Algemene voorwaarden van My Flow

ALGEMENE VOORWAARDEN

MY FLOW
Verbindingstraat 2
2470 Retie
info@my-flow.be
Lisette Snep
+32 (0)14 73 01 02
+31(0)6-38725070
KBO 0732.765.318

Artikel 1 – De overeenkomst
1.1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/ toesturen van het inschrijfformulier aan My Flow, deelname aan bedrijfsyoga en workshops tijdens evenementen.
1.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de student.
1.3 Elke student is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de student geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.
1.4 Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.5 My Flow is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de student, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

Artikel 2 – Lidmaatschap, tarieven & opzeggen
2.1 Bij inschrijving verklaart de ondertekende de algemene voorwaarden te hebben gelezen en de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.
De lessen worden voorafgaand aan de eerste les afgerekend, contant of per bank overschrijving op BE43 1325 5200 3601.
2.2 Wanneer My Flow het openstaande bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen heeft ontvangen, behoudt My Flow het recht € 5,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen.
2.3 Tarieven die My Flow hanteert zijn te betalen per losse les of door de aankoop van een 10-lessenkaart (6 maanden geldig). De tarieven staan vermeld op de website.
2.4 Een 10-lessenkaart is niet persoonsgebonden. Het is dus mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van een 10-lessenkaart. Let wel: de kosten van de 10-lessenkaart worden bij 1 persoon afgeschreven/ door 1 persoon betaald.
2.5 Het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd. My Flow hanteert geen opzegtermijn. Reeds aangekochte leskaarten worden niet gerestitueerd.
2.6 Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@my-flow.be. ‘On-hold’ zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt My Flow het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de student het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van My Flow.
2.7 My Flow behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een student een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door My Flow te zijn ontvangen.
2.8 My Flow heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de student de toegang tot de lessen te weigeren.

Artikel 3 – Bedrijfsyoga en workshops
1. My Flow geeft ook yogalessen aan bedrijven of instanties op locatie of tijdens evenementen. Na afstemming tussen het bedrijf of de organisatie wordt overeengekomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan bedrijfsyoga of workshop.
2. Indien het bedrijf of de organisatie de yogales of workshop annuleert binnen 48 uur voorafgaand aan de afgesproken dag, datum en tijdstip, wordt het overeengekomen bedrag in rekening gebracht als zijnde een genoten yogales of workshop.
3. De prijzen voor bedrijfsyoga en een workshop zijn exclusief 21% BTW. My Flow verstuurt aan het eind van de kalendermaand een factuur, welk bedrag binnen 14 dagen overgemaakt dient te worden naar het in 2.1 genoemde rekeningnummer.

Artikel 4 – Aan-/ afmelden lessen
3.1 De student dient zich aan te melden voor een les. Dit kan per e-mail via info@my-flow.be of WhatsApp op het nummer +31(0)6 – 3872 5070.
3.2 Afmelden voor een les dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren via e-mail of WhatsApp.
3.3 My Flow behoudt het recht de les in rekening te brengen bij te late afmelding.

Artikel 5 – Annulering van lessen
4.1 Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie, trainingen of opleidingen.
4.2 My Flow behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de student deze les op een ander moment inhalen.
4.3 Als er zich voor een les minder dan twee studenten hebben ingeschreven behoudt
My Flow zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen student kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen.
4.4 In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen student de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

Artikel 6 – Wijzigingen
5.1 My Flow heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Gedurende 3 weken tijdens de zomer zal er een apart rooster gelden, waarin een aantal reguliere lessen uitvallen. Deze weken worden vooraf bekend gemaakt op de website.
5.2 My Flow behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
5.3 My Flow behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen.
De student wordt hier van tevoren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de student niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens
6.1 My Flow verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
6.2 Bij inschrijving wordt het e-mailadres gevraagd en ontvangt de student informatie over My Flow per e-mail.
Uitschrijving is mogelijk via
info@my-flow.be. De student gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.
6.3 Zie hiervoor ook de Privacy verklaring op de website www.my-flow.be.

Artikel 8 – Toepasselijkheid en geschillen
7.1 Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met My Flow en de student, betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door My Flow.
7.3 Alle overeenkomsten tussen My Flow en de student worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Turnhout.