leskaart, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de ongebruikte rit(ten) te vervallen.

4.6   Het lidmaatschap of de leskaart is gebonden aan een geldigheidstermijn. Dit termijn wordt gecommuniceerd bij aanschaf van het product en is ook te raadplegen op het Momoyoga-account van de deelnemer.

4.7   Indien de deelnemer niet kan meedoen met een les waarvoor hij is ingeschreven, dient hij zich minstens 5 uur voorafgaand de les uit te schrijven via Momoyoga om die rit teruggestort te krijgen. De rit wordt niet teruggestort indien er in minder dan 5 uur voorafgaand de les wordt afgezegd of bij het niet komen opdagen.  5. BIJZONDERHEDEN LIDMAATSCHAPPEN EN LESKAARTEN

5.1.1  Het Week of Onbeperkte Yogi lidmaatschap betreft een doorlopend abonnement voor 1 les in de week of voor een onbeperkt aantal lessen in de week. Deze zijn niet langer beschikbaar ter afname voor nieuwe afname, maar zijn wel behouden door degenen die ze hebben afgesloten. Het Light en Zen Yogi lidmaatschap betreft een doorlopend abonnement voor respectievelijk 5 of 9 ritten per maand. Er kan op elk moment gestart worden met een doorlopend abonnement. Betaling van het abonnement gaat per automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks op de ingangsdatum van je abonnement geïncasseerd. Als bijvoorbeeld het abonnement op 10 januari is ingegaan, wordt het lesgeld rond de 10e van iedere maand geïncasseerd. Na een 2e mislukte incasso zijn worden de extra gemaakte kosten van €2,50 doorberekend.

5.1.2 Het Light, Zen, Week of Onbeperkte Yogi lidmaatschap betreft een doorlopende overeenkomst van minimaal 4 maanden. Na deze 4 maanden wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en is het abonnement maandelijks opzegbaar. Als het abonnement bijvoorbeeld op 10 januari is ingegaan kan het abonnement voor de 10e van de maand worden opgezegd, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale vaste looptijd van je abonnement. De ingangsdatum van het abonnement kan door de deelnemer worden ingezien op zijn account in Momoyoga. 

5.1.3 Lessen kunnen niet meegenomen of ingehaald worden. Reserveren van een plek in de les dient via Momoyoga te gebeuren en is op basis van beschikbaarheid. 

5.1.4 Tijdens de eerste vier maanden mag het abonnement geüpgrade worden (d.w.z. naar een uitgebreider abonnement), maar niet gedowngrade (naar een minder uitgebreid abonnement). Het nieuwe abonnement gaat dan vanaf de nieuwe maand in. Bijvoorbeeld als een Light Yogi abonnement op 10 januari is ingegaan en de deelnemer besluit op 12 februari over te willen stappen naar een Zen Yogi abonnement dan gaat dat in per 10 maart. Het vaste termijn van vier maanden schuift hierdoor niet op en blijft daarmee dus hetzelfde als toen het abonnement werd afgesloten. Als het abonnement op 10 januari is ingegaan en de deelnemer is per 10 maart overgestapt naar een uitgebreider abonnement, dan lopen de vaste vier maanden alsnog af op 10 mei en gaat het abonnement stilzwijgend verder.

5.2  Het Flex Yogi lidmaatschap betreft een 5-, 10-, of 25-rittenkaart en kan worden aangeschaft op Momoyoga welke geldig is binnen het gestelde termijn. Reserveren van een plek in de les dient via Momoyoga te gebeuren en is op basis van beschikbaarheid.

5.3  Proef Yogi leskaart: Deze kaart is alleen voor nieuwe deelnemers en kan slechts eenmaal worden aangeschaft en is geldig binnen het gestelde termijn. 6. BETALING, ANNULEREN EN OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

6.1  De betaling van het lidmaatschap of leskaart geschiedt voorafgaand aan de eerste les. 

6.2  Het opzegtermijn van het Light Yogi, Zen Yogi, Week Yogi en Onbeperkte Yogi lidmaatschap is één maand na de vaste looptijd van 4 maanden.  Als het abonnement bijvoorbeeld op 10 januari is ingegaan kan het abonnement voor de 10e van de maand worden opgezegd, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale vaste looptijd van je abonnement. De ingangsdatum van het abonnement kan door de deelnemer worden ingezien op zijn account in Momoyoga.  Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email en is officieel als de deelnemer de bevestiging van Yoga Shala Mayura heeft ontvangen. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. 

6.3  Flex Yogi lidmaatschappen lopen automatisch af na 2 (5-rittenkaart), 4 maanden (10-rittenkaart) of 8 maanden (25-rittenkaart). Het lidmaatschap/leskaart wordt niet verlengd bij ongebruikte ritten. 

6.4  Annuleren van een nog ongebruikt lidmaatschap kan tot een week voorafgaand de ingangsdatum van het geldigheidstermijn. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd aan Yoga Shala Mayura. Recht op deelneming aan lessen komt te vervallen.7. FEESTDAGEN, VAKANTIE EN ANNULERING LESSEN 

7.1  Op feestdagen is Yoga Shala Mayura gesloten tenzij anders gecommuniceerd. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via Momoyoga. 

7.2  Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en/of Momoyoga.

7.3  Wanneer er onverwachts een fysieke les komt te vervallen (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan zal A) Yoga Shala Mayura voor vervanging regelen, of B) kan de deelnemer de les inhalen, of C) worden er onderling afspraken gemaakt over de opvolging van de lessen. Yoga Shala Mayura behoudt zich wel het recht om de les niet opnieuw in te plannen.

7.4  Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om een les te annuleren bij minder dan 4 deelnemers. Deelnemers krijgen hun rit teruggestort naar hun Momoyoga account die opnieuw binnen het geldigheidstermijn van het lidmaatschap kan worden gebruikt.

7.5 In geval van een lesvrije week of weken zal Yoga Shala Mayura het geldigheidstermijn van de rittenkaart (Flex Yogi) verlengen. Bij de doorlopende abonnementen (Week Yogi, Onbeperkte Yogi, Light Yogi en Zen Yogi) wordt een bedrag in mindering gebracht (Week en Light Yogi €10 p.w.; Onbeperkte en Zen Yogi €15 p.w.). Het kan zijn dat dit een maand later gebeurd afhankelijk van de datum dat het abonnement zich vernieuwd.

 

8. ZWANGERSCHAP EN ZIEKTE

8.1  In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

8.2  In geval van kortdurende ziekte of blessure (minder dan een maand) zal er noch restitutie plaatsvinden voor de gemiste lessen binnen het overeengekomen lidmaatschap, noch kan het lidmaatschap worden bevroren of worden verlengd.

8.3  Bij ziekte, complicaties zwangerschap, revalidatie of ziekenhuis/psychiatrische opname langer dan 1 maand kan een doorlopend lidmaatschap worden bevroren en een rittenkaart worden verlengd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Yoga Shala Mayura en kan niet met terugwerkende kracht. 

8.3.1  Een doorlopend abonnement (Week Yogi, Light, Zen en Onbeperkte Yogi) wordt bevroren vanaf het moment dat de eerstvolgende maand ingaat. Is het abonnement ingegaan op 10 januari en wordt de deelnemer langdurig ziek op 15 mei, dan wordt het abonnement per 10 juni bevroren. De bevriezing geldt voor maximaal 6 maanden per kalenderjaar. Tijdens de bevriezingsperiode wordt het abonnement gepauzeerd, en de abonnee is gedurende deze tijd vrijgesteld van betaling. Het is niet mogelijk om het abonnement langer dan de toegestane zes maanden binnen hetzelfde kalenderjaar te bevriezen. Bij het aanvragen van een bevriezing dient de gewenste periode duidelijk te worden aangegeven. Na het verstrijken van de bevriezingsperiode wordt het abonnement automatisch hervat.

8.3.2  Een rittenkaart/lidmaatschap (Flex Yogi) wordt verlengd met de helft van het geldigheidstermijn van het lidmaatschap. Dit betekent dat voor de 5-rittenkaart het geldigheidstermijn wordt verlengd met maximaal één maand, de 10-rittenkaart met maximaal 2 maanden en de 25-rittenkaart met maximaal 4 maanden. Na bovengenoemde periodes zal de geldigheid van de rittenkaart vervallen en is er geen mogelijkheid tot restitutie van niet afgenomen lessen.

8.3.3  Losse leskaarten (Vrije Yogi) en proeflessen (Proef Yogi) kunnen noch worden gerestitueerd, noch worden bevroren/verlengd. 

8.4  Mocht om een andere reden de deelnemer de lessen (tijdelijk) moeten staken, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Bevriezing van het lidmaatschap is eveneens niet mogelijk. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

 

9. WIJZIGINGEN LESROOSTER EN PRIJZEN

9.1  Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen worden gecommuniceerd via de website en Momoyoga.

9.2  Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft doorgang, tijd, programma en locatie te wijzigen.10. DEELNAME TRAINING, WORKSHOPS, DAGRETRAITE EN SPECIALS

10.1  De deelname aan een training, cursus, workshops, dagretraite of special is definitief wanneer Yoga Shala Mayura het volledige bedrag voor de desbetreffende training, retraite of special heeft ontvangen. 

10.2  Indien een aanbetaling is vereist, dient het bedrag uiterlijk twee weken voorafgaand de training, workshop, dagretraite of special te zijn voldaan. 

10.3  De volledige betaling dient voorafgaand de training, workshop, dagretraite of special te zijn voldaan. 

10.4  Annulering van deelname aan de geplande training, workshop, dagretraite of special dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan per email aan info@yogashalamayura.nl.

10.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving tot 7 dagen voor aanvang van training, dagretraite of special annuleert, dan krijgt deze het reeds betaalde bedrag retour minus €2,50 administratiekosten. 

10.6  Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van training, dagretraite of special annuleert, vindt er geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag en heeft de deelnemer geen recht op een vervangende training, dagretraite of special. 

10.7  Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de training, dagretraite of special, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald en heeft de deelnemer geen recht op een vervangende training, dagretraite of special.

10.8  Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht de training, dagretraite of special te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald. 11. TOEVOEGINGEN DEELNAME PRE & POSTNATALE YOGALESSEN

11.1 De deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren om mee te kunnen doen met deze specifieke lessen en dient of zwanger te zijn of in haar eerste jaar na de bevalling te zitten.

11.2 Indien de deelnemer zwanger is, dan kan zij meedoen vanaf het tweede trimester indien de zwangerschap zonder complicaties verloopt.

11.2.1 Deze lessen zijn niet geschikt voor de zwangere deelnemer met een verleden van miskramen.

11.2.2 Deze lessen zijn niet geschikt voor de deelnemer in verwachting van een meerling.

11.3 Indien de deelnemer na de bevalling weer wil instromen, dan kan dat na 6 weken na een natuurlijke bevalling zonder complicaties of 10 weken na een bevalling via een keizersnede zonder complicaties. 

11.4 De deelnemer kan met deze specifieke lessen meedoen met een Flex Yogi lidmaatschap of een Vrije Yogi leskaart. 12. TOEVOEGINGEN DEELNAME KIDS & TIENER YOGA

12.1 De deelnemer geeft zich op voor de gehele aangeboden yoga reeks. 

12.2 Bij bepaalde medische informatie kan Yoga Shala Mayura overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de invloed op veiligheid en/of verstoring, van de groep en/of de lessen, of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s). 

12.3 De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke- en of psychische bijzonderheden van de deelnemer voor aanvang van de les te melden aan Yoga Shala Mayura.

12.4 Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen van de aangeboden yogareeks, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en heeft de deelnemer geen recht op vervangende yogalessen.

12.5 Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, verhinderd is om de les bij te wonen dan kan de les niet ingehaald worden.

12.6 De ouder of verzorger van de deelnemer dient telefonisch bereikbaar te zijn wanneer de deelnemer aanwezig is in de studio van Yoga Shala Mayura.

12.7 Indien de deelnemer zich tijdens een les misdraagt, behoudt Yoga Shala Mayura zich het recht de deelnemer de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.13. UITSLUITING

13.1  Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor uitsluiting van deelname aan een les, training of retraite indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt. 

13.2  Yoga Shala Mayura heeft het recht om een deelnemer de les, training of retraite te weigeren indien de lichamelijke en/of geestelijke toestand van diens aard is dat het onverantwoorde risico's met zich meebrengt of de groep kan verstoren.14. PERSOONLIJKE GEGEVENS

14.1  De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt, zonder restitutie van het lesgeld of betaalde prijs.

14.2  Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen per omgaande aan Yoga Shala Mayura worden doorgegeven.