Algemene voorwaarden van Room4Yoga

Algemene voorwaarden Room4 Yoga

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid 1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Room4 Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Room4 Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Room4Yoga, dienen te worden verged
Artikel 2: Lidmaatschap 2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen. De geldigheid van een 5 en 10 lessenkaart is respectievelijk 6 en 12 weken.
2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Room4 Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich afgemeld (uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les) komt de les terug op de kaart te staan en kan deze op een ander moment worden ingepland.
Artikel 3: Betaling en Opzeggen 3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van ingang abo. Elke deelnemer (met abonnement) ondertekent (online) een machtigingsformulier, zodat Room4 Yoga gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.
3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging dient per e-mail aan Room4 Yoga te worden doorgegeven.

Aanpassing per 01/08/2023 De opzegtermijn wijzigt naar 1 volle kalendermaand . Dat betekent dat het abo stopt per laatste dag van de volgende maand. ( dus zeg je op per 15 juni dan loopt het contract tm 31 juli - dat is dan de datum tot wanneer de incasso ´s doorlopen)

Artikel 4: Yogamatten kunnen geleend worden van Room4 Yoga, de deelnemer is verplicht deze na gebruik te reinigen met de in d studio aanwezige reinigings spullen. Het gebruik maken van een eigen yogamat geniet ivm hygiene de voorkeur.
Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op feestdagen is Room4 Yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio.
6.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. De studio sluit 3 weken per jaar waarvan 1 met kerst en 2 weken in de zomervakantie. Abonnementen lopen in deze periode door.
6.4 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Room4Yoga voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) wordt deze terug geschreven op de leskaart van de student
7. Zwangerschap of ziekte 7.1 Bij ziekte kan in overleg met Room4 Yoga het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. 7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
7.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.
8. Wijzigingen lesrooster, prijzen 8.1 Room4 Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio. Deelnemers geven met hun inschrijving toestemming om mailadres te gebruiken voor nieuwsbrief en persoonlijke mails.
8.2 Room4 Yoga behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.